Khoa Xây dựng và Điện thông báo Danh sách sinh viên đăng ký và thời gian thực hiện môn Thiết kế công trình (trả nợ) - HK2/2014-2015, cụ thể như sau:

- Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn: từ ngày 21/03/2015 - 27/03/2015 XEM LICH

- Thời gian thực hiện (15 tuần): từ ngày 23/03/2015 đến ngày 04/07/2015.

- Danh sách sinh viên đăng ký: DANHSACHNHOM

- Các biểu mẫu quy định và nội dung thực hiện môn Thiết kế công trình:

         + Noidungthuchien

         + Quytrinhhuongdan

         + Phieugiaonhiemvu (Phiếu này sinh viên đóng sau bìa lót của quyển thuyết minh)

VP.KHOA XD&Đ