THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 3.21-22 HỌC KỲ 3/21-22

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo về việc triển khai đồ án môn học học kỳ 3/21-22 cụ thể như sau:

I/ VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ NỘP BÀI

1/  Thời giang hướng dẫn và tổ chức bảo vệ từ ngày 20/6/2022 – 25/9/2022.

2/  Thời gian bàn giao điểm và bài làm của sinh viên về Khoa ngày 30/9/2022.

3/  Sinh viên điền thông tin vào phiếu theo dõi học tập và nhờ GV ký tên xác nhận sau đó nộp phiếu này cùng với bài làm vào ngày 30/9 về văn phòng Khoa xem mẫu phiếu tại đâyhttp://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/Phieu_theo_doi_DAMH.doc.

II/ VỀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ DANH SÁCH NHÓM

STT

Tên môn học – Nhóm lớp

Giảng viên hướng dẫn

Email GVHD

Link zalo nhóm

Danh sách sinh viên nhóm

1

Đồ án kết cấu Bê tông cốt thép 1  - CE2001

ThS. Phan Vũ Phương

phuong.pv@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/oogxev560

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20KCBTCT1%20LOP%20CE2001%20HK3_21-22_THAY%20V%20PHUONG.xls

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

son.dtvt@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/ibcdsq288

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20BTCT1%20LOP%20CE2001%20HK3_21-22_THAY%20SON.xls

TS. Lê Thanh Cường

cuong.lt@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/vyoepz636

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20KCBTCT1%20LOP%20CE2001%20HK3_21-22_THAY%20THANH%20CUONG.xls

2

Đồ án kết cấu Bê tông cốt thép 1 - CE2002

TS. Trần Trung Dũng

dung.ttrung@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/ynhvlq108

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20HK3_21-22_THAY%20DUNG.xls

TS. Lâm Ngọc Trà My

my.lnt@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/pscutf145

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20HK3_21-22_C%C3%94%20MY.xls

3

Đồ án kết cấu Bê tông cốt thép 2 (ĐABT2) - CE1901

ThS. Phan Vũ Phương

phuong.pv@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/erptss051

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20KCBTCT2%20LOP%20CE1901%20HK3_21-22_THAY%20V%20PHUONG.xls

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

son.dtvt@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/lidmnl622

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20BTCT2%20LOP%20CE1901%20HK3_21-22_THAY%20SON.xls

TS. Nguyễn Phú Cường

cuong.pn@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/rhotkj368

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20KCBTCT2%20LOP%20CE1901%20HK3_21-22_THAY%20PHU%20CUONG.xls

TS. Lê Thanh Cường

cuong.lt@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/xtrdku571

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20KCBTCT2%20LOP%20CE1901%20HK3_21-22_THAY%20THANH%20CUONG.xls

4

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1  - CE201C

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

son.dtvt@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/ibcdsq288

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20BTCT1%20LOP%20CE201C%20HK3_21-22_THAY%20SON.xls

5

Đồ án nền móng  - HL1901

TS. Trần Thanh Danh

danh.tt@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/kckqge265

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20NEN%20MONG%20HK3_21-22_THAY%20DANH.xls

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

huan.vnp@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/ohayoz140

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20NEN%20MONG%20HK3_21-22_THAY%20HUAN.xls

6

Đồ án kết cấu thép - CE201B

TS. Nguyễn Phú Cường

cuong.pn@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/rlryes321

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20KCT%20LOP%20CE201B%20HK3_21-22_THAY%20PHU%20CUONG.xls

TS. Bùi Anh Kiệt

kiet.ba@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/ckyohd736

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20HK3_21-22_THAY%20KIET.xls

PGS.TS. Dương Hồng Thẩm

tham.dh@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/fbsdtm225

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20HK3_21-22_THAY%20THAM.xls

7

Đồ án lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng - CM1901

ThS. Nguyễn Khắc Quân

quan.nk@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/dsnbmr164

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20HK3_21-22_THAY%20QUAN.xls

ThS. Thạch Phi Hùng

thachphihungbt@gmail.com

https://zalo.me/g/lakqvp584

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20MON%20HOC%20HK3_21-22_THAY%20HUNG.xls

8

Đồ án thi công - HL1802

ThS. Nguyễn Khắc Quân

quan.nk@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/dhjlnb832

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20THI%20CONG_THAY%20QUAN.xls

ThS. Bá Văn Hùng

hung.bv@ou.edu.vn

https://zalo.me/g/cjrico996

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DO%20AN%20THI%20CONG_THAY%20HUNG.xls

 

Lưu ý:  - Để được công nhận điểm thực hiện môn sinh viên cần đi đúng nhóm hướng dẫn và mỗi nhóm cử 1 bạn liên hệ GVHD mà Khoa đã bố trí 

             -  Mọi thông tin liên quan đến thông báo này sinh viên liên hệ Cô Loan để được hỗ trợ