NCKH Giảng viên

Danh sách các bài báo khoa học quốc tế, trong nước...

Danh sách các bài báo khoa học trong nước

Danh sách các bài báo khoa học trong nước

STT Tên bài báo Tên tác giả Tên tạp chí, Hội nghị,
Hội thảo khoa học
Năm xuất bản/
Thời gian tổ chức
Ghi chú
  Trong nước        
1 Phân tích ứng xử của kết cấu liền kề làm việc ngoài miền đàn hồi khi chịu động đất Nguyễn Bá Toàn,
Lê Thanh Cường,
Nguyễn Trọng Phước
Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Tháng 8/2015  
2 Xây dựng mô hình dự báo lợi nhuận của công ty bất động sản bằng System dynamics Nguyễn Hoài Nghĩa,
Lưu Trường Văn
Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh Tháng 07/2015  
3 Nghiên cứu khung tiêu chí đánh giá sự thành công của dự án XD Nguyễn Thanh Phong Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng) Tháng 10/2015  
4 Dynamic response of laminated composite plates on viscoelastic foundation using CS-DSG3 method Tran Trung Dung 1
 
Phung Van Phuc 2, Nguyen Thoi Trung 2,3, Nguyen Xuan Hung 2,3
Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI
Thành phố Hồ Chí Minh (7-9/11/2013)
   
5 Limit Analysis For 3-D Structures Using Second-Order Cone Programming Trần Trung Dũng Hội nghị Cơ học kỹ thuật
toàn quốc. Hà Nội, 09/04/2014
   
6 Analyses effective for dynamic response reduction of  combining  damper  consisting  of  Viscous  Fluid  Damper and Magneto Rheological Damper Lê Thanh Cường (GV tập sự)
Nguyen Trong Phuoc (GVTG)
Journal of science (8/2013)    
7 The pounding of coubled structures and prevention of pounding effects of  Magneto Rheological Damper Lê Thanh Cường (GV tập sự)
Nguyen Trong Phuoc (GVTG)
The Eleventh National Conference on Mechanics (11/2013)    
8 Nghiên cứu quy trình VE nội bộ (Internal Value Engineering) cho các dự án xây dựng Việt Nam.  Nguyễn Thanh Việt,
Lưu Trường Văn
Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số 7-2013, trang 68-71.    
9 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng trong công việc của nữ công nhân xây dựng bằng phương pháp SEM.  Huỳnh Ngọc Dung,
Lưu Trường Văn
Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số 8-2013, trang 80-84.    
10 Giản đồ nhân quả của mô hình thời gian hoàn thành dự án xây dựng dân dụng trong giai đoạn thi công bằng System Dynamics (SD).  Lê Lương Kỳ Thoại,
Lưu Trường Văn
Ngô Thị Thanh Vân
Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder). Số 7&8-2013, trang 86-90.    
11  Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự thực hiện chương trình an toàn lao động trong các dự án xây dựng Việt Nam.  Bùi Thanh Tùng,
Lưu Trường Văn
Đồng Tâm Võ Thanh Sơn
Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số 10-2013, trang 113 -117.    
12 Quản lý sai lầm trong hoạt động an toàn trên công trường.  Trịnh Minh Trí,
Lê Hoài Long,
Lưu Trường Văn
Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder). Số 11&12-2013, trang 44-49.    
13 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng việc chậm tiến độ của các dự án xây dựng bệnh viện tại TP.HCM.  Tống Văn Lũy,
Lưu Trường Văn
Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder). Số 11&12-2013, trang 50-.......    
14 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của quản lý các bên liên quan (Stakeholder management) của các dự án xây dựng.  Phạm Doãn Thôn,
Lưu Trường Văn
Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder). Số 11&12-2013, trang 59-62    
15 Tìm hiểu ảnh hưởng của việc xây dựng đập trên thượng nguồn sông Mê Kông và Biến đổi khía hậu lên kinh tế văn hóa xã hội ĐBSCL. Dương Hồng Thẩm TT.Nghiên cứu phát triển, Trường ĐH Mở TP.HCM 04/2015  
16 Lập công thức độ cứng toàn cấu hình hệ
chống vách hố đào sâu
Dương Hồng Thẩm  Hội nghị Toàn quốc về Cơ kỹ thuật (Đà Nẵng) 06/2015  
17 Phân tích tác động va đập
của kết cấu liền kề chịu tải động đất và hiệu quả chống va đập của hệ cản MR
Lê Thanh Cường
Nguyen Trong Phuoc (GVTG)
Journal of science (8/2013)    
18 Phân tích tác động va đập của
 kết cấu liền kề chịu động đất và hiệu quả giảm va đập của hệ cản lưu biến từ
Lê Thanh Cường
Nguyen Trong Phuoc (GVTG)
Hội nghị Khoa học toàn quốc
Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI
Thành phố Hồ Chí Minh
 (11/2013)
7-9/11/2013.
Trường đại học
Tôn Đức Thắng,
Q7, Tp.HCM
 
