Triết lý giáo dục

Nhân bản

            Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cổ vũ mục đích giáo dục là mang lại cho mỗi người cơ hội phát triển tiềm năng của bản thân để trở thành các cá nhân có năng lực sống và làm việc cũng như ý thức trách nhiệm đối với bản thân, môi trường sống và xã hội.

            Nhà trường và người học cùng tạo lập một cộng đồng học thuật, trong đó việc giảng dạy và học tập được thực hiện trên nền tảng truyền đạt cảm hứng, thúc đẩy sự tiến bộ của từng cá nhân phù hợp với khả năng của mình. Nhà trường cung cấp các chương trình đào tạo trang bị kiến thức và kỹ năng cho sự hiểu biết về thế giới, xã hội và con người; cho sự phát triển nghề nghiệp và bản thân. Người học được hướng dẫn để trở nên chủ động trong quá trình học tập và tích lũy kiến thức, kỹ năng để có khả năng học tập suốt đời. Quá trình học tập tại trường là quá trình người học xây dựng tinh thần công dân, ý thức trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Rộng mở

            Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mọi người đều có quyền bình đẳng về giáo dục và trách nhiệm của nhà trường là mang lại cơ hội học tập cho mọi người, vượt qua rào cản về không gian, thời gian và các ràng buộc khác.

             Nhà trường tìm kiếm và phát triển các phương thức đào tạo linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học để dù ở đâu, vào lúc nào và với điều kiện nào họ đều có thể tiếp cận với quá trình học tập. Nhà trường đẩy mạnh các hoạt động phổ cập, trao đổi kiến thức trong cộng đồng để góp phần xây dựng xã hội học tập – nơi ai cũng có quyền học và học tập suốt đời.

Thực tiễn

            Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn người học không chỉ có kiến thức nền tảng mà còn có năng lực giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống và công việc.

             Các chương trình đào tạo của Nhà trường được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và nền kinh tế trên nền tảng sự hợp tác giữa Nhà trường với các doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp và các bên liên quan khác. Việc dạy-học và nghiên cứu bên cạnh mục đích cung cấp các kiến thức nền tảng cũng là quá trình giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống một cách sáng tạo, hài hòa giữa các yêu cầu kỹ thuật, kinh tế - xã hội và trên cơ sở vì lợi ích con người.

Hội nhập

            Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trong bối cảnh toàn câu hóa hiện nay, trường đại học phải hội nhập quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và quản lý nhà trường.

             Nhà trường cùng người học tích cực tham gia các hoạt động hợp tác và trao đổi quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Đội ngũ quản lý, giảng viên và người học cùng hướng đến việc tiếp cận, phổ biến tri thức mới của nhân loại và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị, đào tạo và nghiên cứu.