Phòng thí nghiệm Cơ Chất lỏng được trang bị các thiết bị hiện đại như:

  • Compact centrifugal pump test set (HP115)

  •  Bernoulli’s theorem apparatus (HB015)

  •  Laminar flow apparatus (HB026)

  •  Tilting flow channel (HF505)

  •  Piping lost equipment (HF135)