KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO LINK HỌC ONLINE

(từ ngày 22/2/2021 - 07/03/2021)

Văn phòng Khoa thông báo để lấy link học tập các môn học lý thuyết từ ngày 22/2/2021 - 07/03/2021 Sinh viên truy cập theo 2 cách như sau:

1. Sinh viên truy cập hệ thống LMS bằng User và pass đăng nhập Nhà trường đã cấp cho từng sinh viên, trường họp sinh viên không đăng nhập vào hệ thống được thì gửi thông tin báo sự cố về email của Trung tâm hệ thống thông tin Trường để được giải quyết "Email: cism@ou.edu.vn"

2. Sinh viên có thể truy cập vào địa chỉ google drive thể lấy link học tại địa chỉ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JkC_znbIDcPHFig3xFnRSufwcwd-9Ydd/edit?fbclid=IwAR2PyIDRZ84ss9AwZsyzDTp3bwn3a3qdsC6jJR08wnIjfRhpipSbKcPSIKs#gid=211464610

Mọi thông tin cần hỗ trợ về học tập sinh viên liên hệ hỗ trợ:

- Email: xaydung@ou.edu.vn hoặc loan.ntk@ou.edu.vn

- Điện thoại: (028) 383.866.17 hoặc 0764762476