THÔNG BÁO LỊCH DUYỆT BÀI VÀ BẢO VỆ MÔN ĐỒ ÁN KCBTCT 1 HỌC KỲ 3/2021-2022

1/ Thời gian học: Từ 30/06/2022 đến tháng 22/09/2022

2/ Địa điểm học: Dự kiến NK.203

3/ GVGD: Phan Vũ Phương (0903.339.735)

4/ Ghi chú:

+ Khối lượng công việc và nội dung thí nghiệm sẽ được giảng viên yêu cầu cụ thể theo từng buổi học.

+ Thời gian học: bắt đầu từ 13h00.

5/ Danh sách sinh viên thực hiện xem tại đây:THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 3.21-22 (ou.edu.vn)

6/ Lịch học cụ thể

Stt

Thứ

Ngày

Buổi

Nội dung

Ghi chú

1

5

30/06/2022

Chiều

Giao đề

+ Các nội dung giảng dạy là dự kiến, tùy theo tình hình học tập của lớp mà GV có thể điều chỉnh cho phù hợp.
+ Phòng học sẽ thông báo trước mỗi buổi học.

2

5

14/07/2022

Chiều

Duyệt TM sàn

3

5

28/07/2022

Chiều

Duyệt TM dầm phụ

4

5

11/08/2022

Chiều

Duyệt TM dầm chính

5

5

25/08/2022

Chiều

Duyệt BV sàn

6

5

08/09/2022

Chiều

Duyệt BV dầm

7

5

22/09/2022

Chiều

Bảo vệ đồ án