Hội Đồng Khoa

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-ĐHM do Hiệu trưởng trường Đại học Mở TP. HCM ký ngày 17/7/2020 về việc thành lập Hội đồng Khoa Xây dựng.

Hội đồng Khoa, Khoa Xây dựng hoạt động theo quy định của Luật giáo dục Đại học và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trong đó, thành viên Hội đồng gồm 11 thành viên:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC TRÁCH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

PGS.TS. Nguyễn Trọng Phước

Chủ tịch HĐ

Trưởng khoa Xây dựng

2

PGS.TS. Dương Hồng Thẩm

Ủy viên

Giảng viên cơ hữu, Khoa Xây Dựng

3

TS. Trần Thanh Danh

Ủy viên

Trưởng BM Địa kỹ thuật, Khoa Xây Dựng

4

PGS. TS. Nguyễn Phú Cường

Ủy viên

Trưởng BM Công trình, Khoa Xây Dựng

5

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

Ủy viên

Trưởng BM Kỹ thuật - Hạ tầng, Khoa Xây Dựng

6

TS. Nguyễn Thanh Phong

Ủy viên

Trưởng BM Quản lý dự án xay dựng, Khoa Xây Dựng

7

PGS. TS. Lê Thanh Cường

Ủy viên

Trưởng BM Sức Bền Kết Cấu, Khoa Xây Dựng

8

TS. Trần Trung Dũng

Ủy viên

Giảng viên cơ hữu, Khoa Xây Dựng

9

ThS. Huỳnh Văn Viên

Ủy viên

Giám đốc Tư vấn xây dựng TOM

10

ThS. Phan Vũ Phương

Ủy viên, Thư ký

Giảng viên cơ hữu, Giám đốc Trung tâm RECOTEC khoa Xây dựng, Trường ĐH Mở Tp. HCM