Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện bài tập môn Phương pháp phần tử hữu hạn (CENG3401) Lớp XD21 và XD23, theo danh sách lớp đã đăng ký cụ thể như sau:

-          Lớp XD21: 10g00 thứ Ba, ngày 09/12/2014 – tại phòng DDA008

-          Lớp XD23: 15g00 thứ Ba, ngày 09/12/2014 – tại phòng DDA008

-          Giáo viên hướng dẫn: Thầy Trần Trung Dũng (ĐT: 0909.345.612)

-          Địa điểm: 119 Phổ Quang (số cũ 422 Đào Duy Anh), Q.PN.

-          Thời gian thực hiện bài tập (6 tuần): từ ngày 09/12/2014 đến hết ngày 16/01/2015.

-          Thời gian bảo vệ:  theo quy định của giảng viên hướng dẫn.

VP.KHOA XD&Đ