Giảng viên: PGS. TS Lưu Trường Văn

U-member-1

PGS. TS Lưu Trường Văn

Giảng viên bán cơ hữu

Giảng viên bán cơ hữu

 1. LÝ LỊCH SO LƯỢC

Họ và tên: LƯU TRƯỜNG VĂN                                Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 13/09/1965                               Nơi sinh: Bạc Liêu

Quê quán:                                                                 Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: Năm 2006,                                          Hàn Quốc

Chức danh khoa học cao nhất: Phó giáo sư Năm bổ nhiệm: 2012

Chức vụ:

Đơn vị công tác: Khoa Xây Dựng

Địa chỉ liên lạc: 5224 N 105th ST, Omaha, NE 68134

Điện thoại liên hệ: CQ:                                 NR:                             DĐ: +1 408 310 3021

Fax:                                                                        Email: luutruongvan@ gmail.com;

tvl@maximrg.com

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa TPHCM Ngành học: Kỹ thuật Xây dựng

Nước đào tạo: Việt Nam                                             Năm tốt nghiệp: 1991

 1. Sau đại học
 • Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng                                                                              Năm cấp bằng: 2002 Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Thạc sĩ chuyên ngành: Construction Engineering and Management Năm cấp bằng: 2001 Nơi đào tạo: Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
 • Tiến sĩ chuyên ngành: Constmction Engineering and Management Năm cấp bằng: 2009 Nơi đào tạo: Pukyong National Ưniversity, Busan, Korea
 1. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh                                          Mức độ sử dụng:

2.                                              Mức độ sử dụng:

 1. Chửng chỉ ngắn hạn
 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thòi gian

Noi công tác

Chức danh, Chức vụ

Từ 01/12/2009 đến nay

Khoa Xây Dựng & Điện, Đại học Mở TPHCM

Trưởng Khoa

Từ 3/2009 đến 30/11/2009

Bộ môn Thi công - Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Đại học Bách Khoa TP.HCM

Giảng viên

Từ 2006 đến 2/2009

Pukyong National ưniversity, Busan, Korea

Nghiên cứu sinh tiến sỹ

Từ 2002 đến 2006

Bộ môn Thi công - Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Đại học Bách Khoa TP.HCM

Giảng viên

Từ 2000 đến 2002

Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok, Thailand

Sinh viên cao học

Từ 1994 đến 2000

Bộ môn Thi công - Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Đại học Bách Khoa TP.HCM

Giảng viên

Từ 01/12/2009 đến 19/06/2014

Khoa Xây Dựng & Điện, Đại học Mở TP.HCM

Trưởng Khoa

Từ 20/06/2014 đến 30/11/2018

Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng, Đại học Quốc Tế, Đại học Quoc Gia TP.HCM

Giảng viên

26/12/2018 đến nay

Công ty Maxim Realty Group LLC

Kế toán viên

 

 

 1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN cứu KHOA HỌC
 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
 2. Các công trình khoa học đã công bố:

1. Hoạt động khoa học và công nghệ (chỉ nêu những hoạt đông khoa học và công nghệ đă hoàn thành)

a) Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:

 

Tên Giáo

Số tín

Năm hoàn

 

STT

trình, Tài liệu học tập

chỉ

thành/xuất bản

Ghi chú (tác giả)

 

 

1

Bài tập Kinh tê xây dựng

1

2005

Lưu Trường Văn

2

ử’ng dụng MS Prọịect 2003 trong quản lý dự án xây dụng

1

2006

Lưu Trường Văn - Lê Hoài Long

3

Kỹ thuật và quản lý an toàn trong XD

2

2007

Lưu Trường Văn - Lê Hoài Long

4

Quản lý dự án và hướnẹ dẫn sử dụng phần mềm MS Prọịect

1

2012

Lê Hoài Long - Lưu Trường Văn

5

VE: Phương pháp nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí xây dụng

3

2017

Lưu Trường Văn - Nguyên Thanh Việt

 

 

b) Các bài báo đã công bố:

