THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MỞ MÔN HỌC TRẢ NỢ, LỊCH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

 (từ 13/10/2022 đến 15/1/2023 (15 tuần)

 

1.  Đăng ký mở môn học trả nợ

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo sinh viên có nhu cầu mở môn học trả nợ ở học kỳ 1 năm học 2022- 2023 gửi đơn đăng ký về Khoa Xây dựng từ ngày 22/8/2022 đến hết ngày 30/8/2022 về email: loan.ntk@ou.edu.vn không hỗ trợ giải quyết các đơn gửi ngoài khung thời gian vừa nêu. Từ ngày 31/8/2022 Khoa tổng hợp đơn trình về Trường giải quyết theo quy định chương trình đào tạo và quy định đăng ký môn học hiện hành.

Lưu ý:

- Mẫu đơn đăng ký xem tại đây: http://ce.ou.edu.vn/mau-don-mo-lop-tra-no-1619-view/

       2.   Các môn học mở lớp trong học kỳ 1/2022-2023 

NGÀNH CNKT CTXD

KHOÁ 2019 ĐẠI TRÀ

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MH

SỐ TÍN CHỈ

 

SỐ TIẾT

Thứ trong tuần

Buổi học

 

Thời gian giản dạy

Tên lớp

 

LT

TH  TẠI LỚP

TH  TẠI PTN

NCT

NHT

ĐAMH

BTL

LMS

LT
Trực tuyến

TH
Trực tuyến

TỔNG CỘNG

 

Thiết kế nhà nhiều tầng

CENG1330

3 (2,1,5)

CT

30

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

2

13:00 - 16:55

NK.402

03/10/2022 - 05/12/2022

CE1901

2.       

Tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng

CMAN4211

2 (2,0,4)

QL

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

4

13:00 - 16:55

NK.402

05/10/2022 - 16/11/2022

CE1901

3.       

Đồ án Thi công

CENG4205

1 (0,1,1)

K

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

30

 

 

 

 

CE1901

4.       

Môn tự chọn Kiến thức ngành/chuyên ngành 11
Lập và Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

CMAN4302

3(3,0,6)

QL

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

6

13:00 - 16:55

NK.306

07/10/2022 - 09/12/2022

CE1901

5.       

Môn tự chọn Kiến thức ngành/chuyên ngành 12
Quy hoạch đô thị

CMAN4215

2(2,0,4)

K

21

 

 

 

 

 

 

 

9

 

30

4

13:00 - 16:55

NK.402

30/11/2022 - 28/12/2022

CE1901

KHOÁ 2020 ĐẠI TRÀ

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MH

SỐ TÍN CHỈ

 

SỐ TIẾT

Thứ trong tuần

Buổi học

 

Thời gian giản dạy

Tên lớp

 

LT

TH  TẠI LỚP

TH  TẠI PTN

NCT

NHT

ĐAMH

BTL

LMS

LT
Trực tuyến

TH
Trực tuyến

TỔNG CỘNG

1.       

Đồ án kết cấu thép

CENG4203

1(0,1,1)

K

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

30

 

 

 

 

CE2001

2.       

Kỹ thuật thi công

CENG1327

3 (2,1,5)

QL

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

60

2

07:00 - 12:10

NK.305

03/10/2022 - 02/01/2023

CE2001

3.       

Máy xây dựng và an toàn LĐ

CENG1231

2(1,1,3)

QL

15

30

 

 

 

 

 

 

 

 

45

5

07:00 - 12:10

NK.305

06/10/2022 - 08/12/2022

CE2001

4.       

Nền móng

CENG3302

3(3,0,6)

ĐKT

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

4

07:00 - 12:10

NK.305

05/10/2022 - 07/12/2022

CE2001

5.       

Pháp luật đại cương trong hoạt động xây dựng

CMAN1220

2(1,1,3)

QL

15

30

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

07:00 - 12:10

NK.305

04/10/2022 - 06/12/2022

CE2001

6.       

Phương pháp phần tử hữu hạn

CENG1218

2(1,1,3)

SBKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

07:00 - 12:10

NK.306

07/10/2022 - 28/10/2022

CE2001

7.       

Phương pháp phần tử hữu hạn

CENG1218

2(1,1,3)

SBKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

07:00 - 10:40

NK.PM02

04/11/2022 - 06/01/2023

CE2001

8.       

