Công bố quốc tế

Công bố quốc tế năm 2019 - 2021: Xem chi tiết tại đây

Công bố quốc tế năm 2021 - 2022: Xem chi tiết tại đây

Công bố quốc tế năm 2022 - 2023: Xem chi tiết tại đây

Công bố quốc tế năm 2013 - 2024: Xem chi tiết tại đây

Xem chi tiết Công bô quốc tế của Trường tại đây

Công bố chia tiết của các GV khoa:

1. PGS.TS. Nguyễn Trọng Phước: Xem chi tiết tại đây

2. PGS.TS. Dương Hồng Thẩm: Xem chi tiết tại đây

3. PGS.TS. Lưu Trường Văn: Xem chi tiết tại đây

4. PGS.TS. Nguyễn Duy Long: Xem chi tiết tại đây

5. TS. Trần Thanh Danh: Xem chi tiết tại đây

6. TS. Nguyễn Phú Cường: Xem chi tiết tại đây

7. TS. Nguyễn Thanh Phong: Xem chi tiết tại đây

8. TS. Võ Nguyễn Phú Huân: Xem chi tiết tại đây

9. TS. Trần Trung Dũng: Xem chi tiết tại đây

10. TS. Nguyễn Bảo Thành: Xem chi tiết tại đây

11. TS. Bùi Anh Kiệt: Xem chi tiết tại đây

12. TS. Nguyễn Thị Bích Thủy: Xem chi tiết tại đây

13. TS. Đỗ Văn Tín,Xem chi tiết tại đây

14. TS. Nguyễn Hồ Tân Huấn Xem chi tiết tại đây

15. TS. Phan Vũ PhươngXem chi tiết tại đây

16. TS. Võ Quang Tường: Xem chi tiết tại đây

17. TS. Nguyễn Trọng Nghĩa: Xem chi tiết tại đây

18. ThS. NCS. Võ Đăng Khoa: Xem chi tiết tại đây

19. ThS. NCS. Trần Văn Thân: Xem chi tiết tại đây

20. ThS. Phan Thanh Phương: Xem chi tiết tại đây

21. ThS. Trần Thúc Tài, Giảng viên, chuyên môn Cơ chất lỏng, Trắc địa

22. ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn, Giảng viên, chuyên môn Kết cấu bê tông cốt thép

23. ThS. KTS Nguyễn Ngọc Uyên: Xem chi tiết tại đây

24. ThS. Bá Văn Hùng, Giảng viên bán cơ hữu, chuyên môn Kỹ thuật và Tổ chức thi công

25. ThS Nguyễn Khắc Quân, Xem chi tiết tại đây