Giảng viên: TS. Phan Vũ Phương

U-member-1

TS. Phan Vũ Phương

Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng và Chuyên Giao Công Nghệ Xây dựng

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Phan Vũ Phương                     Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/02/1988

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến Sĩ                                              Năm đạt học vị: 2022

Email: phuong.pv@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên tập sự

Cơ quan làm việc: Khoa Xây dựng và Điện, Đại học Mở TP. HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Kết cấu bê tông cốt thép, bê tông dự ứng lực, gia cường kết cấu bằng vật liệu mới, FRP.

 

  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2011

Kỹ sư xây dựng

Đại học Kiến Trúc TP. HCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2014

Thạc sĩ kỹ thuật

Đại học Bách Khoa TP. HCM

Việt Nam

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1/2012-11/2015

Chi nhánh Tổng Công ty TVXD Việt Nam

Kỹ sư kết cấu

12/2015 đến nay

Khoa Xây dựng và Điện, Đại học Mở TP. HCM

Giảng viên tập sự

 

  1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  1. Các môn giảng dạy:
  • Môn 1: Bê tông cốt thép 1;
  • Môn 2: Bê tông cốt thép 2;
  • Môn 3: Bê tông cốt thép 3;
  • Kết cấu thép.
  1. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách

a) Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:

Tên Giáo trình, Tài liệu học tập

Số tín chỉ

Năm hoàn thành

Ghi chú

 

 

 

 

 

b) Các bài báo đã công bố (xếp theo thứ tự mới nhất trở về trước):

TT

Tên bài báo khoa học, tham luận

Tên tạp chí, kỷ yếu

Năm

công bố

Ghi chú

1

Size effect in shear resistance of pre-cracked reinforced concrete deep beams rehabilitated by CFRP U-Strip

The Fourteenth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-14)

2016

 

2

Ứng xử cắt của dầm cao có sẵn vết nứt

được phục hồi bằng vật liệu CFRP:

Ảnh hưởng của kích thước tiết diện

Tạp chí Xây dựng

2014