Phương pháp phần tử hữu hạn

CENG1218

2(1,1,3)

SBKC

15

30

 

 

 

 

 

 

 

 

45

6

09:30 - 13:05

NK.PM02

04/11/2022 - 06/01/2023

CE2001

9.       

Sinh hoạt ngoại khóa

MEETING7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

CE2001

KHOÁ 2020 ĐẠI TRÀ

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MH

SỐ TÍN CHỈ

 

SỐ TIẾT

Thứ trong tuần

Buổi học

 

Thời gian giản dạy

Tên lớp

 

LT

TH  TẠI LỚP

TH  TẠI PTN

NCT

NHT

ĐAMH

BTL

LMS

LT
Trực tuyến

TH
Trực tuyến

TỔNG CỘNG

1.       

Đồ án kết cấu thép

CENG4203

1(0,1,1)

K

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

30

 

 

 

 

CE2002

2.       

Kỹ thuật thi công

CENG1327

3 (2,1,5)

QL

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

60

2

13:00 - 16:55

NK.305

03/10/2022 - 02/01/2023

CE2002

3.       

Máy xây dựng và an toàn LĐ

CENG1231

2(1,1,3)

QL

15

30

 

 

 

 

 

 

 

 

45

5

13:00 - 16:55

NK.305

06/10/2022 - 08/12/2022

CE2002

4.       

Nền móng

CENG3302

3(3,0,6)

ĐKT

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

4

13:00 - 16:55

NK.305

05/10/2022 - 07/12/2022

CE2002

5.       

Pháp luật đại cương trong hoạt động xây dựng

CMAN1220

2(1,1,3)

QL

15

30

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

13:00 - 16:55

NK.305

04/10/2022 - 06/12/2022

CE2002

6.       

Phương pháp phần tử hữu hạn

CENG1218

2(1,1,3)

SBKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

13:00 - 16:55

NK.305

07/10/2022 - 28/10/2022

CE2002

7.       

Phương pháp phần tử hữu hạn

CENG1218

2(1,1,3)

SBKC

15

30

 

 

 

 

 

 

 

 

45

6

13:00 - 16:55

NK.PM02

04/11/2022 - 06/01/2023

CE2002

8.       

Sinh hoạt ngoại khóa

MEETING7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

CE2002

KHOÁ 2021 ĐẠI TRÀ

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MH

SỐ TÍN CHỈ

 

SỐ TIẾT

Thứ trong tuần

Buổi học

 

Thời gian giản dạy

Tên lớp

 

LT

TH  TẠI LỚP

TH  TẠI PTN

NCT

NHT

ĐAMH

BTL

LMS

LT
Trực tuyến

TH
Trực tuyến

TỔNG CỘNG

1.       

Quản trị học

BADM1364

3 (2,1,5)

 

30

15

 

 

 

 

 

 

 

15

60

6

07:00 - 12:10

NK.311

07/10/2022 - 09/12/2022

CE2101

2.       

Trắc địa đại cương

CENG2203

2 (2,0,4)

KT

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

5

07:00 - 12:10

NK.306

06/10/2022 - 17/11/2022

CE2101

3.       

Sức bền vật liệu 2

CENG2205

2 (2,0,4)

SBKC

21

 

 

 

 

 

 

 

9

 

30

4

07:00 - 12:10

NK.311

05/10/2022 - 02/11/2022

CE2101

4.       

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG2206

1(0,1,1)

SBKC

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

2

07:00 - 14:10

BD.TN_SBVL

07/11/2022 - 21/11/2022

CE2101

5.       

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG2206

1(0,1,1)

SBKC

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13:00 - 17:00

BD.TN_SBVL

07/11/2022 - 21/11/2022

CE2101

6.       

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG2206

1(0,1,1)

SBKC

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

4

07:00 - 14:10

BD.TN_SBVL

09/11/2022 - 23/11/2022

CE2101

7.       

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG2206

1(0,1,1)

SBKC

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

4

13:00 - 17:00

BD.TN_SBVL

09/11/2022 - 23/11/2022

CE2101

8.       

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG2206

1(0,1,1)

SBKC

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

7

07:00 - 14:10

BD.TN_SBVL

12/11/2022 - 26/11/2022

CE2101

9.       

