KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG KHÓA 2020 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024       

1)      Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn (theo nhóm): Từ ngày 25/10/2023 (Nhóm trưởng liên hệ trực tiếp gặp GVHD).

2)      Cấp giấy giới thiệu: sau 3 ngày làm việc kể từ ngày Giảng viên hướng dẫn đồng ý thông tin Tên và Địa chỉ Công ty thực tập của sinh viên đã xin từ trước thì giảng viên hoặc sinh viên cung cấp thông tin Tên và Địa chỉ Công ty thực tập gửi về Khoa qua email: loan.ntk@ou.edu.vn để nhận Giấy giới thiệu từ thứ 2 đến thứ 6. 

3)      Thời gian thực hiện TTTN (08 tuần): từ ngày 25/10/2023 đến ngày 25/12/2023, trong thời gian thực hiện hàng tuần sinh viên phải nộp báo cáo kết quả thực hiện về cho giảng viên hướng dẫn.

4)      Thời gian nộp báo cáo thực tập chấm điểm: từ ngày 26/12/2023 đến ngày 30/12/2023, sinh viên scan toàn bộ nội dung báo cáo nộp theo nhóm và nộp trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn và văn phòng Khoa qua email: loan.ntk@ou.edu.vn (bao gồm bảng cứng và bảng điện tử có giấy xác nhận của đơn vị thực tập, báo cáo theo mẫu quy định do GVHD cung cấp).

5)     Biểu mẫu thực hiệnBìaPhiếu theo dõiphiếu đánh giá, đề cương môn học

6)     Danh sách sinh viên thực hiện và giảng viên hướng dẫn

STT

Sinh viên

Họ và chữ lót Tên

Ngày sinh

Ngành

Nhóm lớp

GVHD

Tên công ty thực tập

Địa chỉ công ty thực tập

Thông tin người hướng dẫn thực tập tại doanh nghiệp

1

1851040042

NGUYỄN KHANH LONG

13/03/2000

QLXD

CM2001

 TS. Trương Đình Nhật

 

 

 

2

1951042109

VÕ HOÀNG THIỆN

15/05/2001

QLXD

CM2001

 TS. Trương Đình Nhật

 

 

 

3

2051040001

ĐINH NGỌC ANH

30/04/2002

QLXD

CM2001

 TS. Trương Đình Nhật

 

 

 

4

2051040012

HUỲNH VĂN CHÍ

20/10/2002

QLXD

CM2001

 TS. Trương Đình Nhật

 

 

 

5

2051040031

NGUYỄN QUANG ĐẠT

22/10/2002

QLXD

CM2001

 TS. Trương Đình Nhật

 

 

 

6

2051040097

TRẦN DUY NIÊN

15/10/2002

QLXD

CM2001

 TS. Trương Đình Nhật

 

 

 

7

2051040104

PHẠM GIA PHONG

29/06/2002

QLXD

CM2001

ThS. Thạch Phi Hùng

 

 

 

8

2051040109

TRẦN THANH QUANG

25/03/2002

QLXD

CM2001

 TS. Trương Đình Nhật

 

 

 

9

2051040118

TÔN THẤT THANH TÀI

22/06/2002

QLXD

CM2001

 ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

10

2051040131

LÊ THIÊN

14/06/2002

QLXD

CM2001

 TS. Trương Đình Nhật

 

 

 

11

2051040133

NGUYỄN HOÀN THIỆN

09/06/2001

QLXD

CM2001

 TS. Trương Đình Nhật

 

 

 

12

2051040135

NGUYỄN NGỌC THIỆN

07/10/2002

QLXD

CM2001

ThS. Thạch Phi Hùng

 

 

 

13

2051040147

NGUYỄN HUỲNH ANH THƯ

28/03/2002

QLXD

CM2001

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

14

2051040152

ĐOÀN XUÂN TÌNH

25/12/2002

QLXD

CM2001

 TS. Trương Đình Nhật

 

 

 

15

2051040157

NGUYỄN THỊ QUẾ TRÂM

01/03/2002

QLXD

CM2001

ThS. Thạch Phi Hùng

 

 

 

16

2051040162

NGUYỄN THANH TRƯỜNG

25/08/2002

QLXD

CM2001

 TS. Trương Đình Nhật

 

 

 

17

2051042013

NGUYỄN THÀNH CƠ

26/09/2002

QLXD

CM2001

TS. Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

18

2051042026

LÊ THỊ KHÁNH ĐOAN

25/03/2002

QLXD

CM2001

TS. Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

19

2051042040

PHAN VĂN HOÀNG

18/07/2002

QLXD

CM2001

TS. Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

20

2051042043

NGÔ HOÀNG NHẬT HUY

12/08/2002

QLXD

CM2001

TS. Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

21

2051042045

TRẦN GIA HUY

12/05/2002

QLXD

CM2001

TS. Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

22

2051042062

LÊ NGUYỄN TRÚC LINH

05/11/2002

QLXD

CM2001

ThS. Thạch Phi Hùng

 

 

 

