THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 3/2021-2022

Khoa Xây dựng thông báo sinh viên khoá 2018 trở về trước học kỳ 3 năm 2021 - 2022 về quy trình và thời gian thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp HK3/2021-2022, cụ thể như sau:

1/ Danh sách sinh viên thực hiện:  Đang tải Google Trang tính điền thông tin số điện thoại liên lạc để thực hiện môn

2/ Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 05/7/2022 Danh sách GVHD sẽ cập nhật vào ngày 4/7/2022

3/ Thời gian nhận đề tài từ ngày 04/7/2022 sau khi nhận đề tài và gặp giảng viên hướng dẫn kết cấu sinh viên có thể nhờ giảng viên hướng dẫn kết cấu đề xuất điều chỉnh đề tài cho phù hợp, thời gian điều chỉnh đến hết 06/7/2022

4/ Thời gian thực hiện (15 tuần): từ ngày 06/07/2022 đến hết ngày 26/10/2022

Cụ thể từng nhóm chuyên ngành 

* Nhóm chuyên ngành thiết kế

+ Thời gian thực hiện phần kết cấu (giai đoạn 1) 8 tuần: từ ngày 06/7/2022 đến hết ngày 07/9/2022 đã bổ sung thời gian thực hiện cho ngày nghỉ lễ.

+ Thời gian thực hiện phần nền móng (giai đoạn 2) 7 tuần: từ ngày 08/9/2022 đến hết ngày 26/10/2022 đã bổ sung thời gian thực hiện cho ngày nghỉ lễ.

* Nhóm chuyên ngành thi công

+ Thời gian thực hiện phần kết cấu (giai đoạn 1) 9 tuần: từ ngày 06/7/2022 đến hết ngày 14/9/2022 đã bổ sung thời gian thực hiện cho ngày nghỉ lễ.

+ Thời gian thực hiện phần nền móng (giai đoạn 2) 7 tuần: từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 26/10/2022 đã bổ sung thời gian thực hiện cho ngày nghỉ lễ.

+ Thời gian nộp Đồ Án: ngày 3/11/2022, SV nộp theo nhóm và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Bảng thuyết minh + đĩa CD), nén toàn bộ file thuyết minh, bản vẽ thành file PDF và gửi về mail: loan.ntk@ou.edu.vn trước ngày 03/11/2022.

Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 03/11/2022 đến ngày 10/11/2022

Từ ngày 11/11/2022 đến ngày 18/11/2022 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng

Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 22/11/2022

Đề cương, biểu mẫu áp dụng trong quá trình thực hiện môn học

Lưu ý: Từ ngày 04/7/2022 sinh viên thực hiện đóng học phí theo quy định hiện hành.