THÔNG BÁO LỊCH HỌC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM CÁC LỚP Ở HỌC KỲ 3/2021-2022

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo lịch thực hành thí nghiệm các lớp ở học kỳ 3/2021-2022 cụ thể như sau:

 

STT

Ngày

Thứ

Giờ

Lớp

Tên môn học

Mã môn học

Số
lượng
SV

Giảng viên
hướng dẫn

Số DT
GVHD

Ghi chú  địa điểm xe đưa đón

Danh sách sinh viên đính kèm

1

31/07/2022

Chủ nhật

6h-17h

CM2101

Địa chất công trình + Thực tập

CENG1220

78

Võ Nguyễn Phú Huân

0903.386.336

Nguyễn Kiệm - Long Bình Tân

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DIA%20CHAT%20CONG%20TRINH%20%2B%20THUC%20TAP%20-%20CM2101%20-%20THAY%20HUAN.xls

2

07/08/2022

Chủ nhật

6h-17h

CE2002

Thí nghiệm Cơ học đất

CENG2207

39

Lại Văn Qúi

0938.486.689

Nguyễn Kiệm - Cơ sở 3 BD

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/THI%20NGHIEM%20CO%20HOC%20DAT%20-%20CE2002-THAY%20QUI.xls

3

07/08/2022

Chủ nhật

6h-17h

CM2102

Địa chất công trình + Thực tập

CENG1220

78

Võ Nguyễn Phú Huân

0903.386.336

Nguyễn Kiệm - Long Bình Tân

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DIA%20CHAT%20CONG%20TRINH%20%2B%20THUC%20TAP%20-%20CM2102%20-%20THAY%20HUAN.xls

4

08/08/2022

2

6h-17h

CE2002

Thí nghiệm Cơ học đất

CENG2207

39

Lại Văn Qúi

0938.486.689

Nguyễn Kiệm - Cơ sở 3 BD

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/THI%20NGHIEM%20CO%20HOC%20DAT%20-%20CE2002-THAY%20QUI.xls

5

09/08/2022

3

6h-17h

CE2002

Thí nghiệm Cơ học đất

CENG2207

39

Lại Văn Qúi

0938.486.689

Nguyễn Kiệm - Cơ sở 3 BD

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/THI%20NGHIEM%20CO%20HOC%20DAT%20-%20CE2002-THAY%20QUI.xls

6

10/08/2022

4

6h-17h

CE2001_Nhóm 1

Thí nghiệm Cơ học đất

CENG2207

29

Đặng Duy Linh

0913.800.825

Nguyễn Kiệm - Cơ sở 3 BD

Từ số 1- 29

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/THI%20NGHIEM%20CO%20HOC%20DAT%20-%20ANH%20LINH_CC.xls

7

11/08/2022

5

6h-17h

CE2001_Nhóm 2

Thí nghiệm Cơ học đất

CENG2207

29

Đặng Duy Linh

0913.800.825

Nguyễn Kiệm - Cơ sở 3 BD

Từ số 30 đến 58

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/THI%20NGHIEM%20CO%20HOC%20DAT%20-%20ANH%20LINH_CC.xls

8

14/08/2022

Chủ nhật

6h-17h

CE2102

Địa chất công trình + Thực tập

CENG1220

61

Lại Văn Qúi

0938.486.689

Nguyễn Kiệm - Long Bình Tân

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DIA%20CHAT%20CONG%20TRINH%20-%20CE2102-THAY%20QUI.xls

9

17/08/2022

4

6h-17h

CE2001_Nhóm 1

Thí nghiệm Cơ học đất

CENG2207

29

Đặng Duy Linh

0913.800.825

Nguyễn Kiệm - Cơ sở 3 BD

 

Từ số 1- 29

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/THI%20NGHIEM%20CO%20HOC%20DAT%20-%20ANH%20LINH_CC.xls

10

17/08/2022

4

6h-17h

CE211C

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG6101

12

Phan Vũ Phương

0903.339.735

Tao Đàn - Cơ sở 3 BD

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/THI%20NGHIEM%20SUC%20BEN%20VAT%20LIEU-CE211C-THAY%20PHUONG.pdf.xls