23

2051042066

VÕ THỊ HIỀN LƯƠNG

04/09/2002

QLXD

CM2001

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

24

2051042074

BÙI THẾ NGHĨA

07/03/2002

QLXD

CM2001

TS. Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

25

2051042077

HOÀNG NGUYÊN

16/08/2002

QLXD

CM2001

TS. Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

26

2051042082

TRẦN ĐỨC NHẬT

29/05/2002

QLXD

CM2001

TS. Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

27

2051042085

HÀ TẤN PHÁT

09/04/2002

QLXD

CM2001

TS. Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

28

2051042086

PHAN VĂN PHÁT

19/05/2002

QLXD

CM2001

TS. Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

29

2051042106

PHẠM ĐÌNH ANH SANG

10/01/2002

QLXD

CM2001

TS. Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

30

2051042107

PHẠM HỒNG SANG

26/06/2002

QLXD

CM2001

TS. Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

31

2051042113

NGUYỄN ĐÌNH THIÊN TÀI

25/04/2002

QLXD

CM2001

TS. Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

32

2051042122

TẠ MAI PHƯƠNG THẢO

29/01/2002

QLXD

CM2001

ThS. Thạch Phi Hùng

 

 

 

33

2051042123

LÊ THỊ THU THẬT

13/10/2002

QLXD

CM2001

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

34

2051042124

HỒ QUỐC THIỆN

06/12/2002

QLXD

CM2001

TS. Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

35

2051042125

ĐÀO DƯƠNG NGỌC THỊNH

10/01/2002

QLXD

CM2001

TS. Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

36

2051042137

LÊ VĂN TRỌNG

15/06/2002

QLXD

CM2001

Cập nhật vào ngày 24/10/2023

 

 

 

37

2051042138

NGUYỄN TIẾN TRỌNG

14/06/2002

QLXD

CM2001

Cập nhật vào ngày 24/10/2023

 

 

 

38

2051042142

NGUYỄN ĐÀM THANH TRÚC

23/05/2002

QLXD

CM2001

Cập nhật vào ngày 24/10/2023

 

 

 

39

1751040049

TRẦN NGUYỄN NHẬT NAM

19/11/1999

QLXD

CM2002

Cập nhật vào ngày 24/10/2023

 

 

 

40

1951042027

NGUYỄN BÁ HIỂN

03/07/2001

QLXD

CM2002

Cập nhật vào ngày 24/10/2023

 

 

 

41

2051042008

ĐỖ ĐĂNG BÌNH

05/12/2002

QLXD

CM2002

TS. Trương Đình Nhật

 

 

 

42

2051042015

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

13/08/2002

QLXD

CM2002

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

43

2051042016

ĐỖ CÔNG DANH

10/05/2002

QLXD

CM2002

ThS. Thạch Phi Hùng

 

 

 

44

2051042018

BÙI THỊ KIM DUNG

26/05/2002

QLXD

CM2002

ThS. Thạch Phi Hùng

 

 

 

45

2051042025

NGUYỄN LÊ DUY ĐÌNH

14/08/2002

QLXD

CM2002

ThS. Nguyễn Khắc Quân

 

 

 

46

2051042029

TRỊNH PHI HẢI

28/12/2002

QLXD

CM2002

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

47

2051042056

NGUYỄN KHẢI KIỆT

21/04/2002

QLXD

CM2002

ThS. Nguyễn Khắc Quân

 

 

 

48

2051042058

TRẦN TRỌNG LÂM

08/01/2002

QLXD

CM2002

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

49

2051042063

PHẠM DUY LINH

17/05/2002

QLXD

CM2002

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

50

2051042070

NGÔ HOÀNG NAM

17/03/2002

QLXD

CM2002

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

51

2051042078

HUỲNH THỊ THẢO NGUYÊN

12/10/2002

QLXD

CM2002

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

52

2051042079

LƯU TẤT NGUYÊN

29/05/2002

QLXD

CM2002

ThS. Nguyễn Khắc Quân

 

 

 

53

2051042087

TRẦN VĂN PHÁT

11/10/2002

QLXD

CM2002

ThS. Thạch Phi Hùng

 

 

 

54

2051042095

LÂM HOÀN PHÚC

01/07/2002

QLXD

CM2002

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

55

2051042103

NGUYỄN MINH QUÍ

21/02/2002

QLXD

CM2002

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

56

2051042110

LÊ VŨ NGỌC SƠN

22/09/2002

QLXD

CM2002

ThS. Nguyễn Khắc Quân

 

 

 

57

2051042116

MANG VIÊN TÂM

17/12/2002

QLXD

CM2002

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

58

2051042119

CAO VĂN THÀNH

24/03/2002

QLXD

CM2002

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

59

2051042126

PHẠM ĐỨC THỊNH

28/08/2002

QLXD

CM2002

ThS. Nguyễn Khắc Quân

 

 

 

60

2051042130

HỒ MINH TIẾN

10/02/2002

QLXD

CM2002

ThS. Nguyễn Khắc Quân

 

 

 

61

2051042133

NGUYỄN HOÀI TRÂN

16/06/2001

QLXD

CM2002

ThS. Nguyễn Khắc Quân

 

 

 

62

2051042134

NGUYỄN THIÊN TRIỀU

08/10/2002

QLXD

CM2002

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

63

2051042136

TRƯƠNG MINH TRÍ

27/05/2002

QLXD

CM2002

ThS. Nguyễn Khắc Quân

 

 

 

64

2051042141

VÕ QUANG TRUNG

31/08/2002

QLXD

CM2002

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

65

2051042147

ĐẶNG THANH TÚ

26/02/2002

QLXD

CM2002

ThS. Nguyễn Khắc Quân

 

 

 

66

2051042150

NGUYỄN HÀ LÊ PHƯƠNG TÙNG

23/09/2002

QLXD

CM2002

ThS. Phan Thanh Phương

 

 

 

67

2051042152

VŨ THANH TÙNG

02/10/2002

QLXD

CM2002

ThS. Nguyễn Khắc Quân