Công bố quốc tế

Xem chi tiết tại đây

Công bố chia tiết của các GV khoa:

1. PGS.TS. Nguyễn Trọng Phước: Xem chi tiết tại đây

2. PGS.TS. Dương Hồng Thẩm: Xem chi tiết tại đây

3. PGS.TS. Lưu Trường Văn: Xem chi tiết tại đây

4. PGS.TS. Nguyễn Duy Long: Xem chi tiết tại đây

5. TS. Trần Thanh Danh: Xem chi tiết tại đây

6. TS. Nguyễn Phú Cường: Xem chi tiết tại đây

7. TS. Nguyễn Thanh Phong: Xem chi tiết tại đây

8. TS. Võ Nguyễn Phú Huân: Xem chi tiết tại đây

9. TS. Lê Thanh Cường: Xem chi tiết tại đây

10. TS. Lâm Ngọc Trà My: Xem chi tiết tại đây

11. TS. Trần Trung Dũng: Xem chi tiết tại đây

12. TS. Nguyễn Bảo Thành: Xem chi tiết tại đây

13. TS. Bùi Anh Kiệt: Xem chi tiết tại đây

14. TS. Samir Khatir: Xem chi tiết tại đây

15. TS. Nguyễn Thị Bích Thủy: Xem chi tiết tại đây

16. TS. Đỗ Văn Tín,Xem chi tiết tại đây

17. TS. Bùi Văn Hồng Lĩnh,Xem chi tiết tại đây

18. ThS. NCS. Phan Vũ PhươngXem chi tiết tại đây

19. ThS. NCS. Võ Quang Tường: Xem chi tiết tại đây

20. ThS. NCS. Nguyễn Trọng Nghĩa: Xem chi tiết tại đây

21. ThS. NCS. Võ Đăng Khoa: Xem chi tiết tại đây

22. ThS. NCS. Trần Văn Thân: Xem chi tiết tại đây

23. ThS. Phan Thanh Phương: Xem chi tiết tại đây

24. ThS. Trần Thúc Tài, Giảng viên, chuyên môn Cơ chất lỏng, Trắc địa

25. ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn, Giảng viên, chuyên môn Kết cấu bê tông cốt thép

26. ThS. KTS Nguyễn Ngọc Uyên: Xem chi tiết tại đây

27. ThS. Bá Văn Hùng, Giảng viên bán cơ hữu, chuyên môn Kỹ thuật và Tổ chức thi công

28. ThS. Tô Thanh Sang: Xem chi tiết tại đây

29. ThS. Lê Minh Hoàng: Xem chi tiết tại đây

30. ThS Nguyễn Khắc Quân, Giảng viên, chuyên môn Quản lý xây dựng