Sứ mệnh & Tầm nhìn - Mission&Vision

 

- Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn cao, đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng và Quản lý xây dựng cho Khu vực phía nam với các bậc đào tạo từ Cử nhân/Kỹ sư, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

 

- Trở thành đơn vị Đào tạo và Chuyển giao công nghệ có uy tín, chất lượng được các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tin cậy; và đơn vị có thành tích Nghiên cứu khoa học tốt với các công bố khoa học có chất lượng trên các diễn đàn khoa học; chú trọng công bố quốc tế.