KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG  VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 2020 TRỞ VỀ TRƯỚC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

I. Đăng ký môn học

  • Phòng QLĐT đăng ký môn học theo đơn sinh viên (đủ điều kiện) có nguyện vọng thực hiện môn Đồ án môn học ở học kỳ 2/2023-2024. Danh sách sinh viên đã có đơn đăng ký môn học xem tại đây: DATN+KLTN

II. Triển khai thực hiện môn học

1)       Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng

  • Từ ngày 28/02/2024: Giao đề tài sinh viên thực hiện;
  • Thời gian thực hiện làm bài:

Nhóm thực hiện đồ án hướng thiết kế

+ Từ ngày 01/03/2024 đến hết ngày 05/03/2024: Sinh viên gặp GVHD và điều chỉnh đề tài nếu có

+ Từ ngày 01/03/2024 đến hết ngày 29/04/2024 (8 Tuần): Sinh viên hoàn thành phần kiến trúc và kết cấu;

+ Từ ngày 02/05/2024 đến hết ngày 20/06/2024 (7 Tuần): Sinh viên hoàn thành phần nền móng.

+ Ngày 25/06/2024: Sinh viên nộp bài về Văn phòng Khoa cho Cô Loan bảng cứng và bảng điện tử theo hướng dẫn như sau:

      ++ Bảng cứng: In đầy đủ thuyết minh (bao gồm cả phiếu giao nhiệm vụ nhưng phiếu này không đóng vào cuốn thuyết mình tạm), phụ lục, bảng vẽ theo mẫu có chữ ký giảng viên nộp về phòng 705 số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP HCM;

      ++ Bảng mềm: Sinh viên định dạng file thuyết minh (bao gồm phiếu giao nhiệm vụ), phụ lục, bảng vẽ dạng PDF và nén toàn bộ vào file Rar gửi về địa chỉ email: loan.ntk@ou.edu.vn trước khi nộp bảng cứng trong ngày 25/06/2024.

+ Từ ngày 25/6/2024 đến hết ngày 01/07/2024: Chấm phản biện

+ Từ ngày 02/07/2024 đến ngày 10/07/2024 (dự kiến): Sinh viên bảo vệ trước hội đồng.

Nhóm thực hiện đồ án hướng thi công

+ Từ ngày 01/03/2024 đến hết ngày 05/03/2024: Sinh viên gặp GVHD và điều chỉnh đề tài nếu có

+ Từ ngày 01/03/2024 đến hết ngày 07/05/2024 (9 Tuần): Sinh viên hoàn thành phần kiến trúc, kết cấu và nền móng;

+ Từ ngày 08/05/2024 đến hết ngày 20/06/2024 (6 Tuần): Sinh viên hoàn thành phần thi công.

+ Ngày 25/06/2024: Sinh viên nộp bài về Văn phòng Khoa cho Cô Loan bảng cứng và bảng điện tử theo hướng dẫn như sau:

      ++ Bảng cứng: In đầy đủ thuyết minh (bao gồm cả phiếu giao nhiệm vụ nhưng phiếu này không đóng vào cuốn thuyết mình tạm), phụ lục, bảng vẽ theo mẫu có chữ ký giảng viên nộp về phòng 705 số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP HCM;

      ++ Bảng mềm: Sinh viên định dạng file thuyết minh (bao gồm phiếu giao nhiệm vụ), phụ lục, bảng vẽ dạng PDF và nén toàn bộ vào file Rar gửi về địa chỉ email: loan.ntk@ou.edu.vn trước khi nộp bảng cứng trong ngày 25/06/2024.

+ Từ ngày 25/6/2024 đến hết ngày 01/07/2024: Chấm phản biện

+ Từ ngày 02/07/2024 đến ngày 10/07/2024 (dự kiến): Sinh viên bảo vệ trước hội đồng.

2) Ngành Quản lý Xây dựng:

+ Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 01/03/2024, danh sách giảng viên hướng dẫn cập nhật vào ngày 26/02/2024

+ Thời gian thực hiện Khóa Luận (10 tuần): từ ngày 01/03/2024 đến hết ngày 15/05/2024

4. Thời gian nộp Khóa Luận: ngày 20/05/2024, SV nộp theo nhóm và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Thuyết minh + đĩa CD).

Lưu ý: 3a. Bản cứng thuyết minh của khóa luận SV phải có chữ ký GVHD.

            3b. SV gửi file mềm khóa luận qua email: loan.ntk@ou.edu.vn với tiêu đề: [MSSV]-[Tên SV]- [Tên đề tài] vào ngày 22/05/2024.

  1. Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 26/05/2024 đến ngày31/05/2024
  2. Từ ngày 01/06/2024 đến ngày 07/06/2024 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng
  3. Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 10/06/2024
  4. Đề cương và biểu mẫu áp dụng trong quá trình thực hiện

III. Biểu mẫu thực hiện: (đính kèm)

IV. Danh sách giảng viên hướng dẫn: Ngành QLXD, Ngành CNKTCTXD

Lưu ý: 

  • Thực hiện đầy đủ nội dung vào phiếu theo dõi giảng dạy đối với từng buổi gặp GVHD duyệt bài;
  • Sau khi bảo vệ thành công sinh viên liên hệ về Trung tâm học liệu để đăng ký đóng bìa mạ vàng và nộp toàn bộ thuyết minh đã đóng bìa, CD theo mẫu quy định, phụ lục tính toán, bảng vẽ về văn phòng Khoa để hoàn thành môn học.