Đội ngũ giảng viên

LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn Trọng Phước, PGS.TS

Trưởng Khoa

Giảng viên cơ hữu

KHỐI HÀNH CHÍNH-VĂN PHÒNG KHOA

Tô Phan Tấn Sỹ

Chuyên viên

Trợ lý Công tác sinh viên

Nguyễn Đức An

Chuyên viên

Chuyên viên Quản lý phòng thí nghiệm

Nguyễn Thị Kim Loan

Chuyên viên

Trợ lý Giáo vụ Đào tạo

BỘ MÔN ĐỊA KĨ THUẬT

TS. Trần Thanh Danh

Giảng viên cơ hữu – Trưởng bộ môn Địa Kỹ Thuật

ThS.NCS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Giảng viên cơ hữu

PGS. TS Dương Hồng Thẩm

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

BỘ MÔN SỨC BỀN KẾT CẤU

TS. Trần Trung Dũng

Giảng viên cơ hữu

TS. Lê Thanh Cường

Trưởng bộ môn Sức Bền Kết Cấu

Giảng viên cơ hữu

TS. Lâm Ngọc Trà My

Giảng viên cơ hữu

Nguyễn Trọng Phước, PGS.TS

Trưởng Khoa

Giảng viên cơ hữu

ThS.Lê Văn Bình      

Giảng Viên Cơ Hữu

Dr. Samir Khatir

Giảng viên khoa Xây Dựng

Giảng viên khoa Xây Dựng

BỘ MÔN CÔNG TRÌNH

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

Giảng viên cơ hữu

ThS.NCS. Phan Vũ Phương

Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng và Chuyên Giao Công Nghệ

TS. Nguyễn Phú Cường

Trưởng bộ môn

GVCH - Khoa Xây Dựng, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

BỘ MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

TS. Nguyễn Thanh Phong

Trưởng bộ môn

Giảng viên cơ hữu

PGS. TS Lưu Trường Văn

Giảng viên bán cơ hữu

Giảng viên bán cơ hữu

NCS. Võ Đăng Khoa

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

PGS. TS Nguyễn Duy Long

Giảng viên Khoa

Giảng viên bán cơ hữu

ThS. Phan Thanh Phương

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

BỘ MÔN KỸ THUẬT HẠ TẦNG

ThS. Trần Thúc Tài

Giảng viên cơ hữu

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

Trưởng bộ môn

TS. Bùi Anh Kiệt

Giảng viên cơ hữu

BỘ MÔN KIẾN TRÚC

CÁC MÔN KHÁC

ThS. Trần Văn Thân

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

ThS Lê Minh Hoàng

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Giảng viên Khoa

Giảng viên khoa Xây dựng

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

ThS.NCS. Phan Vũ Phương

Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng và Chuyên Giao Công Nghệ