Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

U-member-1

TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Giảng viên Khoa

Giảng viên khoa Xây dựng

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thủy                                   Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1990                               

Quê quán: Đông Hội – Đông Anh – Hà Nội                                Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2019, Thái Lan

Chức danh khoa học cao nhất:       Năm bổ nhiệm:

Chức vụ: Giảng viên           

Đơn vị công tác:       Khoa Xây Dựng

Fax:                                                                      Email: thuy.ntbich@ou.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo:  Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh

Ngành học:    Vật liệu xây dựng    

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2013

2. Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật và công nghệ xây dựng      Năm cấp bằng: 2016
  • Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật và công nghệ xây dựng      Năm cấp bằng: 2019

Nơi đào tạo:

 

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

2.

Mức độ sử dụng: Thành thạo

Mức độ sử dụng:

4. Chứng chỉ ngắn hạn

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Chức danh, Chức vụ

11/2019 đến 01/2021

Khoa Xây dựng, Đại học Mở Tp. HCM

Giảng viên bán cơ hữu

02/2021 đến nay

Khoa Xây dựng, Đại học Mở Tp. HCM

Giảng viên

 

 

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên CT, ĐT

CN

TG

Mã số và

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Thí nghiệm và mô phỏng ảnh hưởng của nhiệt độ ban đầu và hàm lượng tro bay đến quá trình nhiệt thủy hóa và tính chất cơ lý của bê tông khối lớn.

 

x

E2020.03.1

05/2020- 05/2022

(đang thực  hiện)

 

 

2

Tận dụng tro bay để thay thế môt phần cốt liệu nhỏ trong vữa xi măng.

x

 

 

22/6/2021 đến 22/6/2023

(đang thực hiện)

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Thuy Bich Thi Nguyen, Reducing Shrinkage and Improving Cracking Resistance of Concrete by Using Fly Ash, International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures, 2021.

2021

International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures

2

Thuy Bich Thi Nguyen, Warangkana Saengsoy, Somnuk Tangtermsirikul, Influence of Bottom Ashes with Different Water Retainabilities on Properties of Expansive Mortars and Expansive Concretes, Engineering Journal, 23 (5), 2019.

2019

Engineering Journal

3

Thuy Bich Thi Nguyen, Rachot Chatchawan, Warangkana Saengsoy, Somnuk Tangtermsirikul, and Takafumi Sugiyama, Influences of different types of fly ash and confinement of expansive mortars and concretes, Construction and Building Materials (209), 176-186, 2019.

2019

Construction and Building Materials

4

Thuy Bich Thi Nguyen, Warangkana Saengsoy, and Somnuk Tangtermsirikul, Effect of initial moisture of wet fly ash on the workability and compressive strength of mortar and concrete, Construction and Building Materials (183), 408-416, 2018.

 

2018

Construction and Building Materials

5

Thuy Bich Thi Nguyen, Effect of different bottom ashes as internal curing material on properties of expansive mortar containing fly ash, The 6th international doctoral symposium Sapporo, Japan.

2017

The 6th international doctoral symposium Sapporo, Japan.

6

Thuy Bich Thi Nguyen, Warangkana Saengsoy, and Somnuk Tangtermsirikul, Effect of bottom ashes as partial replacement of sand on properties of mortar, The 2nd ACF Symposium 2017, Chiang Mai, Thailand.

2017

The 2nd ACF Symposium 2017, Chiang Mai, Thailand

7

W. Saengsoy, T. Nguyen, R. Chatchawan, and S. Tangtermsirikul, Effect of moisture content of wet fly ash on basic properties of mortar and concrete, The 4th International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, SCMT 2016, Las Vegas, United States.

2016

The 4th International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, SCMT 2016, Las Vegas, United States.

8

Warangkana Saengsoy, Thuy Bich Thi Nguyen, and Somnuk Tangtermsirikul, Slump and compressive strength of concrete made with wet fly ash, The 10th International Symposium in Science and Technology 2015, Thailand.

2015

The 10th International Symposium in Science and Technology 2015, Thailand.

9

Warangkana Saengsoy, Thuy Bich Thuy Nguyen, and Somnuk Tangtermsirikul, A study on basic properties of mortar made with wet fly ash, The 6th International Conference of Asian Concrete Federation (ACF) 2014, Korea.

2014

The 6th International Conference of Asian Concrete Federation (ACF) 2014, Korea.

10

Thuy Bich Thi Nguyen, Warangkana Saengsoy, and Somnuk Tangtermsirikul, Effect of moisture content of wet fly ash on properties of paste and mortar, The 6th Asia and Pacific Young Researchers and Symposium (YRGS) 2014, Thailand.

2014

The 6th Asia and Pacific Young Researchers and Symposium (YRGS) 2014, Thailand.

3. Hướng nghiên cứu:

- Nghiên cứu khả năng ứng dụng của phế thải của nhà máy nhiệt điện (tro bay và tro đáy) trong công nghệ chế tạo bê tông.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia khoáng và phụ gia hóa học tới tính chất của bê tông.

- Nghiên cứu những tính chất cơ lý và độ bền của bê tông trong những môi trường ăn mòn.

- Nghiên cứu về phản ứng thủy hóa của chất kết dính và cấu trúc vi mô của hệ chất kết dính.

- Sử dụng các phương pháp phân tích thành phần khoáng – hóa (XRF, XRD, TGA) của sản phẩm thủy hóa, phân tích cấu trúc vi mô của bê tông (SEM, MIP).