Giảng viên: TS. Trần Trung Dũng

U-member-1

TS. Trần Trung Dũng

Giảng viên cơ hữu

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:      TRẦN TRUNG DŨNG                   Giới tính: NAM

Năm sinh: 1983                                                        Nơi sinh: ĐỒNG THÁP

Quê quán: ĐỒNG THÁP                                         Dân tộc: KINH

Học vị cao nhất:       TIẾN SĨ                                  Năm, nước nhận học vị: 2018 – VIỆT NAM

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): GIẢNG VIÊN

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Xây Dựng

Fax:                                                                       Email: dung.ttrung@ou.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: CQ

Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa Tp. HCM

Ngành học:    Kỹ sư Vật liệu xây dựng     

Nước đào tạo:           Việt Nam                               Năm tốt nghiệp:  2005

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành:   Cơ Học Xây Dựng                            Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Liên kết Việt - Bỉ, ĐH Lìege - Đh Bách Khoa

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Cơ Học Vật Thể Rắn                          Năm cấp bằng: 2018

Nơi đào tạo: Trường Đại Học Khoa học Tự Nhiên TPHCM – ĐHQG TPHCM

  • Tên luận án:

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: tương đương C

4. Chứng chỉ ngắn hạn

  • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2005 – 2006

Cty Lưới thép hàn VRC

Kỹ sư

2006 - nay

Khoa Xây Dựng - ĐH Mở Tp. HCM

Giảng viên cơ hữu

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

CN

TG

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Phương pháp phần tử hữu hạn trơn và ứng dụng vào phân tích kết cấu tấm

x

 

T2010-04 (cấp Trường)

05/2010 – 04/2011

22/02/2012

Tốt

2

Phát triển hai phương pháp phần tử hữu hạn trơn thay thế cho bài toán cơ học vật rắn

 

x

107.02-2010.05

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED)

11/2010 – 11/2012

09/09/2012

Đạt

3

Nghiên cứu và phát triển các phương thức số nâng cao để phân tích giới hạn và thích nghi cho kết cấu

 

x

107.02-2011.01

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED)

12/2011 – 11/2013

2014

Đạt

4

Phát triển phương pháp phần tử hữu hạn trơn CS-DSG3 để tính toán và mô phỏng kết cấu tấm composite nhiều lớp chịu tải trọng di động

x

 

T2013.04.167

(cấp Trường)

2013 - 2015

14/05/2015

Khá

5

Phân tích giới hạn dẻo và thích nghi kết hợp với tính toán đồng nhất

 

x

107.02-2013.11

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED)

04/2014 – 03/2016

2015

Đạt

6

Phương pháp trực tiếp cho phân tích trạng thái giới hạn của kết cấu và vật liệu chịu tải cơ-nhiệt thay đổi.

 

x

107.01-2015.41

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED)

08/2016 – 07/2018

2018

Đạt

7

Mô hình phụ thuộc kích thước bậc cao cho tấm biến đổi chức năng dùng lý thuyết Modified Couple Stress

x

 

E2016.4.4.1 (cấp Trường)

06/2016 – 03/2019

12/04/2019

Đạt

 2.Các công trình khoa học đã công bố:

a) Bài báo ISI

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Chien H. Thai, Loc V. Tran , Dung T. Tran, T. Nguyen-Thoi, H. Nguyen-Xuan

Analysis of laminated composite plates using higher-order shear deformation theory and node-based smoothed discrete shear gap method,

02/2012

 

Applied Mathematical Modelling

Appl. Math. Modell. (2012),

36 (11), 5657-5677

2

T.D. Tran, C.V. Le, D.C. Pham , H. Nguyen-Xuan

Shakedown reduced kinematic formulation, separated collapse modes, and numerical implementation

05/2014

International Journal of Solids and Structures

51 (2014) 2893–2899

3

TD Tran, CV Le

Extended finite element method for plastic limit load computation of cracked structures

04/2015

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Volume 104, Issue 1
05 October 2015 
Pages 2–17

4

Canh V. Le, T.D. Tran, D.C. Pham

Rotating plasticity and nonshakedown collapse modes for
elastic–plastic bodies under cyclic loads

04/2016

International Journal of Mechanical Sciences

111-112 (2016) 55–64

5

T. D. Tran, Chien H. Thai and H. Nguyen-Xuan

A Size-Dependent Functionally Graded Higher Order Plate
Analysis Based on Modified Couple Stress Theory and Moving
Kriging Meshfree Method

12/2018

CMC (Computers, Materials and Continua)

Vol.57, no.3, pp.447-483, 2018

6

Chien H. Thai, A.J.M. Ferreira, T.D. Tran, P. Phung-Van

Free vibration, buckling and bending analyses of multilayer functionally graded graphene nanoplatelets reinforced composite plates using the NURBS formulation

04/2019

Composite Structures Vol. 220 (2019) 749–759

7

Chien H. Thai, A.J.M. Ferreirac, T.D. Tran, P. Phung-Van

A size-dependent quasi-3D isogeometric model for functionally graded graphene platelet-reinforced composite microplates based on the modified couple stress theory

03/2020

Composite Structures Vol. 234 (2020) 111695

8

Chien H Thai, TD Tran, P Phung-Van

A size-dependent moving Kriging meshfree model for deformation and free vibration analysis of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite nanoplates

06/2020

Engineering Analysis with Boundary Elements

 

Volume 115 (2020) , Pages 52-63

Bài báo quốc tế khác

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

T.Nguyen-Thoi, H.Luong-Van, P. Phung-Van, T.Rabczuk, D.Tran-Trung

Dynamic Responses of Composite Plates on the Pasternak  Foundation Subjected to a Moving Mass by a Cell based Smoothed Discrete Shear Gap (CS-FEM-DSG3) Method