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG2206

1(0,1,1)

SBKC

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

7

13:00 - 17:00

BD.TN_SBVL

12/11/2022 - 26/11/2022

CE2101

10.   

Thực tập trắc địa

CENG2210

1(0,1,1)

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

2

07:00 - 14:10

SNK_01

28/11/2022 - 05/12/2022
02/01/2023 - 02/01/2023

CE2101

11.   

Thực tập trắc địa

CENG2210

1(0,1,1)

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

2

13:00 - 17:00

SNK_01

28/11/2022 - 05/12/2022
02/01/2023 - 02/01/2023

CE2101

12.   

Thực tập trắc địa

CENG2210

1(0,1,1)

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

4

07:00 - 14:10

SNK_01

30/11/2022 - 07/12/2022
04/01/2023 - 04/01/2023

CE2101

13.   

Thực tập trắc địa

CENG2210

1(0,1,1)

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

4

13:00 - 17:00

SNK_01

30/11/2022 - 07/12/2022
04/01/2023 - 04/01/2023

CE2101

14.   

Thực tập trắc địa

CENG2210

1(0,1,1)

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

7

07:00 - 14:10

SNK_01

03/12/2022 - 10/12/2022
07/01/2023 - 07/01/2023

CE2101

15.   

Thực tập trắc địa

CENG2210

1(0,1,1)

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

7

13:00 - 17:00

SNK_01

03/12/2022 - 10/12/2022
07/01/2023 - 07/01/2023

CE2101

16.   

Pháp luật đại cương

GLAW1315

3(3,0,6)

 

31,5

 

 

 

 

 

 

 

13,5

 

45

3

07:00 - 12:10

NK.306

04/10/2022 - 15/11/2022

CE2101

17.   

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

POLI1205

2 (2,0,4)

 

21

 

 

 

 

 

 

 

9

 

30

4

13:00 - 16:55

NK.311

05/10/2022 - 02/11/2022

CE2101

18.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Quân sự chung

DEDU0103

1(0,1,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

19.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Công tác quốc phòng và an ninh

DEDU0202

1(0,1,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

20.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

DEDU0204

1(0,1,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

21.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

DEDU0301

1(0,1,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

22.   

Sinh hoạt ngoại khóa

MEETING4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

CE2101

23.   

GDTC1-Thể dục Phát triển chung

PEDU0201

1(0,1,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MH

SỐ TÍN CHỈ

 

SỐ TIẾT

Thứ trong tuần

Buổi học

 

Thời gian giản dạy

Tên lớp

 

LT

TH  TẠI LỚP

TH  TẠI PTN

NCT

NHT

ĐAMH

BTL

LMS

LT
Trực tuyến

TH
Trực tuyến

TỔNG CỘNG

1.       

Quản trị học

BADM1364

3 (2,1,5)

 

30

15

 

 

 

 

 

 

 

15

60

6

13:00 - 16:55

NK.311

07/10/2022 - 09/12/2022

CE2102

2.       

Trắc địa đại cương

CENG2203

2 (2,0,4)

KT

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

4

13:00 - 16:55

NK.406

05/10/2022 - 16/11/2022

CE2102

3.       

Sức bền vật liệu 2

CENG2205

2 (2,0,4)

SBKC

21

 

 

 

 

 

 

 

9

 

30

3

13:00 - 16:55

NK.306

04/10/2022 - 01/11/2022

CE2102

4.       

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG2206

1(0,1,1)

SBKC

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

3

07:00 - 14:10

BD.TN_SBVL

08/11/2022 - 22/11/2022

CE2102

5.       

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG2206

1(0,1,1)

SBKC

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

3

13:00 - 17:00

BD.TN_SBVL

08/11/2022 - 22/11/2022

CE2102

6.       

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG2206

1(0,1,1)

SBKC

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

5

07:00 - 14:10

BD.TN_SBVL

10/11/2022 - 24/11/2022

CE2104

7.       

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG2206

1(0,1,1)

SBKC

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

5

13:00 - 17:00

BD.TN_SBVL

10/11/2022 - 24/11/2022

CE2104

8.       

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG2206

1(0,1,1)

SBKC

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

7

07:00 - 14:10

BD.TN_SBVL

12/11/2022 - 26/11/2022

CE2105

9.       