19 Shakedown reduced kinematic formulation, separated collapse modes, and numerical implementation Trần Trung Dũng
C.V. Le, D.C. Pham ,
H. Nguyen-Xuan
International Journal of Solids and Structures
51 (2014) 2893–2899
Tạp chí SCI
   
20 Dynamic Responses of Composite Plates on the Pasternak  Foundation Subjected to a Moving Mass by a Cell based Smoothed Discrete Shear Gap (CS-FEM-DSG3) Method T.Nguyen-Thoi, H.Luong-Van, P. Phung-Van, T.Rabczuk,
 Trần Trung Dũng
International Journal of Composite Materials
2013, 3(6A): 19-27
Tạp chí Open Access (9/2013)
   
21 Dynamic response of laminated composite plates on viscoelastic foundation using CS-DSG3 method Tran Trung Dung 1
 
Phung Van Phuc 2, Nguyen Thoi Trung 2,3, Nguyen Xuan Hung 2,3
  Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI
Thành phố Hồ Chí Minh (7-9/11/2013)
 
22 Limit Analysis For 3-D Structures Using Second-Order Cone Programming Trần Trung Dũng   Hội nghị Cơ học kỹ thuật
toàn quốc. Hà Nội, 09/04/2014
 
23 Nghiên cứu quy trình VE nội bộ (Internal Value Engineering) cho các dự án xây dựng Việt Nam.  Nguyễn Thanh Việt,
Lưu Trường Văn
Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số 7-2013, trang 68-71.    
24 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng trong công việc của nữ công nhân xây dựng bằng phương pháp SEM.  Huỳnh Ngọc Dung,
Lưu Trường Văn
Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số 8-2013, trang 80-84.    
25 Giản đồ nhân quả của mô hình thời gian hoàn thành dự án xây dựng dân dụng trong giai đoạn thi công bằng System Dynamics (SD).  Lê Lương Kỳ Thoại,
Lưu Trường Văn
Ngô Thị Thanh Vân
Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder). Số 7&8-2013, trang 86-90.    
26  Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự thực hiện chương trình an toàn lao động trong các dự án xây dựng Việt Nam.  Bùi Thanh Tùng,
Lưu Trường Văn
Đồng Tâm Võ Thanh Sơn
Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số 10-2013, trang 113 -117.    
27 Quản lý sai lầm trong hoạt động an toàn trên công trường.  Trịnh Minh Trí,
Lê Hoài Long,
Lưu Trường Văn
Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder). Số 11&12-2013, trang 44-49.    
28 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng việc chậm tiến độ của các dự án xây dựng bệnh viện tại TP.HCM.  Tống Văn Lũy,
Lưu Trường Văn
Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder). Số 11&12-2013, trang 50-.......    
29 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của quản lý các bên liên quan (Stakeholder management) của các dự án xây dựng.  Phạm Doãn Thôn,
Lưu Trường Văn
Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder). Số 11&12-2013, trang 59-62    
30 Free vibration analysis of plates on elastic foundation using a cell-based smoothed three-node mindlin plate element (cs-min3)  Phung Van Phuc 1 , Nguyen Thoi Trung 1,2, Nguyen Xuan Hung 1,2, Tran Trung Dung 3      Journal of Science Ho Chi Minh City Open University  (08/2013)  
31 Dynamic response of laminated composite plates on viscoelastic foundation using CS-DSG3 method Tran Trung Dung 1
hung Van Phuc 2, Nguyen Thoi Trung 2,3, Nguyen Xuan Hung 2,3
Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI,
Thành phố Hồ Chí Minh
 (7-9/11/2013)  
32 Limit Analysis For 3-D Structures Using Second-Order Cone Programming Trần Trung Dũng Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Hà Nội,  4/9/2014  
33 Nhà lãnh đạo hiệu quả Nguyễn Văn Khanh Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TP.HCM số 3  (36)-2014  