Stt

Tên bài báo

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tháng năm xuất bản

Ghi chú

1

Construction lost-time injures in Vietnam: an exploratory study

Journal of Buỉldỉng and Constructỉon Management, Hong Kong

2004

 

2

Improving project management períòrmance of large contractors using benchmarking approach

International Journaỉ of Prqịecí Management

2008

 

3

Pertbrmance measurement of construction fírms in developing countries

Construction Management and Economỉcs

2008

 

4

Quantifying Schedule Risk in Construction Projects Ưsing Bayesian Belief Networks

International Journaỉ of Proịect

2009

 

5

Causes of construction delays of apartment projects: Comparative analysis between Vietnam and Korea

Korean Journaỉ of Consiruction Engineering and Management

2008

 

6

Ọuality improvement of apartment projects using fuzzy-QFD approach: a case study in Vietnam

KSCE Journciỉ of Civỉl Engineering

2009

 

7

ứng dụng mô phỏng đê quàn lý dự án XD

Tạp chí Xây Dụng

2004

 

8

Các vân đê vê an toàn lao động tại TP.HCM

Tạp chí Xây Dụng

2004

 

 
 

 

9

Thuật toán di truyên và các ứng dụng của nỏ trong xây cheng

Tạp chí Xây Dụng

2005

 

10

ứng dụng mô phỏng Monte-Ccirỉo đê phân tích rủi ro tài chánh nhà thầu trong giai đoạn xây chmg

Tạp chí Xây Dựng

2006

 

11

Triên khai chức năng châí lượng (QFD) và các ímg dụng của nó trong xây dụng

Tạp chí Xây Dụng

2006

 

12

Mạng nơ ron nhân tạo (ANN) và giới thiệu một số ímg dụng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tạp chí Kinh tê xây dựng

2006

 

13

Mạng Bayesỉan BeliefNetworks (BBNs) và ứng dụng vào quàn lý dự án xây dimg

Tập san khoa học Đại học mở TP.HCM

2006

 

14

ứng dụng kỹ thuật lập thang điêm (Blcinced Scorecard - BSC) để đánh giả chiến lược kỉnh doanh của một công ty kinh doanh bât động sản

. Tạp chí Kinh tê xây dụng

2007

 

15

Mô phông tiên độ thì công công trình bằng phương pháp Monte-Carlo

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dụng

2007

 

16

Ước lượng chi phí xây dụng chung cư bằng mạng neuron nhân tạo

Tạp chí Phát triên khoa học và công nghệ

2007

 

17

Nhìn lại các khu kinh tê ở Việt Nam sau 5 năm trỉên khai

Tạp chí Xây Dựng

2009

 

18

Một sô giải pháp thúc đây đâu tư nhà ở xã hội tại tỉnh Đồng Nai

Tạp chí Xây Dụng

2009

 

19

. Nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp: Áp dụng mô phỏng Monte- Carỉo đê phân tích rủi ro tài chánh

Tạp chí Xây Dựng

2010

 

20

Sử dụng Matlab đê huân luyện mạng ANN strong bài toán ước lượng chi phỉ xây dựng chung cư

Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM

2010

 

21

Ước lượng chi phí phân cơ- điện (M&E) cùa các chung cư bang mạng trí tuệ nhân tạo

Tạp chí Xây Dụng

2010

 

22

Mô hình đánh giả môi quan hệ giữa thời gian và chi phỉ của các dự án xậycỈỊmgtại Việt Nam

Tạp chí khoa học Đại học MỞTP.HCM

2010

 

23

Khảo sát lập Key Attitude Indicators (KAIs) đo lường thái độ thi công cùa nhà thầu xây dựng

Tạp chí Xây Dụng

2010

 

24

Dự báo thời gian thi công dự Ún xây cỉịữĩg bằng hổi quy tuyến tính đa bội

Tạp chí Xây Dụng

2010

 

25

Dự báo tông mức đâu tư dự án công trình gicio thông bằng ANN

Tạp chí Giao Thông Vận Tải

2010

 