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG2206

1(0,1,1)

SBKC

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

7

13:00 - 17:00

BD.TN_SBVL

12/11/2022 - 26/11/2022

CE2105

10.   

Thực tập trắc địa

CENG2210

1(0,1,1)

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

3

07:00 - 14:10

SNK_01

29/11/2022 - 06/12/2022
03/01/2023 - 03/01/2023

CE2102

11.   

Thực tập trắc địa

CENG2210

1(0,1,1)

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

3

13:00 - 17:00

SNK_01

29/11/2022 - 06/12/2022
03/01/2023 - 03/01/2023

CE2102

12.   

Thực tập trắc địa

CENG2210

1(0,1,1)

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

5

07:00 - 14:10

SNK_01

01/12/2022 - 08/12/2022
05/01/2023 - 05/01/2023

CE2104

13.   

Thực tập trắc địa

CENG2210

1(0,1,1)

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

5

13:00 - 17:00

SNK_01

01/12/2022 - 08/12/2022
05/01/2023 - 05/01/2023

CE2104

14.   

Thực tập trắc địa

CENG2210

1(0,1,1)

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

7

07:00 - 14:10

SNK_01

03/12/2022 - 10/12/2022
07/01/2023 - 07/01/2023

CE2105

15.   

Thực tập trắc địa

CENG2210

1(0,1,1)

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

7

13:00 - 17:00

SNK_01

03/12/2022 - 10/12/2022
07/01/2023 - 07/01/2023

CE2105

16.   

Pháp luật đại cương

GLAW1315

3(3,0,6)

 

31,5

 

 

 

 

 

 

 

13,5

 

45

2

13:00 - 16:55

NK.306

03/10/2022 - 14/11/2022

CE2102

17.   

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

POLI1205

2 (2,0,4)

 

21

 

 

 

 

 

 

 

9

 

30

3

07:00 - 12:10

NK.202

04/10/2022 - 01/11/2022

CE2102

18.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Quân sự chung

DEDU0103

1(0,1,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

19.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Công tác quốc phòng và an ninh

DEDU0202

1(0,1,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

20.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

DEDU0204

1(0,1,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

21.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

DEDU0301

1(0,1,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

22.   

Sinh hoạt ngoại khóa

MEETING4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

CE2102

23.   

GDTC1-Thể dục Phát triển chung

PEDU0201

1(0,1,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

KHOÁ 2022 ĐẠI TRÀ 

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MH

SỐ TÍN CHỈ

 

SỐ TIẾT

Thứ trong tuần

Buổi học

 

Thời gian giản dạy

Tên lớp

 

LT

TH  TẠI LỚP

TH  TẠI PTN

NCT

NHT

ĐAMH

BTL

LMS

LT
Trực tuyến

TH
Trực tuyến

TỔNG CỘNG

1.       

Giải tích

MATH1314

3

 

20

25

 

 

 

 

 

 

10

5

60

2

07:00 - 12:10

NK.311

10/10/2022 - 12/12/2022

CE2201

2.       

Nhận thức ngành (TT NT ngành)

CENG1202

1

K

10

 

 

5

 

 

 

 

 

 

15

2

07:00 - 12:10

NK.406

26/12/2022 - 02/01/2023

CE2201

3.       

Nhận thức ngành (TT NT ngành)

CENG1202

3

K

30

15

 

 

 

 

 

 

 

15

60

6

07:00 - 12:10

NK.406

30/12/2022 - 06/01/2023

CE2201

4.       

Sinh hoạt ngoại khóa

MEETING1

3

 

30

15

 

 

 

 

 

 

 

15

60

*

 

 

 

CE2201

5.       

Tin học đại cương

COMP1307

3

 

20

25

 

 

 

 

 

 

10

5

60

4

07:00 - 12:10

NK.PM03

12/10/2022 - 14/12/2022

CE2201

6.       

Tin học đại cương

COMP1307

3

 

20

25

 

 

 

 

 

 

10

5

60

7

07:00 - 12:10

NK.PM02

15/10/2022 - 17/12/2022

CE2203

7.       

