Giảng viên: TS. Nguyễn Thanh Phong

U-member-1

TS. Nguyễn Thanh Phong

Trưởng bộ môn

Giảng viên cơ hữu

      I.        THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: NGUYỄN THANH PHONG                      Giới tính: Nam

Học hàm/Học vị: Tiến sĩ,  Nghiên cứu sinh

Email: phong.nt@ou.edu.vn, quanlyduan2999@gmail.com

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

quan làm việc: Trường ĐH Mở TP.HCM

    II.        QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

ĐH

2004

 

Quản lý Xây dựng

ĐH Bách Khoa TPHCM

Việt Nam

ThS

2007

ĐH Bách Khoa TPHCM

Việt Nam

Nghiên cứu sinh tiến sỹ

 

Quản lý dự án & Xây dựng

ĐH Chulalongkorn, Thái Lan

& ĐH Kyoto,

Nhật Bản

Thái Lan & Nhật Bản


   III.        CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1)   Các môn giảng dạy: (Chuyên ngành Quản lý dự án/ Quản lý xây dựng)

-          Môn 1: Phân tích định lượng trong quản lý  (Quantitative Analysis for Business Management)

-          Môn 2: Quản trị sản xuất vận hành (Production and Operation Management)

-          Môn 3: Quản lý dự án (Project Management/ Project Management in Construction)

-          Môn 4: Kinh tế kỹ thuật /Phân tích/Thẩm định dự án đầu tư (Engineering Economy/Project Investment Analysis/ Project Appraisal)

 2)   Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách

a)    Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:

STT

Tên Giáo trình, Tài liệu học tập

Số tín chỉ

Năm hoàn thành

Ghi chú

1

Tin học trong quản lý xây dựng

2

2008

Bộ Giáo Dục

Đào Tạo

2

Phương pháp định lượng trong quản lý kinh doanh dự án

3

2015

Nhà xuất bản

Xây dựng

–Bộ Xây dựng

3

Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

3

2016

ĐH Mở TPHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)    Các bài báo đã công bố:

Stt

Tên bài báo

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tháng năm xuất bản

Ghi chú

1

Một số định hướng phát triển chuyên ngành Quản lý dự án & xây dựng cho khoa KTCN

Hội thảo Khoa học trường Đại học Mở TPHCM

2009

Tiếng Việt

2

Áp dụng mô hình xác định thời gian nhượng quyền khai thác dự án có xét đến yếu tố rủi ro

Hội thảo Khoa học học lần 3 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ, trường ĐHMở TPHCM

4/2010

Tiếng Việt

3

Ứng dụng quá trình phân tích thứ bậc để xây dựng mô hình lựa chọn chủ nhiệm dự án

Tạp chí Khoa học

Số 4/2011

  Tiếng Việt

4

Các yếu tố thành công cốt lõi của các dự án CSHT theo mô hình đối tác công tư

Hội nghị  Quốc Tế

 

 

2015

Tiếng Anh

5

Dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư: Quá khứ, hiện tại, và tương lai

Hội nghị  Quốc Tế

 

2015

Tiếng Anh

6

Xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn giám đốc dự án bằng quy trình phân tích mạng lưới mờ theo nhóm

Hội nghị  Quốc Tế

 

2015

Tiếng Anh

7

Mô hình giải thích hành vi giám sát dựa trên nhận thức

Tạp chí khoa học ứng dụng

2015

Tiếng Anh

8

Nghiên cứu khung tiêu chí đánh giá sự thành công dự án

 

Tạp chí Xây dựng

(Bộ Xây Dựng)

 

2015

Tiếng Việt

9

Ứng dụng kỹ thuật xếp hạng hạng hơn kém tương đồng với giải pháp lý tưởng trong vấn đề lựa chọn nhân sự

Hội nghị  Quốc Tế

2016

Tiếng Anh

10

Quản lý chuỗi cung ứng trong ngành xây dựng: Nghiên cứu tại Việt Nam

Hội nghị  Quốc Tế

2016

Tiếng Anh

11

Nghiên cứu ứng dụng BIM trong quản lý thiết bị nhà cao tầng

Hội nghị  Quốc Tế

2016

Tiếng Anh

12

Phân tích đa tiêu chí trong thẩm định sự thành công dự án

Hội nghị  Quốc Tế

2016

Tiếng Anh

13

Ứng dụng phân tích mạng lưới mờ và TOPSIS trong lựa chọn NCC vật tư

Hội nghị  Quốc Tế

2016

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)    Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế đầu tư (Investment Economy), Quản lý dự án & Xây dựng (Construction / Project Management), Phương pháp định lượng & Khoa học ứng dụng trong quản lý (Quantitative Methods and Management Science), Quản lý rủi ro (Risk Management)