34 “Key factors influencing on Vietnamese construction performance”  Lưu Trường Văn, Đào Trung Nghiêm, Nguyễn Hoài Nghĩa, Đỗ Hoàng Hải.  Tạp chí Khoa học Công nghệ trường Đại học Mở, Số 3 – 2013  (tháng 10/2013).  
35 Analyses effective for dynamic response reduction of  combining  damper  consisting  of  Viscous  Fluid  Damper and Magneto Rheological Damper Lê Thanh Cường, Nguyen Trong Phuoc  Journal of science  (8/2013)  
36 The pounding of coubled structures and prevention of pounding effects of  Magneto Rheological Damper Lê Thanh Cường, Nguyen Trong Phuoc The Eleventh National Conference on, Mechanics  (11/2013)  
37 Nghiên cứu quy trình VE nội bộ (Internal Value Engineering) cho các dự án xây dựng Việt Nam.  Nguyễn Thanh Việt, Lưu Trường Văn Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng).  Số 7-2013, trang 68-71.  
38 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng trong công việc của nữ công nhân xây dựng bằng phương pháp SEM.  Huỳnh Ngọc Dung, Lưu Trường Văn Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng).  Số 8-2013, trang 80-84.  
39 Giản đồ nhân quả của mô hình thời gian hoàn thành dự án xây dựng dân dụng trong giai đoạn thi công bằng System Dynamics (SD).  Lê Lương Kỳ Thoại, Lưu Trường Văn, Ngô Thị Thanh Vân Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder).  Số 7&8-2013, trang 86-90.  
40 Các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nữ công nhân xây dựng tại TP.HCM.  Huỳnh Ngọc Dung, Lưu Trường Văn Tạp chí Khoa học - Đại học Mở TP.HCM. Số 4  (32) - 2013, trang 39-49.  
41 Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự thực hiện chương trình an toàn lao động trong các dự án xây dựng Việt Nam.  Bùi Thanh Tùng, Lưu Trường Văn, Đồng Tâm Võ Thanh Sơn Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng).  Số 10-2013, trang 113 -117.  
42 Quản lý sai lầm trong hoạt động an toàn trên công trường.  Trịnh Minh Trí, Lê Hoài Long, Lưu Trường Văn Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder).  Số 11&12-2013, trang 44-49.  
43 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng việc chậm tiến độ của các dự án xây dựng bệnh viện tại TP.HCM.  Tống Văn Lũy, Lưu Trường Văn Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder).  Số 11&12-2013, trang 50-.......  
44 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của quản lý các bên liên quan (Stakeholder management) của các dự án xây dựng.  Phạm Doãn Thôn, Lưu Trường Văn  Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder).  Số 11&12-2013, trang 59-62  
45 Phân tích chi phí bị vượt trong các dự án cao ốc và chung cư cao tầng. Lưu Trường Văn  Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TP.HCM    
46 Xây dựng mô hình mô phỏng lợi nhuận Công ty Xây dựng bằng System Dynamic Lưu Trường Văn Tạp chí người xây dựng    
  Tháng 6&7/2012 – số 248&249    
47 Đánh giá khả năng ứng dụng của thẻ điểm cân bằng - BSC cho các DN xây dựng Việt Nam. Lưu Trường Văn Tạp chí người xây dựng    
  Tháng 6&7/2012 – số 248&249    
48 Các nhân tố thành công của các dự án xây dựng bằng vốn ngân sách. Lưu Trường Văn Tạp chí người xây dựng    
  Tháng 8&9/2012 – số 250&251    
49 Ước lượng chi phí nhà thép bằng mô hình động học hệ thống.   Tạp chí người xây dựng    
  Tháng 8&9/2012 – số 250&251    
50 Xây dựng kế hoạch kiểm soát nứt do nhiệt trong bêtông khối lớn Bùi Anh Kiệt Tạp chí Khoa học Trường ĐH Mở TP.HCM – 2012: số 3 (26)    
     