Vẽ kỹ thuật xây dựng

TECH1301

3

KT

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

6

07:00 - 12:10

NK.406

14/10/2022 - 16/12/2022

CE2201

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MH

SỐ TÍN CHỈ

 

SỐ TIẾT

Thứ trong tuần

Buổi học

 

Thời gian giản dạy

Tên lớp

 

LT

TH  TẠI LỚP

TH  TẠI PTN

NCT

NHT

ĐAMH

BTL

LMS

LT
Trực tuyến

TH
Trực tuyến

TỔNG CỘNG

1.       

Giải tích

MATH1314

3

 

20

25

 

 

 

 

 

 

10

5

60

2

07:00 - 12:10

NK.311

10/10/2022 - 12/12/2022

CE2202

2.       

Nhận thức ngành (TT NT ngành)

CENG1202

1

K

10

 

 

5

 

 

 

 

 

 

15

2

07:00 - 12:10

NK.406

26/12/2022 - 02/01/2023

CE2202

3.       

Nhận thức ngành (TT NT ngành)

CENG1202

3

K

30

15

 

 

 

 

 

 

 

15

60

6

07:00 - 12:10

NK.406

30/12/2022 - 06/01/2023

CE2202

4.       

Sinh hoạt ngoại khóa

MEETING1

3

 

30

15

 

 

 

 

 

 

 

15

60

*

 

 

 

CE2202

5.       

Tin học đại cương

COMP1307

3

 

20

25

 

 

 

 

 

 

10

5

60

4

07:00 - 12:10

NK.PM02

12/10/2022 - 14/12/2022

CE2202

6.       

Tin học đại cương

COMP1307

3

 

20

25

 

 

 

 

 

 

10

5

60

7

07:00 - 12:10

NK.PM02

15/10/2022 - 17/12/2022

CE2204

7.       

Vẽ kỹ thuật xây dựng

TECH1301

3

KT

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

6

07:00 - 12:10

NK.406

14/10/2022 - 16/12/2022

CE2202

KHOÁ 2020 BẰNG 2

1.       

Lập và thẩm định dự án Đầu tư xây dựng

CMAN4302

3

QL

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

CE201B

2.       

Quy hoạch đô thị

CMAN4215

2

K

21

 

 

 

 

 

 

 

9

 

30

 

 

 

 

CE201B

3.       

Xử lý và gia cố nền đất yếu

CENG4212

2

ĐKT

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

CE201B

4.       

Đồ án thi công

CENG4205

1

K

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

30

 

 

 

 

CE201B

5.       

Thiết kế nhà nhiều tầng

CENG1330

3

CT

30

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

 

 

CE201B

6.       

Tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng

CMAN4211

2

QL

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

CE201B

KHOÁ 2020 CLC

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MH

SỐ TÍN CHỈ

 

SỐ TIẾT

Thứ trong tuần

Buổi học

 

Thời gian giản dạy

Tên lớp

 

LT

TH  TẠI LỚP

TH  TẠI PTN

NCT

NHT

ĐAMH

BTL

LMS

LT
Trực tuyến

TH
Trực tuyến

TỔNG CỘNG

1.       

Cấp thoát nước công trình DD&CN

CENG5205

2(1,1,3)

K

15

16.5

 

 

 

 

 

 

 

13.5

 

4

13:00 - 16:55

A.201

05/10/2022 - 07/12/2022

CE201C

2.       

Chủ nghĩa xã hội khoa học

POLI1206

2 (2,0,4)

 

21

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

5

13:00 - 16:55

A.106

01/12/2022 - 29/12/2022

BL202C

3.       

Đồ án Kết cấu thép

CENG6109

1 (0,1,1)

K

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

*

 

 

 

CE201C

4.       

Kỹ thuật thi công

CENG6305

3 (2,1,5)

K

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

13:00 - 16:55

A.201

08/10/2022 - 19/11/2022

CE201C

5.       

Nền móng

CENG5303

3 (3,0,6)

K

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13:00 - 16:55

A.201

03/10/2022 - 05/12/2022

CE201C

6.       

Nguyên lý cấu tạo kiến trúc

CENG6207

2(1,1,3)

K

15

16.5

 

 

 

 

 

 

 

13.5

 

6

13:00 - 16:55

A.201

07/10/2022 - 18/11/2022

CE201C

KHOÁ 2021 CLC

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MH

SỐ TÍN CHỈ

 

SỐ TIẾT

Thứ trong tuần

Buổi học

 

Thời gian giản dạy

Tên lớp

 

LT

TH  TẠI LỚP

TH  TẠI PTN

NCT

NHT

ĐAMH

BTL

LMS

LT
Trực tuyến

TH
Trực tuyến

TỔNG CỘNG

1.       

