Giảng viên: ThS. Phan Thanh Phương

U-member-1

ThS. Phan Thanh Phương

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 2. và tên: PHAN THANH PHƯƠNG                        Gii tính: Nam
 3. c v: Thạc sĩ

Email: phuong.pthanh@ou.edu.vn

 • c v: GVCH

Cơ quan làm vic: Bộ môn Quản lý dự án, Khoa Xây Dng, Trưng ĐH MTP. HCM

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TO

Hc v

Năm cp bng TN

Trình đchuyên môn

Trưng đào to

c đào to

K

2001

Xây dựng Cầu đường

Trưng Đi hc Giao thông Vận tải

Vit Nam

Thc sĩ

2015

Quản lý dự án

Master of Project Management (Project Systems)

Đi hc Adelaide (The University of Adelaide)

Australia

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 1. Các môn ging dy:
 • Môn 1: Lập và Thẩm định dự án đầu tư
 • Môn 2: Quản lý dự án đầu tư
 • Môn 3: Đấu thầu và hợp đồng
 • Môn 4: Quản trị tài chính trong xây dựng
 • Môn 5: Tin học trong Quản lý dự án
 1. Các công trình khoa hc đã công bgm: bài báo, đtài, sách
 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

Stt

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/kết thúc

Cấp đề tài

Vai trò trong đề tài

1

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất thải trong xây dựng

2019/2019

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Ứng dụng GIS phục vụ quản lý hiện trạng và quy hoạch mạng lưới giao thông Bình Thuận

2007/2009

Cấp Tỉnh

Chủ nhiệm đề tài

 1.  

 

 1. Các bài báo đã công b:

Stt

Tên bài báo

Tên tp chí, kyếu

Năm xut bn

Ghi chú

1

Key factors affecting construction wastes in Vietnam

International Journal of Advanced & Applied Sciences

2019

 

2

Fuzzy Logic with Engineering Application of Housing Construction Licensing Service Quality

International Journal of Recent Technology and Engineering

2019

 

3

Measurement of construction labor productivity for formwork of the high-rise building project

Journal of mechanics of continua and mathematical sciences

2019

 

4

Construction Project Quality Management using Building Information Modeling 360 Field

International Journal of Advanced Computer Science & Applications

2018

 

5

Phân tich năng suất lao động cho dự án nhà cao tầng

Tạp chí Xây dựng

2018

 

6

Quy trình ứng dụng Building Information Modelling 360 Field trong quản lý chất lượng dự án xây dựng

Tạp chí Xây dựng

2019

 

7

Các khó khăn và thách thức trong quản lý chất lượng dự án xây dựng bằng Building Information Modelling 360 Field

Tạp chí Xây dựng

2019

 

8

Những thuận lợi và cơ hội trong quản lý chất lượng dự án xây dựng bằng Building Information Modelling 360 Field

Tạp chí Xây dựng

2019

 

9

Xu thế quản lý dự án xây dựng trong cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo khoa học Khoa Xây Dựng 2019

2019

 

 

 1. Lĩnh vc nghiên cu: Quản lý dự án; Lập và Thẩm định dự án đầu tư