 

 

26

Các yêu tô ảnh hưởng đèn sự thành công của dự án xây dụng chung cư

Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM

2011

 

27

Phân tích và đánh giá rủi ro tài chỉnh dự án bất động sản du lịch bằng mô phỏng Monte-Carlo

Tạp chí Xây Dụng

2011

 

28

Sử dụng hôi quy tuyên tỉnh bội (multiple linear regressỉon) để dự báo tổng mức đầu tư dự án công trình giao thông bằng ANN

Tạp chí Xây Dựng

2011

 

29

Các nhân tô rủi ro cùa các dự án bât động sản du lịch tại Việt Nam

Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM

2011

 

30

Các nhân tô ảnh hưởng đên sự thỏa mãn đoi với công việc của công nhân và kỹ sư xây cũmg

Tạp chí Xây Dụng

2011

 

31

Phân tích rủi ro dự án đâu tư cảng biển khu vực phía Nam

Tạp chí Xây Dụng

2011

 

32

Ap dụng hôi quy đa bội đê ước lượng chi phỉ gia cố nền bằng bấc thẩm kết hợp gia tải trước

Tạp chí Xây Dụng

2011

 

33

Các nhản tô quan trọng gây ra rủi ro đồi với dự án xây dimg

Tạp chí Xây Dụng

2011

 

34

Các nhân tỏ quan trọng gây ra rủi ro tài chỉnh của dự án khu công nghiệp khu vực phía Ncim

Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM

2011

 

35

Phân tích rủi ro tài chính dự án khu công nghiệp khu vực phía Nam

Tạp chí Người Xây Dựng

2011

 

36

Identỉỷying causes of materỉal wastage on constructỉon sites in Vietncim

Joumal of Science - Ho Chi Minh City Open

2011

 

37

ỉnfluencing the occurrence of labour ciccidents in Vietnam residentiaỉ construction projects

Joumal of Science - Ho Chi Minh City Open

2011

 

38

Ưng dụng Balanced ScoreCard(BSC) đê đánh giá thành quà Phòng Kinh doanh cùa công ty bất động sản Việt Nam

Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM

2012

 

39

Nhận dạng các nhân tô chính gây ra trở ngại và khó khăn khi áp dụng EVM tại Việt Nam

Tạp chí Xây Dụng

2012

 

40

Xây dựng mô hình mô phỏng lợi nhuận công ty xây dựng bằng System Dynamics

Tạp chí Người Xây Dựng

2012

 

41

Đánh giá khả năng ứng dụng của thẻ điểm cân bằng (Balanced

Tạp chí Người Xây Dựng

2012

 

 

 

 

Scorecard - BSC) cho các doanh nghiệp XD Việt Nam

 

 

 

42

Construction Fatal Accidents in Vietnam: An Exploratory Study

Book of abstract & final program of ICCPM/ICCEM

2007

 

43

Construction Lost-Time Irỹuries in Laos: An Exploratory Study

Book of abstract & final program of ICCPM/ICCEM

2007

 

44

Variation of Construction Material Cost Iníluencing on the Feasibility of Building Projects in developing Countries: A Case Study in Vietnam

Book of abstract & fìnal program of ICCPM/ICCEM

2007

 

45

Risk Analysis for Industrial Project in Construction Phase: A Monte-Carlo Simulation Approach

Book of abstract & fìnal program of ICCPM/ICCEM

2007

 

46

Enhancing the quality of apartment projects in the design phase: QFD approach

Ist International Conference on Moảern Desỉgn, Constniction and Maintenance of Structures

2007

 

47

Financial risk analysis of industrial zone projects in Vietnam

lst International Conference on Modern Design, Construction and Mciintenance of Stnictures

2007

 

48

Risk analysis attitudes of construction firms in Vietnamese market

lst International Conference on Mocỉern Design, Construction and Maintencmce of Structures,

2007

 

49

Problems for Lower River Basin due to impacts of globcil clỉmate cỉiange and dam construction projects in Mekong river ưpstream on land and wciter use

Regional stability through economics, social and environmental development in the Greater Mekong Sub- region and Asia-Pacific

2011

 

50

Nguyên Lê Kê Nghiệp, Lưu Trưòìig Văn, Nguyễn Hoài Nghĩa (2013). Phân tích chi phí bị vưọt trong các dự án cao ốc và chung CU' cao tầng.