Cơ học kết cấu

CENG5401

4 (3,1,7)

K

45

15

 

 

 

 

 

 

 

15

75

4

13:00 - 16:55

A.203

05/10/2022 - 16/11/2022

CE211C

2.       

Cơ học kết cấu

CENG5401

4 (3,1,7)

K

45

15

 

 

 

 

 

 

 

15

75

7

07:00 - 12:10

A.201

08/10/2022 - 19/11/2022

CE211C

3.       

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

POLI1205

3 (2,1,5)

 

30

15

 

 

 

 

 

 

 

15

60

7

13:00 - 16:55

A.308

08/10/2022 - 05/11/2022

FB214C

4.       

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

CENG6105

1 (0,1,1)

K

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

4

07:00 - 12:10

BD.TN_VLXD

23/11/2022 - 14/12/2022

CE211C

5.       

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

CENG6105

1 (0,1,1)

K

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

4

13:00 - 16:55

BD.TN_VLXD

23/11/2022 - 14/12/2022

CE211C

6.       

Vật liệu xây dựng

CENG5202

2 (2,0,4)

K

21

 

 

 

 

 

 

 

9

 

30

4

07:00 - 12:10

A.201

05/10/2022 - 16/11/2022

CE211C

KHOÁ 2022 CLC

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MH

SỐ TÍN CHỈ

 

SỐ TIẾT

Thứ trong tuần

Buổi học

 

Thời gian giản dạy

Tên lớp

 

LT

TH  TẠI LỚP

TH  TẠI PTN

NCT

NHT

ĐAMH

BTL

LMS

LT
Trực tuyến

TH
Trực tuyến

TỔNG CỘNG

1.       

Giải tích

MATH6301

3 (2,1,5)

 

30

15

 

 

 

 

 

 

 

15

 

5

13:00 - 16:55

A.201

13/10/2022 - 15/12/2022

CE2201C

2.       

Kỹ năng học tập

EDUC6201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

13:00 - 16:55

A.309

02/11/2022 - 14/12/2022

CE2201C

3.       

Nhận thức ngành

CENG6106

1 (1,0,2)

K

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

4

13:00 - 16:55

A.309

12/10/2022 - 19/10/2022

CE2201C

4.       

Nhận thức ngành

CENG6106

1 (1,0,2)

K

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

7

13:00 - 16:55

A.309

15/10/2022 - 22/10/2022

CE2201C

5.       

Triết học Mác - Lênin

POLI1304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

13:00 - 16:55

A.309

05/11/2022 - 17/12/2022

CE2201C

6.       

Vẽ kỹ thuật xây dựng

TECH6302

3 (2,1,5)

K

30

15

 

 

 

 

 

 

 

15

 

3

13:00 - 16:55

A.201

11/10/2022 - 13/12/2022

CE2201C

NGÀNH QLXD

KHOÁ 2019 ĐẠI TRÀ

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MH

SỐ TÍN CHỈ

 

SỐ TIẾT

Thứ trong tuần

Buổi học

 

Thời gian giản dạy

Tên lớp

 

LT

TH  TẠI LỚP

TH  TẠI PTN

NCT

NHT

ĐAMH

BTL

LMS

LT
Trực tuyến

TH
Trực tuyến

TỔNG CỘNG

1

Quản trị nhân lực

BADM1366

3

 

30

15

 

 

 

 

 

 

15

15

75

 

 

 

 

CM191

2

Quản trị chuỗi cung ứng

BADM1387

3

 

30

15

 

 

 

 

 

15

 

 

60

 

 

 

 

CM191

3

Thực tập tốt nghiệp (Quản lý xây dựng)

CMAN4899

4

K

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

CM191

KHOÁ 2020 ĐẠI TRÀ

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MH

SỐ TÍN CHỈ

 

SỐ TIẾT

Thứ trong tuần

Buổi học

 

Thời gian giản dạy

Tên lớp

 

LT

TH  TẠI LỚP

TH  TẠI PTN

NCT

NHT

ĐAMH

BTL

LMS

LT
Trực tuyến

TH
Trực tuyến

TỔNG CỘNG

1.       

