THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (QLXD) HỌC KỲ 2/2020 - 2021

 

Khoa Xây dựng thông báo sinh viên khoá trả nợ (ngành Quản lý Xây Dựng) về quy trình và thời gian thực hiện Khóa Luận Tốt Nghiệp HK2/2020-2021, cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên thực hiện sinh viên xem tại đây
  2. Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 20/03/2021
  3. Thời gian thực hiện Khóa Luận (10 tuần): từ ngày 20/03/2021 đến hết ngày 31/05/2021
  4.  Thời gian nộp Khóa Luận: ngày 07/06/2021, SV nộp theo nhóm và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Thuyết minh + đĩa CD).

Lưu ý: 3a. Bản cứng thuyết minh của khóa luận SV phải có chữ ký GVHD.

3b. SV gửi file mềm khóa luận qua email: loan.ntk@ou.edu.vn với tiêu đề: [MSSV]-[Tên SV]- [Tên đề tài] vào ngày 05/06/2021.

  1. Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 14/06/2021
  2. Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 21/06/2021 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng
  3. Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 30/06/2021
  4. Đề cương và biểu mẫu áp dụng trong quá trình thực hiện
  5. Danh sách giảng viên hướng dẫn và trưởng Nhóm (Cập nhật vào ngày 15-16/3/2021)

Lưu ý:

1/ Mọi thông tin phản hồi về kế hoạch thực hiện sinh viên gửi về email:loan.ntk@ou.edu.vn trước ngày 11 giờ ngày 15/3/2021, ngoài ra danh sách thực hiện nêu tại mục 1 trên đã cập nhật các thông tin phản hồi của sinh viên theo thông báo “THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT THỰC HIỆN MÔN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020 – 2021”;

2/ Từ ngày 16/3/2021 sinh viên thực hiện đóng học phí theo quy định hiện hành.