09/2013

 

International Journal of Composite Materials

2013, 3(6A): 19-27

Tạp chí Open Access

p-ISSN: 2166-479X
e-ISSN: 2166-4919

Scientific & Academic Publishing

Bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tran Trung Dung1, Thai Hoang Chien2

Ứng dụng phương pháp PTHH trơn nút cho bài toán phân tích dao động tự do không cản

09/2011

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

2

Tran Trung Dung1, Thai Hoang Chien2

An application of the node-based smoothed finite element method for buckling analysis of laminated composite plates

11/2011

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

3

Tran Vinh Loc1, Thai Hoang Chien1, Tran Trung Dung2, Nguyen Xuan Hung1,3

Static and dynamic analysis of composite plate using C0 – type higher – order shear deformation theory

11/2011

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

4

Tran Trung Dung1, Le Van Canh2 , Nguyen Xuan Hung3

Computation of limit and shakedown using the NS-FEM and second-order cone programming

05/2012

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

5

Phung Van Phuc, Nguyen Thoi Trung, Nguyen Xuan Hung,Tran Trung Dung

Static and free vibration analyses of plates on elastic foundation using a cell-based smoothed three-node mindlin plate element (CS-MIN3)

08/2013

 

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

6

Tran Trung Dung1, Le Van Canh2, Lam Phat Thuan3 & Nguyen Xuan Hung4

An XFEM based kinematic limit analysis formulation for plane strain cracked structures using SOCP

08/2013

 

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

7

Ngô Phát Đạt, Ngô Thành Phong, Trần Trung Dũng

Phân tích ổn định của tấm FGM sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao

10/03/2014

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

8

Thái Hoàng Chiến, Trần Trung Dũng, Nguyễn Xuân Hùng

Phân tích dao động tự do của tấm composite nhiều lớp được gia cường bằng graphene platelets

02/2019

Tạp chí Xây Dựng Việt Nam -  Bộ Xây Dựng

9

Trần Trung Dũng, Thái Hoàng Chiến

Phân tích tĩnh tấm vi mô FGM sử dụng phương pháp không lưới

02/2019

Tạp chí Xây Dựng Việt Nam -  Bộ Xây Dựng

Các công trình khác (tham luận, hội thảo, kỷ yếu…):

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên hội thảo/hội nghị

1

Tran Trung Dung, Bui Cong Thanh

Reliabiliy-Based Design Optimization of Plane Steel Frame

11/2009

Hội Nghị Khoa Học và Công Nghệ lần thứ 11, Trường ĐH Bách Khoa TPHCM.

2

Tran Trung Dung, Thai Hoang Chien, Nguyen Thoi Trung, Nguyen Xuan Hung

A node-based smoothed finite element method with discrete shear gap for analysis of laminated composite plates

11-12/11/2010

Kỉ yếu hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ Học Vật Rắn Biến Dạng lần 10, Thái Nguyên

3

Tran Trung Dung, Nguyen Xuan Hung, Pham Duc Chinh, Le Van Canh

Limit and shakedown using the NS-FEM and second-order cone programming

19-21/12/2011

Viện khoa học công nghệ tính toán TPHCM và Trường ĐH BK TPHCM - The First International Conference on Computational Science and Engineering

Hội nghị Quốc Tế

4

Tran Trung Dung, Le Van Canh, Lam Phat Thuan

Limit analysis of cracked structures using xfem and second-order cone programming

14-16/08/2012

Proceedings of the international conference on Advances in Computational Mechanics – ACOME

ĐH Tôn Đức Thắng

Publisher : Tri thức, Việt Nam

ISBN : 978-604-908-577-2

Hội nghị Quốc Tế

5

Chien H. Thai, Dung T. Tran, Canh V. Le and H. Nguyen-Xuan

Isogeometric limit analysis for two-dimensional structures

 

14-16/08/2012

Proceedings of the international conference on Advances in Computational Mechanics – ACOME

ĐH Tôn Đức Thắng

Publisher : Tri thức, Việt Nam

ISBN : 978-604-908-577-2

Hội nghị Quốc Tế

6

Tran Trung Dung, Le Van Canh, Lam Phat Thuan & Nguyen Xuan Hung4

A XFEM based kinematic limit analysis formulation for plane strain cracked structures

8-9/12/2012

Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX - Hà Nội

7

Tran Trung Dung, Le Van Canh, Nguyen Xuan Hung, Pham Duc Chinh

Limit analysis for 3-d structures using second-order cone programming

09/04/2014

Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Hà Nội, 09/04/2014

 

8

Tran T.D, Le V.C and Pham D.C

Reduced Shakedown Kinematic Formulation Using Smoothed Finite Element Method And Second Order Cone Programming

12/2017

Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội

8-9/12/2017

9

T.D. Tran, H. Nguyen-Xuan and Chien H. Thai

A size-dependent meshfree model for functionally graded microplates based on the modified strain gradient elasticity theory and simple first shear deformation theory

07/2018

Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV, TP. Hồ Chí Minh, 19-20/7/2018

III. Hướng nghiên cứu:

  • Các phương pháp tính toán số: phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng, phương pháp phần tử hữu hạn trơn, phương pháp không lưới, phương pháp đẳng hình học.
  • Phân tích giới hạn và thích nghi của kết cấu.
  • Tính toán kết cấu tấm vỏ.
  • Tính toán vật liệu mới: vật liệu composit, vật liệu có cơ tính biến đổi (FGM), vật liệu gia cường Graphene…