51 Limit analysis of cracked structures using xfem and secord-order cone programming. Trần Trung Dũng Proceedings of the international conference on Advances in Computational Mechanics – 14-16/08/2012    
  ĐH Tôn Đức Thắng Publisher : Tri thức, Việt Nam ISBN : 978-604-908-577-2    
  Hội nghị Quốc Tế    
52 Isogeometric limit analysis for two-dimensuonal structures Trần Trung Dũng Proceedings of the international conference on Advances in Computational Mechanics – 14-16/08/2012    
  ĐH Tôn Đức Thắng Publisher : Tri thức, Việt Nam ISBN : 978-604-908-577-2    
  Hội nghị Quốc Tế    
53 A XFEM based kinematic limit analysis formulation for plane strain cracked structures Trần Trung Dũng Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX - Hà Nội – ngày 8-9/12/2012    
54 Nghiên cứu ảnh hưởng giữa cường độ bêtông nhựa và hàm lượng thành phần cốt liệu Lâm Ngọc Trà My Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TP.HCM    
55 Identifying key factors influencyng cost variation of construction projects in Ho Chì Minh Nguyễn Hoài Nghĩa Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TP.HCM    
56 Phân tích chi phí bị vượt trong các dự án cao ốc và chung cư cao tầng. Nguyễn Hoài Nghĩa Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TP.HCM    
57 Chiếu sáng tiết kiệm điện sử dụng Điot phát quang Trần Thanh Trang Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TP.HCM    
58 A Suggested Appoach for Evaluating theImpacts of Climate change on construction works Dương Hồng Thẩm Foundation and Soft Ground Engineering Conference Thu Dau Mot University – Binh Duong, 5-6/06/2013.    
  Lưu Trường Văn    
59 Phân tích rủi ro tài chính dự án đầu tư cảng biển khu vực phía Nam Việt Nam Lưu Trường Văn, Trần Đình Thanh Tùng Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng) - ISSN 0866-8762, Số tháng 7-2011, trang 86-89, 2011    
60 Áp dụng hồi quy đa bội để ước lượng chi phí gia cố nền bằng bấc thấm kết hợp gia tải trước Lưu Trường Văn, Dương Hồng Thẩm, Đinh Mạnh Cường Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng) - ISSN 0866-8762, Số tháng 8-2011, trang 55-58, 2011    
61 Các nhân tố quan trọng gây ra rủi ro tài chính của dự án cảng biển khu vực phía Nam Lưu Trường Văn, Trần Đình Thanh Tùng Tạp chí Giao Thông Vận Tải (Bộ Giao Thông Vận Tải) - ISSN 0866-7012, Số tháng 10-2011, trang 28-32, 2011    
62 Ứng dụng System Dynamics (SD) trong dự báo lợi nhuận của dự án bất động sản tại TP.HCM. Lưu Trường Văn, Nguyễn Quang Trung.  Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng) - ISSN 0866-8762, Số tháng 9-2011, trang 64-66, 2011    
63 Các nhân tố quan trọng gây rủi ro đối với tiến độ thi công dự án xây dựng Lưu Trường Văn, Nguyễn Tiến Thức. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng) - ISSN 0866-8762, Số tháng 10-2011, trang 58-60, 2011    
64 Identifying causes of material wastage on construction sites in Vietnam Luu Truong Van, Truong Le Minh, Kim Soo Yong. Journal of Science – Ho Chi Minh City Open University - ISSN 1859 – 3453, No.2(2) – 2011, trang 2-9    
65 Influencing the occurrence of labour accidents in Vietnam residential construction projects Duong Hong Tham, Luu Truong Van, Le Hoai Long. Journal of Science – Ho Chi Minh City Open University - ISSN 1859 – 3453, No.2(2) – 2011, trang 10-23    
66 Các nhân tố quan trọng gây ra rủi ro tài chính của dự án Khu công nghiệp khu vực phía Nam Lưu Trường Văn, Đinh Ngọc Toàn Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM - ISSN 1859 – 3453, Số 4(22) – 2011, trang 60-70    
67 Ứng dụng phương pháp PTHH trơn nút cho bài toán phân tích dao động tự do không cản Trần Trung Dũng, Thái Hoàng Chiến Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM - ISSN 1859 – 3453, Số 3(21) – 2011, trang 123-135    
     