Đồ án Tổ chức và quản lý thi công

CMAN3205

1

K

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

30

 

 

 

 

CM2001

2.       

Kết cấu thép 1

CENG1325

3

CT

30

15

 

 

 

 

 

 

15

15

75

2

07:00 - 12:10

NK.406

03/10/2022 - 05/12/2022

CM2001

3.       

Lập và Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

CMAN4302

3

QL

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

5

07:00 - 12:10

NK.406

06/10/2022 - 08/12/2022

CM2001

4.       

Quản lý dự án xây dựng

CENG3305

3

QL

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

4

07:00 - 12:10

NK.406

05/10/2022 - 07/12/2022

CM2001

5.       

Sinh hoạt ngoại khóa

MEETING7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

CM2001

6.       

Tổ chức và quản lý thi công

CENG1228

2

QL

15

30

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

07:00 - 12:10

NK.406

04/10/2022 - 06/12/2022

CM2001

KHOÁ 2021 ĐẠI TRÀ

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MH

SỐ TÍN CHỈ

 

SỐ TIẾT

Thứ trong tuần

Buổi học

 

Thời gian giản dạy

Tên lớp

 

LT

TH  TẠI LỚP

TH  TẠI PTN

NCT

NHT

ĐAMH

BTL

LMS

LT
Trực tuyến

TH
Trực tuyến

TỔNG CỘNG

1.       

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

POLI1205

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

9

 

30

6

07:00 - 12:10

NK.502

07/10/2022 - 04/11/2022

CM2101

2.       

Kinh tế học đại cương

SEAS2301

3

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

7

07:00 - 12:10

NK.502

08/10/2022 - 19/11/2022

CM2101

3.       

Máy xây dựng và an toàn LĐ

CENG1231

2

QL

15

30

 

 

 

 

 

 

 

 

45

2

07:00 - 12:10

NK.502

03/10/2022 - 05/12/2022

CM2101

4.       

Pháp luật đại cương

GLAW1315

3

 

31.5

 

 

 

 

 

 

 

13.5

 

0

4

07:00 - 12:10

NK.502

05/10/2022 - 16/11/2022

CM2101

5.       

Thực tập trắc địa

CENG2210

1

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

4

07:00 - 14:10

SNK_02

23/11/2022 - 07/12/2022

CM2101

6.       

Thực tập trắc địa

CENG2210

1

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

4

13:00 - 17:00

SNK_02

23/11/2022 - 07/12/2022

CM2101

7.       

Thực tập trắc địa

CENG2210

1

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

7

07:00 - 14:10

SNK_02

26/11/2022 - 10/12/2022

CM2103

8.       

Thực tập trắc địa

CENG2210

1

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

7

13:00 - 17:00

SNK_02

26/11/2022 - 10/12/2022

CM2103

9.       

Trắc địa đại cương

CENG2203

2

KT

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

7

13:00 - 16:55

NK.502

08/10/2022 - 19/11/2022

CM2101

10.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Quân sự chung

DEDU0103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

11.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Công tác quốc phòng và an ninh

DEDU0202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

12.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

DEDU0204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

13.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

DEDU0301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

14.   

Sinh hoạt ngoại khóa

MEETING4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

CM2101

15.   

GDTC1-Thể dục Phát triển chung

PEDU0201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MH

SỐ TÍN CHỈ

 

SỐ TIẾT

Thứ trong tuần

Buổi học

 

Thời gian giản dạy

Tên lớp

 

LT

TH  TẠI LỚP

TH  TẠI PTN

NCT

NHT

ĐAMH

BTL

LMS

LT
Trực tuyến

TH
Trực tuyến

TỔNG CỘNG

1.       

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

POLI1205

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

9

 

30

6

07:00 - 12:10

NK.408

07/10/2022 - 04/11/2022

CM2102

2.       

Kinh tế học đại cương

SEAS2301

3

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

6

13:00 - 16:55

NK.502

07/10/2022 - 18/11/2022

CM2102

3.       

Máy xây dựng và an toàn LĐ

CENG1231

2

QL

15

30

 

 

 

 

 

 

 

 

45

4

13:00 - 16:55

NK.502

05/10/2022 - 07/12/2022

CM2102

4.       

