Ngành đào tạo

CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ( VLVH- VĂN BẰNG 2)

Tên chương trình      : XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

Trình độ đào tạo       : Đại học

Ngành đào tạo           : Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng

Hình thức đào tạo     : Vừa làm vừa học (Bằng thứ 2) – dành cho đối tượng có bằng thứ

                              nhất thuộc Khối ngành Kinh Tế

By Quản trị viên | Đăng ngày 10-06-2016
Xem chi tiết

QUẢN LÝ XÂY DỰNG (ĐTTX - LIÊN THÔNG)

Tên chương trình      : QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Trình độ đào tạo       : Đại học

Ngành đào tạo           : Quản Lý Xây Dựng

Hình thức đào tạo     : Đào tạo từ xa (Liên thông từ cao đẳng lên đại học)

By Quản trị viên | Đăng ngày 10-06-2016
Xem chi tiết

QUẢN LÝ XÂY DỰNG (ĐTTX - VĂN BẰNG 1)

Tên chương trình      : QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Trình độ đào tạo       : Đại học

Ngành đào tạo           : Quản Lý Xây Dựng

Hình thức đào tạo     : Đào tạo từ xa

By Quản trị viên | Đăng ngày 10-06-2016
Xem chi tiết

QUẢN LÝ XÂY DỰNG (ĐTTX - VĂN BẰNG 2)

Tên chương trình      : QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Trình độ đào tạo       : Đại học

Ngành đào tạo           : Quản Lý Xây Dựng

Hình thức đào tạo     : Đào tạo từ xa (Bằng thứ 2) – dành cho đối tượng đã có văn bằng

  thứ nhất thuộc các khối ngành khác với khối ngành kỹ thuật

By Quản trị viên | Đăng ngày 10-06-2016
Xem chi tiết

QUẢN LÝ XÂY DỰNG (VHVL - LIÊN THÔNG)

Tên chương trình      : QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Trình độ đào tạo       : Đại học

Ngành đào tạo           : Quản Lý Xây Dựng

Hình thức đào tạo     : Vừa làm vừa học (Liên thông từ cao đẳng lên đại học)

By Quản trị viên | Đăng ngày 09-06-2016
Xem chi tiết