Đội ngũ giảng viên

LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn Trọng Phước, PGS.TS

Trưởng Khoa

Giảng viên cơ hữu

KHỐI HÀNH CHÍNH-VĂN PHÒNG KHOA

Tô Phan Tấn Sỹ

Chuyên viên

Trợ lý Công tác sinh viên

Nguyễn Thị Kim Loan

Trợ lý Giáo vụ Đào tạo

BỘ MÔN ĐỊA KĨ THUẬT

TS. Trần Thanh Danh

Giảng viên cơ hữu – Trưởng bộ môn Địa Kỹ Thuật

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Giảng viên cơ hữu

PGS. TS Dương Hồng Thẩm

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

BỘ MÔN SỨC BỀN KẾT CẤU

TS. Trần Trung Dũng

Giảng viên cơ hữu

Nguyễn Trọng Phước, PGS.TS

Trưởng Khoa

Giảng viên cơ hữu

BỘ MÔN CÔNG TRÌNH

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

Giảng viên cơ hữu

TS. Phan Vũ Phương

Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng và Chuyên Giao Công Nghệ Xây dựng

BỘ MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

TS. Nguyễn Thanh Phong

Trưởng bộ môn

Giảng viên cơ hữu

NCS. Võ Đăng Khoa

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

ThS. Phan Thanh Phương

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

BỘ MÔN KỸ THUẬT HẠ TẦNG

ThS. Trần Thúc Tài

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

TS. Võ Quang Tường

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

Trưởng bộ môn

Giảng viên cơ hữu

TS. Bùi Anh Kiệt

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

CÁC MÔN KHÁC

ThS.KTS. Nguyễn Ngọc Uyên

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

ThS. Nguyễn Khắc Quân

Giảng viên Cơ hữu

Giảng viên Cơ hữu

ThS. Trần Văn Thân

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

PGS. TS Lưu Trường Văn

Giảng viên

Giảng viên

GS. TS Nguyễn Duy Long

Giảng viên

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

TS. Nguyễn Tấn Cường

Giảng viên

Giảng viên

TS. Đỗ Văn Tín

Giảng viên

ThS. Bá Văn Hùng

Giảng viên

TS. Lê Hải Châu

Giảng viên

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

TS. Phan Vũ Phương

Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng và Chuyên Giao Công Nghệ Xây dựng