Lớp đào tạo ngắn hạn

Sap 2000

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn và chuyển giao Công nghệ Xây Dựng tổ chức khóa học “SAP2000 V14 Căn bản” với một số thông tin về khóa học như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 12-05-2016
Xem chi tiết

AutoCAD

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn và chuyển giao Công nghệ Xây Dựng  tổ chức khóa học “AUTOCAD” với một số thông tin về khóa học như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 12-05-2016
Xem chi tiết

Dự toán

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn và chuyển giao Công nghệ Xây Dựng  tổ chức khóa học “DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH” với một số thông tin về khóa học như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 12-05-2016
Xem chi tiết

Microsoft Project

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn và chuyển giao Công nghệ Xây Dựng tổ chức khóa học “MICROSOFT PROJECT” với một số thông tin về khóa học như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 12-05-2016
Xem chi tiết

VBA

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao Công nghệ Xây Dựng  tổ chức khóa học “VBA” với một số thông tin về khóa học như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 12-05-2016
Xem chi tiết