THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (QLXD) HỌC KỲ 3/2021 - 2022

 

Khoa Xây dựng thông báo sinh viên khoá trả nợ (ngành Quản lý Xây Dựng) về quy trình và thời gian thực hiện Khóa Luận Tốt Nghiệp HK3/2021-2022, cụ thể như sau:

 

1. Danh sách sinh viên thực hiện xem tại đây

2. Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 05/7/2022, danh sách giảng viên hướng dẫn cập nhật vào ngày 4/7/2022

3. Thời gian thực hiện Khóa Luận (10 tuần): từ ngày 05/7/2022 đến hết ngày 20/9/2022

4. Thời gian nộp Khóa Luận: ngày 27/9/2022, SV nộp theo nhóm và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Thuyết minh + đĩa CD).

 

Lưu ý: 3a. Bản cứng thuyết minh của khóa luận SV phải có chữ ký GVHD.

            3b. SV gửi file mềm khóa luận qua email: loan.ntk@ou.edu.vn với tiêu đề: [MSSV]-[Tên SV]- [Tên đề tài] vào ngày 27/9/2022.

  1. Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 27/9/2022 đến ngày 04/10/2022
  2. Từ ngày 05/10/2022 đến ngày 12/10/2022 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng
  3. Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 15/10/2022
  4. Đề cương và biểu mẫu áp dụng trong quá trình thực hiện

Lưu ý: Từ ngày 05/7/2022 sinh viên thực hiện đóng học phí theo quy định hiện hành.