Thông Tin Tuyển Dụng (Recruitment news)

Thông tin tuyển dụng tháng 1/2021

Xem chi tiết tại đây

By Quản trị viên | Đăng ngày 05-01-2021
Xem chi tiết

Tuyển dụng từ Công ty MITEK tháng 11/2021

Số lượng cần tuyển: 50 kỹ sư thiết kế kết cấu, 30 họa viên và 20 dự toán viên, bắt đầu làm việc vào 18/11/2021.

By Quản trị viên | Đăng ngày 02-11-2021
Xem chi tiết

Tin tuyển dụng tháng 2/2022 từ Công ty MiTek Việt Nam

Số lượng cần tuyển: 30 kỹ sư thiết kế kết cấu, 20 họa viên AutoCAD/ REVIT và 20 dự toán viên, bắt đầu làm việc vào 03/03/2022.

By Quản trị viên | Đăng ngày 15-02-2022
Xem chi tiết