THÔNG BÁO NGHỈ HỌC ONLINE MÔN QUẢN LÝ THAY ĐỔI VÀ RỦI RO TRONG XÂY DỰNG LỚP QX91 NGÀY 22/2/2021

 Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo nghỉ học môn Quản lý thay đổi và rủi ro trong xây dựng lớp QX91 cụ thể như sau:

- Thời gian nghỉ học: Thứ 2 ngày 22/2/2021 

- Bắt đầu học lại online vào thứ 2 ngày 1/3/2021

Mọi thông tin liên quan đến môn học Sinh viên liên hệ Thầy Phong, Cô Loan để hỗ trợ