Ngành đào tạo

QUẢN LÝ XÂY DỰNG (VLVH- VĂN BẰNG 1)

Tên chương trình      : QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Trình độ đào tạo       : Đại học

Ngành đào tạo           : Quản Lý Xây Dựng

Hình thức đào tạo     : Vừa làm vừa học

By Quản trị viên | Đăng ngày 10-06-2016
Xem chi tiết

QUẢN LÝ XÂY DỰNG (VLVH - VĂN BẰNG 2)

Tên chương trình      : QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Trình độ đào tạo       : Đại học

Ngành đào tạo           : Quản Lý Xây Dựng

Hình thức đào tạo     : Vừa làm vừa học (Bằng thứ 2) – dành cho đối tượng đã có văn  

                                bằng thứ nhất thuộc các khối ngành khác với khối ngành kỹ thuật

By Quản trị viên | Đăng ngày 10-06-2016
Xem chi tiết

CẤP THOÁT NƯỚC (ĐTTX - LIÊN THÔNG)

Tên chương trình      : CẤP THOÁT NƯỚC

Trình độ đào tạo       : Đại học

Ngành đào tạo           : Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng

Hình thức đào tạo     : Đào tạo từ xa (Liên thông từ cao đẳng lên đại học)

By Quản trị viên | Đăng ngày 10-06-2016
Xem chi tiết

CẤP THOÁT NƯỚC (ĐTTX - VĂN BẰNG 1)

Tên chương trình:         CẤP THOÁT NƯỚC

Trình độ đào tạo:           Đại Học

Ngành đào tạo:              Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng  

Loại hình đào tạo:         Đào tạo từ xa

By Quản trị viên | Đăng ngày 10-06-2016
Xem chi tiết

CẤP THOÁT NƯỚC (ĐTTX - VĂN BẰNG 2)

Tên chương trình      : CẤP THOÁT NƯỚC

Trình độ đào tạo       : Đại học

Ngành đào tạo           : Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng

Hình thức đào tạo     : Đào tạo từ xa (Bằng thứ 2) – dành cho đối tượng tốt nghiệp văn bằng thứ nhất thuộc Khối ngành Kinh Tế

By Quản trị viên | Đăng ngày 10-06-2016
Xem chi tiết