68 An application of the node-based smoothed finite element method for buckling analysis of laminated composite plates Tran Trung Dung, Thai Hoang Chien Journal of Science – Ho Chi Minh City Open University - ISSN 1859 – 3453, No.2(2) – 2011, trang 41-52    
     
69 Static and dynamic analysis of composite plate using C - type higher - order shear deformation theory Tran Vinh Loc, Thai Hoang Chien, Tran Trung Dung, Nguyen Xuan Hung Journal of Science – Ho Chi Minh City Open University - ISSN 1859 – 3453, No.2(2) – 2011, trang 53-64    
     
70 Ứng dụng lý thuyết mờ trong tính toán giá trị hiện tại (NPV) của dự án xây dựng Nguyễn Hoài Nghĩa Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, số tháng 1/2012, trang 108-116, 2012    
71 Ứng dụng Balanced ScoreCard(BSC) để đánh giá thành quả Phòng Kinh doanh của công ty bất động sản Việt Nam Lưu Trường Văn, Nguyễn Phi Khanh. Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM. Số 1(24) – 2012, trang 16-30    
72 Nhận dạng các nhân tố chính gây ra trở ngại và khó khăn khi áp dụng EVM tại Việt Nam.  Lưu Trường Văn, Ngô Tri Tư Nghị.  Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số tháng 01-2012, trang 63-66, 2012    
73 Ước tính chi phí dự  phòng cho dự án xây dựng vốn ngoài ngân sách bằng mạng trí tuệ nhân tạo.  Lưu Trường Văn, Dương Minh Trí.  Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số tháng 02-2012, trang …-…, 2012    
74 Ước tính chi phí dự phòng cho dự án vốn ngoài ngân sách bằng hồi quy tuyến tính bội.  Lưu Trường Văn, Dương Minh Trí.  Tạp chí Người Xây Dựng (Tổng Hội XD VN). Số tháng 04+5/2012, trang 60-63, 2012    
75 Xác định phương án kỹ thuật hợp lý của giải pháp gia cố nền bằng bấc thấm kết hợp gia tải trước cho dự án cảng Lưu Trường Văn, Dương Hồng Thẩm, Đinh Mạnh Cường Tạp chí Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải). Số tháng 01+2/2012, trang 39-41, 2012    
76 So sánh các nhân tố cốt lõi ảnh hưởng đến sự thực hiện chương trình an toàn lao động trong các dự án XD giữa Việt Nam và Thái Lan Lưu Trường Văn, Bùi Thanh Tùng Tạp chí Người Xây Dựng (Tổng Hội XD VN). 04+5/2012, trang 23-26, 2012    
77 Phân tích rủi ro tài chính dự án khu công nghiệp khu vực phí Nam Lưu Trường Văn, Đinh Ngọc Toàn Tạp chí Người Xây Dựng (Tổng Hội XD VN). Số tháng 12-2012, Số 12 – 2012, trang 16-21    
           
