II/Đề cương môn học năm 2019,2020

1/ Ngành QLXD

- Nhận thức ngànhhttp://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/26%20Nhan%20thuc%20nganh.pdf

- Vẽ kỹ thuật xây dựnghttp://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/25%20Ve%20ky%20thuat%20XD.pdf

- Sức bền vật liệu 1 http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/27_%20S%E1%BB%A9c%20b%E1%BB%81n%20v%E1%BA%ADt%20li%E1%BB%87u%201%20QLXD(1).pdf

- Thí nghiệm sưc bền vật liệu http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/28_%20Thi%20nghi%C3%AAm%20suc%20ben%20vat%20lieu.pdf

- Nền móng http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/29_%20N%E1%BB%81n%20M%C3%B3ng%20qxd.pdf

- Trắc địa đại cương http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/30-Trac%20Dia%20Dai%20Cuong.pdf

- Thực tập trắc địa http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/31-Thuc%20Tap%20Trac%20Dia(3).pdf

- Cơ học đất http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/32_%20Co%20hoc%20dat(3).pdf

- Thí nghiệm cơ học đất http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/33_%20Thi%20nghiem%20Co%20hoc%20dat(3).pdf

- Địa chất công trình + thực tập http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/34_%20D%E1%BB%8Ba%20chat%20cong%20trinh%20QL.pdf

- Vật liệu xây dựng http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/35_%20V%E1%BA%ADt%20Li%E1%BB%87u%20X%C3%A2y%20D%E1%BB%B1ng%20(QLXD).pdf

- Thí nghiệm vật liệu xây dựng http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/36_%20Th%C3%AD%20nghi%E1%BB%87m%20V%E1%BA%ADt%20Li%E1%BB%87u%20X%C3%A2y%20D%E1%BB%B1ng%20(QLXD).pdf

- Kiến trúc dân dụng http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/37_KientrucDandung(4).pdf

- Kết cấu thép 1 http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/38_%20Ket%20cau%20thep%201%20QLDA.pdf

2/ Ngành CNKTCTXD