Tạp chí Khoa học - Đại học Mở TP.HCM

Sô 1 (29) - 2013, trang 12- 22.

 

51

Huỳnh Ngọc Dung, Lưu Trường Văn (2013). Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nữ công nhân ngành XD Việt Nam.

Tạp chí Người Xây Dụng (The Builder)

Sô 5&6-2013, trang 48-51,69.

 

52

Nguyên Thanh Việt, Lưu Trưòng Văn (2013) Nghiên cún khả năng

Tạp chí Người Xây

Sô 5&6-2013,

 

 

 

 

ứng dụng Value Engineering (VE) trong ngành xây dựng Việt Nam.

Dụng (The Builder).

trang 58-62

 

53

Nguyên Thanh Việt, Lum Trường Văn (2013) Nghiên cím quy trình VE nội bộ (Intemal Value Engineering) cho các dự án xây dụng Viêt Nam..

Tạp chí Xây Dụng (Bộ Xây Dựng).

Sô 7-2013, trang 68-71

 

54

Huỳnh Ngọc Dung, Lưu Trưòng Văn (2013) Phân tích các nhân tố ảnh hướng sự hài lòng trong công việc của nữ công nhân xây dụng bàng phương pháp SEM.

Tạp chí Xây Dụng (Bộ Xây Dụng).

Sô 8-2013, trang 80-84.

 

55

Lê Lương Kỳ Thoại, Lưu Trưòng Văn, Ngo Thị Thanh Vân (2013) Giản đồ nhân quả của mô hình thời gian hoàn thành dự án xây dụng dân dụng trong giai đoạn thi công bằng System Dynamics (SD).

Tạp chí Người Xây Dụng (The Builder).

Sô 7&8-2013, trang 86-90.

 

56

Huỳnh Ngọc Dung, Lưu Truửng Văn (2013). Các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sụ- hài lòng trong công việc của nữ công nhân xây dựng tại TP.HCM.

Tạp chí Khoa học - Đại học Mở TP.HCMắề

Sô 4 (32) - 2013, trang 39- 49

 

57

Bùi Thanh Tùng, Lưu Trưòìig Văn, Đồng Tâm Võ Thanh Sơn (2013). Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự thực hiện chương trình an toàn lao động trong các dự án xây dựng Việt Nam.

Tạp chí Xây Dụng (Bộ Xây Dựng).

Sô 10-2013

 

58

Trịnh Minh Trí, Lê Hoài Long, Lưu Truửng Văn (2013). Quản lý sai lầm trong hoạt động an toàn trên công trườn g

Tạp chí Người Xây Dụng (The Builder).

Sô 11 & 12- 2013, trang 44- 49.

 

59

Tông Văn Lũy, Lưu Truông Văn (2013) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng việc chậm tiến độ của các dự án xây dựng bệnh viện tại TP.HCM.

Tạp chí Người Xây Dụng (The Builder)

Sô 11&12- 2013, trang 50- 54,59

 

60

Phạm Doãn Thôn, Lưu Trưòng Văn (2013) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của quản lý các bên liên quan (Stakeholder management) của các dự án xây dựng

Tạp chí Người Xây Dụng (The Builder).

Sô 11&12- 2013, trang 59- 63.

 

61

Lưu Truửng Văn & Nguyên Bá Quang (2014) Các yếu tố cản trở việc ứng dụng value engineering vào các dự án xây dựng.