78 Limit and shakedown using the NS-FEM and second - order cone programming Tran Trung Dung The First International Conference on Computation Science and Engineering – Viện Khoa học công nghệ tính toán TP.HCM và Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 19-21/12/2011    
79 Góp ý về phát triển đường giao thông tại đồng bằng song Cửu Long Dương Hồng Thẩm, Lưu Trường Văn Hội thảo đóng góp bản Quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội Huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Tháng 10/2011    
80 Bàn về các vấn đề nghiên cứu nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu toan cầu Dương Hồng Thẩm, Lưu Trường Văn Hội thảo “Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011 – 2012, Dự kiến tổ chức trong Quý 1/2012    
81 A node-based smoothed finite element method with discrete shear gap for analysis of laminated composite plates Tran Trung Dung, Thai Hoang Chien, Nguyen Thoi Trung, Nguyen Xuan Hung Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 10, Thái Nguyên. Tháng 11/2010    
82 Một vài suy nghĩ về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong thời kỳ Hội nhập Dương Hồng Thẩm Kỷ yếu Hội thảo khoa học về QLCL công trình XD Sở Xây dựng TpHCM, 12/2010    
83 A suggested approach for distance civil engineering education Dương Hồng Thẩm Proceedings of 24th Annual International Conference on Open and Distance Learning, Ha Noi, 2010    
     
84 Dự báo thời gian thi công dự án xây dựng bằng hồi quy tuyến tính đa bội Lưu Trường Văn, Phạm Chí Công. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng) - ISSN 0866-8762 Số tháng 11-2010, trang 68-71, 2010  
85 Khảo sát lập Key Attitude Indicators (KAIs) đo lường thái độ thi công của nhà thầu xây dựng Lưu Trường Văn, Nguyễn Tuấn Kiệt. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng) - ISSN 0866-8762 Số tháng 11-2010, trang 80-82, 2010  
86 Dự báo tổng mức đầu tư dự án công trình giao thông bằng ANN Lưu Trường Văn, Lưu Nhất Phong. Tạp chí Giao Thông Vận Tải (Bộ Giao Thông Vận Tải) - ISSN 0866-7012 Số tháng 12-2010, trang 23-24, 2010  
87 Mô hình đánh giá mối quan hệ giữa thời gian và chi phí của các dự án xậy dựng tại Việt Nam Lưu Trường Văn, Phạm Chí Công Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM - ISSN 1859 - 3453 Số 3(18) – 2010, trang 70-79  
88 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án xây dựng chung cư Lưu Trường Văn, Trần Lan Anh Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM - ISSN 1859 - 3453 Số 1(19) – 2011, trang 98-105  
89 Nhóm dữ liệu dùng cho tiên đoán sạt lở bờ sông Tiền Dương Hồng Thẩm Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM - ISSN 1859 - 3453 Số 1(19) – 2011, trang 98-105  
90 Phân tích và đánh giá rủi ro tài chính dự án bất động sản du lịch bằng mô phỏng Monte-Carlo Lưu Trường Văn, Nguyễn Bá Thọ Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng) - ISSN 0866-8762 Số tháng 01-2011, trang 61-63, 2011  
91 Sử dụng hồi quy tuyến tính bội để dự báo tổng mức đầu tư dự án công trình giao thông Lưu Trường Văn, Lưu Nhất Phong. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng) - ISSN 0866-8762 Số tháng 03-2011, trang 10-14, 2011  
92 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn đối với công việc của công nhân và kỹ sư xây dựng Lưu Trường Văn, Ngô Minh Triết. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng) - ISSN 0866-8762 Số tháng 05-2011, trang …-…, 2011  
93 Các nhân tố rủi ro của các dự án bất động sản du lịch tại Việt Nam Lưu Trường Văn, Nguyễn Bá Thọ Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM - ISSN 1859 - 3453 Số 2(20) – 2011, trang 35-43  
94 Quản lý dự án xây dựng theo công nghệ Hoa Kỳ Nguyễn Thanh Phong Kỷ yếu hội thảo “Chuyên đề xây dựng lần 1” – Trường Đại học Tôn Đức Thắng 2011  
95 Công nghệ sản xuất gạch từ bê tông nhẹ Trần Trung Dũng Kỷ yếu hội thảo “Chuyên đề xây dựng lần 1” – Trường Đại học Tôn Đức Thắng 2011  
96 Một số nghiên cứu và ứng dụng vật liệu FRP gia cường cho cấu kiện chịu uốn Trần Trung Dũng, Phan Đào Hoàng Hiệp Kỷ yếu hội thảo “Chuyên đề xây dựng lần 1” – Trường Đại học Tôn Đức Thắng 2011  

