Chính quy

Khoa Xây dựng hiện đang đào tạo hai ngành hệ chính quy:

1/ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

2/ Quản lý xây dựng