Thông Tin Đoàn - Hội - HoChiMinh Communist Youth Union Information

Đoàn khoa Xây Dựng trực thuộc Đoàn Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

http://www.ou.edu.vn/dtn/Pages/default.aspx