Triết lý giáo dục

Nhân bản

            Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cổ vũ mục đích giáo dục là mang lại cho mỗi người cơ hội phát triển tiềm năng của bản thân để trở thành các cá nhân có năng lực sống và làm việc cũng như ý thức trách nhiệm đối với bản thân, môi trường sống và xã hội.

          

Rộng mở

            Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mọi người đều có quyền bình đẳng về giáo dục và vai trò của Nhà trường là cung cấp cơ hội học tập vượt qua các rào cản về không gian, thời gian và các ràng buộc khác.

Thực tiễn

            Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn người học không chỉ có kiến thức nền tảng mà còn có năng lực giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống và công việc.

Hội nhập

            Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, trường đại học phải hướng đến hội nhập quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và quản lý nhà trường.