KẾ HOẠCH

Học kỳ 3 - Năm học 2023 – 2024

I/ THỜI KHÓA BIỂU LỚP ĐÀO TẠO CHÍNH KHÓA

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ:

1/ Lớp: Xây dựng - ĐH K. 2020 (DH20XD01, DH20XD02) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/06/2024 (Tuần)

MH

Nhóm

Tổ hợp

Tổ TH

Tên môn học

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

CENG1099

 

 

 

Đồ án tốt nghiệp

*

 

 

 

MEETING9

 

 

 

Sinh hoạt ngoại khóa

 

 

 

 

1/ Lớp: QLXD - ĐH K.2021 (DH21CM01, DH21CM02) - Ngành Quản lý xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/06/2024 (Tuần)

MH

Nhóm

Tổ hợp

Tổ TH

Tên môn học

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

POLI1208

 

 

1

tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

CMAN1224

 

 

2

Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

 

 

 

 

CMAN1125

 

 

3

Đồ án phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

 

 

 

 

BADM1366

 

 

4

Quản trị nhân lực

 

 

 

 

CENG2319

 

 

5

Kinh tế xây dựng

 

 

 

 

MEETING9

 

 

6

Sinh hoạt ngoại khóa

 

 

 

 

2/ Lớp: Xây dựng - ĐH K. 2021 (DH21CE01, DH21CE02) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/06/2024 (Tuần)

MH

Nhóm

Tổ hợp

Tổ TH

Tên môn học

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

CENG3207

 

 

 

Đồ án Nền móng

*

 

 

 

CENG2217

 

 

 

Kết cấu bê tông cốt thép 3

*

 

 

 

CENG2319

 

 

 

Kinh tế xây dựng

 

 

 

 

CENG2216

 

 

 

Thực tập kỹ thuật

 

 

 

 

MEETING9

 

 

 

Sinh hoạt ngoại khóa

 

 

 

 

3/ Lớp: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - ĐH 2022 (DH22CE01, DH22CE02) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/06/2024 (Tuần)

MH

Nhóm

Tổ hợp

Tổ TH

Tên môn học

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

POLI1206

 

 

 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

 

 

 

CENG1322

 

 

 

Kết cấu bê tông cốt thép 1

 

 

 

 

CENG1325

 

 

 

Kết cấu thép 1

 

 

 

 

CENG3209

 

 

 

Cấp thoát nước công trình DD&CN

 

 

 

 

MEETING6

 

 

 

Sinh hoạt ngoại khóa

 

 

 

 

4/ Lớp: QLXD - ĐH K.2022 (DH22CM01, DH22CM02) - Ngành Quản lý xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/06/2024 (Tuần)

MH

Nhóm

Tổ hợp

Tổ TH

Tên môn học

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

POLI1206

 

 

 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

 

 

 

CENG1322

 

 

 

Kết cấu bê tông cốt thép 1

 

 

 

 

CENG1325

 

 

 

Kết cấu thép 1

 

 

 

 

CMAN4302

 

 

 

Lập và Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

 

 

 

 

CMAN1123

 

 

 

Đồ án Lập và Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

 

 

 

 

CENG1231

 

 

 

Máy xây dựng và an toàn lao động

 

 

 

 

MEETING6

 

 

 

Sinh hoạt ngoại khóa

 

 

 

 

5/ Lớp: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - ĐH 2023 (DH23CE01, DH23CE02) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/06/2024 (Tuần)

MH

Nhóm

Tổ hợp

Tổ TH

Tên môn học

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

MATH1315

 

 

 

Xác suất và thống kê

 

 

 

 

BADM1301

 

 

 

Quản trị học

 

 

 

 

GENG1315

 

 

 

Tiếng Anh nâng cao 5

 

 

 

 

CENG2301

 

 

 

Sức bền vật liệu 1

 

 

 

 

CENG1220

 

 

 

Địa chất công trình + Thực tập

 

 

 

 

CENG3201

 

 

 

Nguyên lý cấu tạo kiến trúc

 

 

 

 

6/ Lớp: Quản lý xây dựng - ĐH 2023 (DH23CM01) - Ngành Quản lý xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/06/2024 (Tuần)

