Sứ mệnh & Tầm nhìn - Mission&Vision

 

- Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn cao, đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng và Quản lý xây dựng cho Khu vực phía nam với các bậc đào tạo từ Cử nhân/Kỹ sư, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

 

- Trở thành đơn vị Đào tạo và Chuyển giao công nghệ có uy tín, chất lượng được các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tin cậy; và đơn vị có thành tích Nghiên cứu khoa học tốt với các công bố khoa học có chất lượng trên các diễn đàn khoa học; chú trọng công bố quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. Bảo đảm chất lượng đào tạo: tất cả thành viên của Khoa luôn nhận thức rõ công tác đào tạo luôn gắn kết chặt chẽ với chuẩn chất lượng.
  2. Trách nhiệm xã hội: giáo dục đại học không chỉ là cung cấp kiến thức mà còn sáng tạo ra tri thức, luôn đề cao và khuyến khích mọi hoạt động của các thành viên hướng đến việc phục vụ cộng đồng, xã hội.
  3. Sáng tạo và tư duy độc lập, phản biện: Khoa thể hiện sự tôn trọng tính đa dạng và sự khác biệt; khuyến khích các thành viên có tinh thần tự chủ, tư duy phản biện.
  4. Tính chính trực: Trung thực luôn là tiêu chí đầu tiên trong các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học.