THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2022 - 2023

 

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo Kế hoạch thực hiện môn Đồ án tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2022 - 2023 cụ thể như sau:

 A. Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng (Môn Đồ án tốt nghiệp)

 I/ Thông tin tiến độ thực hiện:

1. Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 20/02/2023

2. Thời gian nhận đề tài từ ngày 16/02/2023 sau khi nhận đề tài và gặp giảng viên hướng dẫn kết cấu sinh viên có thể nhờ giảng viên hướng dẫn kết cấu đề xuất điều chỉnh đề tài cho phù hợp, thời gian điều chỉnh đến hết 25/02/2023

3. Thời gian thực hiện (15 tuần): từ ngày 20/02/2023 đến hết ngày 12/06/2023

- Nhóm chuyên ngành thi công:

+ Thời gian thực hiện phần Kết cấu, Móng (giai đoạn 1) 9 tuần: từ ngày 20/02/2023 đến hết ngày 25/04/2023 đã bổ sung thời gian thực hiện cho ngày nghỉ lễ.

+ Thời gian thực hiện phần Thi công (giai đoạn 2) 6 tuần: từ ngày 25/04/2023 đến hết ngày 12/06/2023 đã bổ sung thời gian thực hiện cho ngày nghỉ lễ.

- Nhóm chuyên ngành thiết kế:

+ Thời gian thực hiện phần Kết cấu (giai đoạn 1) 8 tuần: từ ngày 20/02/2023 đến hết ngày 18/04/2023 đã bổ sung thời gian thực hiện cho ngày nghỉ lễ.

+ Thời gian thực hiện phần Móng (giai đoạn 2) 7 tuần: từ ngày 18/04/2023 đến hết ngày 12/06/2023 đã bổ sung thời gian thực hiện cho ngày nghỉ lễ.

4. Thời gian nộp Đồ Án: ngày 17/06/2023, SV nộp theo nhóm và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Bảng thuyết minh + đĩa CD), nén toàn bộ file thuyết minh, bản vẽ thành file PDF và gửi về mail: loan.ntk@ou.edu.vn trước ngày 17/06/2023.

5. Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 17/06/2023 đến ngày 24/06/2023

6. Từ ngày 25/06/2023 đến ngày 28/06/2023 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng

7. Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 01/07/2022

II/ Các biểu mẫu đính kèm:

1.  Quy định mẫu bìa thực hiện Đồ án/Khóa luận

2.  Đề cương thực hiện Đồ án, Hướng dẫn báo cáo ĐATN

3.  Phiếu giao nhiệm vụ

4. Phiếu theo dõi giảng dạy

6.  Cách trình bày phụ lục, tài liệu tham khảo

7.   Khung bảng vẽ mẫu

III/ Danh sách giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện xem tại đây

B. Ngành Quản lý Xây dựng (Môn Khóa luận tốt nghiệp): 

I/ Thông tin tiến độ thực hiện Khóa luận:

1. Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 10/02/2023

2. Thời gian thực hiện Khóa Luận (13 tuần): từ ngày 10/02/2023 đến hết ngày 26/05/2023

3. Thời gian nộp Khóa Luận: ngày 31/05/2023, SV nộp theo nhóm và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Thuyết minh + đĩa CD).

Lưu ý: 3a. Bản cứng thuyết minh của khóa luận SV phải có chữ ký GVHD.

            3b. SV gửi file mềm khóa luận qua email: loan.ntk@ou.edu.vn với tiêu đề: [MSSV]-[Tên SV]- [Tên đề tài] vào ngày 31/05/2023.

4. Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 01/06/2023 đến ngày 07/06/2023

5. Từ ngày 08/06/2023 đến ngày 10/6/2023 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng

Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 15/06/2023

II/ Các biểu mẫu đính kèm:

1.  Quy định mẫu bìa thực hiện Khóa luận

2.  Đề cương thực hiện Khóa luận

3.  Phiếu giao nhiệm vụ

4.  Phiếu đánh giá hướng dẫn

5.  Bảng điểm hướng dẫn

6. Phiếu theo dõi giảng dạy

III/ Danh sách giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện xem tại đây