Tạp chí Người Xây Dụng (The Builder)

Sô 5&6-2014, trang 28-32

 

62

Nguyên Thái Hiệp, Lưu Trường Văn (2014)ế Phân tích các nhân tố ảnh hưởng quản lý an toàn lao động kém của các công ty xây dụng tại TP.HCM.

Tạp chí Người Xây Dụng (The Builder).

Sô 5&6-2014, trang 12-15,21.

 

63

Phạm Nguyên Thê Thành, Lưu Trường Văn (2014). Vì sao các nhà

Tạp chí Người Xây Dụng (The Builder).

Sô 5&6-2014, trang 8-11.

 

 

 

 

đâu tư chưa săn sàng đâu tư phát triên nhà ở xã hôi.

 

 

 

64

Lưu Truửng Văn & Nguyên Quôc Thái (2014). Các nhân tố ảnh hưởng sự thành công của các dự án cấp nước tai khu vưc Gia Đinh - TP.HCM.

Tạp chí Xây Dụng (Bộ Xây Dựng).

Sô 6-2014, trang 109-113.

 

65

Lưu Truửng Văn & Nguyên Bá Quang (2014). Phân tích các yếu tố cản trở việc úng dụng value engineering vào các dự án xây dựng.

Tạp chí Xây Dụng (Bộ Xây Dụng).

Sô 7-2014, trang 103-107.

 

66

Lưu Truửng Văn & Đinh Trung Hiếu (2014). Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu thi công của các chủ đầu tư tư nhân tại tỉnh Tiền Giang.

Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng).

Sô 7-2014, trang 73-76.

 

67

Lưu Trưòng Văn & Bùi Kiên Tín (2014). Phân tích các nguyên nhân của tai nạn lao động trong công nghiệp xây dựng bằng mô hình phương trình cấu trúc (SEM).

Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng)

Sô 8-2014, trang 103-107.

 

68

Bùi Kiên Tín & Lưu Truửng Văn (2014). Nhận dạng các nguyên nhân của tai nạn lao động trong công nghiệp xây dụng.

Tạp chí Người Xây Dụng (The Builder).

Sô 7&8-2014, trang 12-16.

 

69

Lưu Trường Văn & Nguyễn Chánh Tài (2014). Phân tích các nhân tố thành công quan trọng (CSF) của các dự án xây dụng vốn ngân sách nhà nước tại Đồng Tháp bằng mô hình phương trình cấu trúc (SEM)

Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder).

Sô 7&8-2014, trang 23-26,29

 

70

Nguyễn Thanh Việt, Luu Truong Van (2014). Áp dụng VE để nâng cao chất lượng và giảm chi phí chi dự án nhà công nghiệp

Người Xây Dụng (The Bulider)

9& 10/2014 (275): 36-41

 

71

Luu Truong Van, Nguyễn Anh Vũ (2014). Nhận dạng các nhân tổ gây ra chậm tiến độ các dự án giao thông tại Đồng Tháp.

Người Xây Dựng (The Bulider)

9& 10/2014 (276): 32-35

 

72

Nguyễn Thanh Long, Luu Truong Van (2014). Mô hình yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dụ' án xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách tai TP. Cao Lãnh.

XÂY DỤNG (Review of Ministry of Construction)

2014(10): 151- 154

 

73

Lê Minh Lý, Luu Truong Van (2014)ế Nhận dạng các yếu tố quản lý ảnh hưởng đến năng suất cônR ty thi công xây dụng.

Người Xây Dụng (The Bulider)

11 & 12(277): 21-25

 

74

Nguyễn Xuân Anh, Luu Truong Van (2014) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chậm tiến độ thi công tường vây - cọc barrette tại TP.HCM.

Người Xây Dựng (The Bulider)

11 & 12(277): 81-86

 

 

 

75

Nguyễn Minh Sang, Luu Truong Van (2014). Nhận dạng các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến trễ tiến độ các dự án xây dụng bàng nguồn vốn ngân sách tại Tiền Giang.

XẢY DựNG (Review of Ministry of Construction)

2014(11): 71- 73 (November 2014)

 

76