Pháp luật đại cương

GLAW1315

3

 

31.5

 

 

 

 

 

 

 

13.5

 

0

2

07:00 - 12:10

NK.306

03/10/2022 - 14/11/2022

CM2102

5.       

Thực tập trắc địa

CENG2210

1

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

2

07:00 - 14:10

SNK_02

21/11/2022 - 05/12/2022

CM2102

6.       

Thực tập trắc địa

CENG2210

1

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

2

13:00 - 17:00

SNK_02

21/11/2022 - 05/12/2022

CM2102

7.       

Thực tập trắc địa

CENG2210

1

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

6

07:00 - 14:10

SNK_01

25/11/2022 - 09/12/2022

CM2104

8.       

Thực tập trắc địa

CENG2210

1

KT

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

6

13:00 - 17:00

SNK_01

25/11/2022 - 09/12/2022

CM2104

9.       

Trắc địa đại cương

CENG2203

2

KT

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

13:00 - 16:55

NK.502

03/10/2022 - 14/11/2022

CM2102

10.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Quân sự chung

DEDU0103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

11.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Công tác quốc phòng và an ninh

DEDU0202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

12.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

DEDU0204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

13.   

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

DEDU0301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

14.   

Sinh hoạt ngoại khóa

MEETING4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

CM2102

15.   

GDTC1-Thể dục Phát triển chung

PEDU0201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

12/12/2022 - 01/01/2023

NHOM03

KHOÁ 2022 ĐẠI TRÀ

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MH

SỐ TÍN CHỈ

 

SỐ TIẾT

Thứ trong tuần

Buổi học

 

Thời gian giản dạy

Tên lớp

 

LT

TH  TẠI LỚP

TH  TẠI PTN

NCT

NHT

ĐAMH

BTL

LMS

LT
Trực tuyến

TH
Trực tuyến

TỔNG CỘNG

1.       

Giải tích

MATH1314

1

 

20

25

 

 

 

 

 

 

10

5

60

5

07:00 - 12:10

NK.502

13/10/2022 - 15/12/2022

CM2201

2.       

Nhận thức ngành (TT NT ngành)

CENG1202

2

K

10

0

 

 

 

 

 

 

0

0

10

3

07:00 - 12:10

NK.502

20/12/2022 - 27/12/2022

CM2201

3.       

Nhận thức ngành (TT NT ngành)

CENG1202

2

K

10

0

 

 

 

 

 

 

0

0

10

5

07:00 - 12:10

NK.502

22/12/2022 - 29/12/2022

CM2201

4.       

Sinh hoạt ngoại khóa

MEETING1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

CM2201

5.       

Tin học đại cương

COMP1307

 

 

20

25

 

 

 

 

 

 

10

5

60

7

07:00 - 12:10

NK.PM03

15/10/2022 - 17/12/2022

CM2201

6.       

Vẽ kỹ thuật xây dựng

TECH1301

2

KT

45

0

 

 

 

 

 

 

0

0

45

3

07:00 - 12:10

NK.502

11/10/2022 - 13/12/2022

CM2201

 

3. Các môn học đề nghị thi lại:

STT

 

 

 

 

 

 

MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC

KHÓA HỌC

SL DỰ KIẾN

HÌNH THỨC

  1.  

CENG4207

Môi trường & bảo vệ môi trường

2015 trở về trước

1

Thi lại

  1.  

CENG4202

Động lực học kết cấu (ĐLH CT)

2018 trở về trước

1

Thi lại

  1.  

CENG2211

Cơ học đất tới hạn

2015 trở về trước

2

Thi lại

  1.  

CHEM1201

Hóa đại cương

2015 trở về trước

1

Thi lại

  1.  

TECH2201

Cơ học lý thuyết 2

2015 trở về trước

1

Thi lại

  1.  

CENG3214

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2

2020 trở về trước

1

Học lại

4. Lịch mở mã số sinh và đăng ký môn học (Theo thông báo số 312/TB-QLĐT ngày 15 tháng 8 năm 2022 của phòng QLĐT) 

 Chi tiết thông báo xem tại: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/ke-hoach-dang-ky-mon-hoc-hoc-ky-3-nh-20212022-1660619090