MH

Nhóm

Tổ hợp

Tổ TH

Tên môn học

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

GENG1315

 

 

 

Tiếng Anh nâng cao 5

 

 

 

 

SEAS2301

 

 

 

Kinh tế học đại cương

 

 

 

 

GLAW1315

 

 

 

Pháp luật đại cương

 

 

 

 

CENG2301

 

 

 

Sức bền vật liệu 1

 

 

 

 

CENG1203

 

 

 

chất lỏng

 

 

 

 

CENG1217

 

 

 

Kiến trúc dân dụng

 

 

 

 

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

1/ Lớp: Xây dựng - ĐH K. 2020 (ĐB) (XD20DB01) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Đào tạo đặc biệt

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/06/2024 (Tuần)

MH

Nhóm

Tổ hợp

Tổ TH

Tên môn học

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

CENG6012

 

 

 

Đồ án tốt nghiệp

*

 

 

 

2/ Lớp: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC - ĐH 2021 (DH21CE01C) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Đào tạo đặc biệt

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/06/2024 (Tuần)

MH

Nhóm

Tổ hợp

Tổ TH

Tên môn học

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

CENG5304

 

 

 

Quản lý dự án xây dựng

 

 

 

 

CMAN6202

 

 

 

Dự toán trong xây dựng

 

 

 

 

CENG6108

 

 

 

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2

 

 

 

 

CENG6205

 

 

 

Hố đào sâu

 

 

 

 

CENG6211

 

 

 

Kết cấu bê tông cốt thép 3

 

 

 

 

BADM6319

 

 

 

Quản trị nhân lực

 

 

 

 

POLI1207

 

 

 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

3/ Lớp: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC - ĐH 2022 (DH22CE01C) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Đào tạo đặc biệt

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/06/2024 (Tuần)

MH

Nhóm

Tổ hợp

Tổ TH

Tên môn học

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

CENG6203

 

 

 

Trắc địa đại cương

 

 

 

 

CENG6104

 

 

 

Thực tập Trắc địa

 

 

 

 

POLI1206

 

 

 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

 

 

 

CENG6303

 

 

 

Kết cấu bê tông cốt thép 1

 

 

 

 

CENG6304

 

 

 

Kết cấu thép 1

 

 

 

 

CENG6216

 

 

 

Phương pháp phần tử hữu hạn (CN1)

 

 

 

 

PEDU0202

 

 

 

Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền)

 

 

 

 

5/ Lớp: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC - ĐH 2023 (DH23CE01C) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Đào tạo đặc biệt

Ngày bắt đầu học kỳ : 17/06/2024 (Tuần)

MH

Nhóm

Tổ hợp

Tổ TH

Tên môn học

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

MATH6303

 

 

 

Xác suất và thống kê

 

 

 

 

GENG1315

 

 

 

Tiếng Anh nâng cao 5

 

 

 

 

GENG1316

 

 

 

Tiếng Anh nâng cao 6

 

 

 

 

CENG6310

 

 

 

Sức bền vật liệu 1

 

 

 

 

CENG6202

 

 

 

Địa chất công trình + Thực tập

 

 

 

 

EDUC6202

 

 

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

II/ THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRẢ NỢ

- Sinh viên còn nợ môn học lý thuyết, thực hành, thí nghiệm mà không có kế hoạch giảng dạy trong học kỳ 3 năm học 2023 – 2024 tại mục I nêu trên thì lập danh sách trên 40 sinh viên và gửi đơn xin mở lớp trả nợ gửi về mail loan.ntk@ou.edu.vnquanlydaotao@ou.edu.vn trước ngày 20/04/2024.

- Sinh viên còn nợ các môn Đồ án môn học, Đồ án tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp gửi đơn xin mở lớp trả nợ gửi về mail loan.ntk@ou.edu.vnquanlydaotao@ou.edu.vn trước ngày 20/04/2024.

- Mẫu đơn sinh viên xem tại: http://ce.ou.edu.vn/mau-don-mo-lop-tra-no-1619-view/

III/ CÁC MÔN TRẢ NỢ ĐƯỢC MỞ Ở HỌC KỲ 3.2023-2024

Môn Thực tập tốt nghiệp ngành QLXD CMAN4899