11

18/08/2022

5

6h-17h

CE2001_Nhóm 2

Thí nghiệm Cơ học đất

CENG2207

29

Đặng Duy Linh

0913.800.825

Nguyễn Kiệm - Cơ sở 3 BD

 

Từ số 30 đến 58

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/THI%20NGHIEM%20CO%20HOC%20DAT%20-%20ANH%20LINH_CC.xls

12

20/08/2022

7

6h-17h

CE2101

Địa chất công trình + Thực tập

CENG1220

90

Nguyễn Bá Phú

0931076200

Nguyễn Kiệm - Long Bình Tân

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DIA%20CHAT%20CONG%20TRINH%20%2B%20THUC%20TAP%20-%20CE2101-PHU.xls

13

24/08/2022

4

6h-17h

CE211C

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG6101

12

Phan Vũ Phương

0903.339.735

Tao Đàn - Cơ sở 3 BD

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/THI%20NGHIEM%20SUC%20BEN%20VAT%20LIEU-CE211C-THAY%20PHUONG.pdf.xls

14

29/08/2022

2

6h-17h

CE211C

Địa chất công trình + Thực tập

CENG6202

12

Trần Thanh Danh

0982.834.944

Tao Đàn - Long Bình Tân

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DIA%20CHAT%20CONG%20TRINH%20%2B%20THUC%20TAP%20-%20CE211C%20-%20THAY%20DANH.xls

15

31/08/2022

4

6h-17h

CE2001_Nhóm 1

Thí nghiệm Cơ học đất

CENG2207

29

Đặng Duy Linh

0913.800.825

Nguyễn Kiệm - Cơ sở 3 BD

 

Từ số 1- 29

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/THI%20NGHIEM%20CO%20HOC%20DAT%20-%20ANH%20LINH_CC.xls

16

31/08/2022

4

6h-17h

CE211C

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG6101

12

Phan Vũ Phương

0903.339.735

Tao Đàn - Cơ sở 3 BD

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/THI%20NGHIEM%20SUC%20BEN%20VAT%20LIEU-CE211C-THAY%20PHUONG.pdf.xls

17

01/09/2022

5

6h-17h

CE2001_Nhóm 2

Thí nghiệm Cơ học đất

CENG2207

29

Đặng Duy Linh

0913.800.825

Nguyễn Kiệm - Cơ sở 3 BD

 

Từ số 30 đến 58

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/THI%20NGHIEM%20CO%20HOC%20DAT%20-%20ANH%20LINH_CC.xls

18

18/09/2022

Chủ nhật

6h-17h

TP1014

Thí nghiệm Sức bền vật liệu

CENG1101

30

Nguyễn Thị Bích Thủy

0398.054.397

Nguyễn Kiệm - Cơ sở 3 BD

 

19

02/10/2022

Chủ nhật

7h-11h

TP1014

Thực hành Trắc địa đại cương

CENG1102

12

Trần Thúc Tài

0901101471

 

 

20

27/07/2022

4

7h-11h

CE211C

Thực hành Trắc địa đại cương

CENG6104

12

Phan Thị Anh Thư

0941.191.487

27/07/2022

 

21

03/08/2022

4

7h-11h

CE211C

Thực hành Trắc địa đại cương

CENG6104

12

Phan Thị Anh Thư

0941.191.487

03/08/2022

 

 

10/08/2022

4

7h-11h

CE211C

Thực hành Trắc địa đại cương

CENG6104

12

Phan Thị Anh Thư

0941.191.487

10/08/2022

 

22

17/08/2022

4

7h-11h

CE211C

Thực hành Trắc địa đại cương

CENG6104

12

Phan Thị Anh Thư

0941.191.487

17/08/2022

 

23

24/08/2022

4

7h-11h

CE211C

Thực hành Trắc địa đại cương

CENG6104

12

Phan Thị Anh Thư

0941.191.487

24/08/2022

 

24

31/08/2022

4

7h-11h

CE211C

Thực hành Trắc địa đại cương

CENG6104

12

Phan Thị Anh Thư

0941.191.487

31/08/2022