Danh sách các bài báo khoa học ngoài nước

Danh sách các bài báo khoa học ngoài nước

STT Tên bài báo Tên tác giả Tên tạp chí, Hội nghị,
Hội thảo khoa học
Năm xuất bản/
Thời gian tổ chức
Ghi chú
  Ngoài nước        
1 Explaining model for supervisor’s behavior on safety action based on their perceptions in Vietnam Nguyễn Thanh Phong Journal of Engineering Applied Sciences (SCOPUS) 11/2015  
2 Critical Success Factors for Public-Private Partnership (PPP) Infrastructure Projects Nguyễn Thanh Phong Proceedings of 28 th KKHTCNN (Sustainability in Construction & Engineering Management) 11/2015  
3 Establishing Project Manager Selection Criteria Using Group Fuzzy Analytic Network Process Nguyễn Thanh Phong Proceedings of 28 th KKHTCNN (Sustainability in Construction & Engineering Management) 11/2015  
4 Public-Private Partnership Infrastructure Projects in Vietnam: Past, Present, and Future Nguyễn Thanh Phong Proceedings of 28 th KKHTCNN (Sustainability in Construction & Engineering Management) 11/2015  
5 Investigating Factors Influencing Profits Enhancement in Real Estate Companies in Ho Chi Minh City, Viet Nam Nguyễn Hoài Nghĩa, Thanwadee Chinda 2nd International Conference on Multidisciplinary Trends in Academic Research (MTAR) 09/2015 Best paper
1 Analysis of laminated composite plates using higher-order shear deformation theory and node-based smoothed discrete shear gap method Chien H. Thai, Loc V. Tran, Dung T. Tran, T. Nguyen-Thoi, H. Nguyen-Xuan Applied Mathematical Modelling Published by: Elsevier Inc Impact Factor: 1.371 ISSN: 0307-904X doi:10.1016/j.apm.2012.01.003 2012
  Shakedown reduced kinematic formulation, separated collapse modes, and numerical implementation Trần Trung Dũng
C.V. Leb, D.C. Phamc ,
H. Nguyen-Xuand,e
International Journal of Solids and Structures International Journal of Solids and Structures
51 (2014) 2893–2899
Tạp chí SCI
 
  Dynamic Responses of Composite Plates on the Pasternak  Foundation Subjected to a Moving Mass by a Cell based Smoothed Discrete Shear Gap (CS-FEM-DSG3) Method T.Nguyen-Thoi, H.Luong-Van, P. Phung-Van, T.Rabczuk,
 Trần Trung Dũng
International Journal of Composite Materials  International Journal of Composite Materials
2013, 3(6A): 19-27
Tạp chí Open Access (9/2013)
 
  Experimental studies on ingredients of composite soil for higher strength
a backfill material.
Dương Hồng Thẩm  The International Conference on MultiPhysics
Interaction and Environment MINE-2015. 
03/2015  
  Role de la microstructure des sols srgileux
dans les processus de retrait-gonflement.
Evolution de différentes microstrures argileuse soumis a I'humidification et/ou le séchage 
Trần Thanh Danh   The 3rd International Conference CIGOS 2015 05/2015  
  Extended finite lelement method for plastic
limit load computation of cracked structures 
Trần Trung Dũng 
Lê Văn Cảnh
International Journal for Numerical
Methods in Engineering (Tạp chí ISI) 
05/2015  
  Analysis of laminated composite plates using higher-order shear deformation theory and node-based smoothed discrete shear gap method  Chien H. Thai, Loc V. Tran a, Dung T. Tran, T. Nguyen-Thoi, H. Nguyen-Xuan  Tạp chí : Applied Mathematical Modelling     
  Impact factor : 1.38    
  Problems for Lower River Basin due to impacts of global climate change and dam construction projects in Mekong river upstream on land and water use Tham Hong Duong, Van Truong Luu International conference “Regional stability through economics, social and environmental development in the Greater Mekong Sub-region and Asia-Pacific, 7-12/8/2011, Colombo, Sri Lanka