Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch đào tạo  HK3/2012-2013 cụ thể như sau:

Kế hoạch đào tạo HK3/2012-2013 (chi tiết)

 

Hướng dẫn sinh viên từ đăng ký môn học trả nợ HK3/2012-2013 theo bảng môn học như sau:

TT

Mã MH cũ

Tên MH cũ

Số

ĐVHT

Lớp học ghép

1

XD2303

Bê tông 1

3

Kết cấu bê tông cốt thép 1 +BTL (CENG3403) – Mã nhóm: XD11, XD13, XD15, XD17.

2

XD2147

Bài tập lớn bê tông 1-1TC <=2007

1

Nếu sinh viên nợ cả 2 học phần thì đăng ký theo mã môn học mới.

3

XD2047

Bài tập lớn bê tông 1 =>2008

0.5

 

4

DC2301

Địa chất công trình

3

Địa chất công trình + thực tập (CENG1401) – Mã nhóm: XD21, XD23

5

XD2152

Thực tập địa chất công trình

1

Nếu sinh viên nợ cả 2 học phần thì đăng ký theo mã môn học mới.

Thời gian đăng ký: theo kế hoạch đăng ký trực tuyến của P.QLĐT.                             

 

 

VP.KHOA XD&Đ