THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 2.2023-2024

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo về việc triển khai đồ án môn học học kỳ 2.2023-2024 cụ thể như sau:

I/ VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ NỘP BÀI

1/ Thời giang hướng dẫn và tổ chức bảo vệ từ ngày 26/02/2024 – 20/05/2024, thông tin GVHD sẽ cập nhật trên website Khoa từ ngày 23/02/2024

2/ Thời gian bàn giao điểm và bài làm của sinh viên về Khoa ngày 27/05/2024.

3/  Sinh viên điền thông tin vào phiếu theo dõi học tập và nhờ GV ký tên xác nhận sau đó nộp phiếu này cùng với bài làm vào ngày 27/05/2024 về văn phòng Khoa xem mẫu phiếu tại đâyhttp://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/Phieu_theo_doi_DAMH.doc.

II/ VỀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ DANH SÁCH NHÓM

STT

Tên môn học

Nhóm lớp

Giảng viên hướng dẫn

Email GVHD

Số lượng SV

1

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1

HL2001C

 Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

 son.dtvt@ou.edu.vn

1

2

Đồ án kết cấu Bê tông cốt thép 2 (ĐABT2)

HL1902

 Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

 son.dtvt@ou.edu.vn

20

3

Đồ án kết cấu thép

CE2101

 Bùi Anh Kiệt

 kiet.ba@ou.edu.vn

20

4

Đồ án kết cấu thép

CE2102

 Phan Vũ Phương

 phuong.pv@ou.edu.vn

20

5

Đồ án kết cấu thép

CE2103

 Dương Hồng Thẩm

 tham.dh@ou.edu.vn

20

6

Đồ án kết cấu thép

CE2104

 Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

 son.dtvt@ou.edu.vn

20

7

Đồ án kết cấu thép

CE2105

 Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

 son.dtvt@ou.edu.vn

20

8

Đồ án kết cấu thép

CE2106

 Dương Hồng Thẩm

 tham.dh@ou.edu.vn

20

9

Đồ án kết cấu thép

CE2107

 Phan Vũ Phương

 phuong.pv@ou.edu.vn

15

10

Đồ án kết cấu thép

CE2108

 Bùi Anh Kiệt

 kiet.ba@ou.edu.vn

10

11

Đồ án tổ chức và quản lý thi công

CM2101

 Nguyễn Khắc Quân

 quan.nk@ou.edu.vn

20

12

Đồ án tổ chức và quản lý thi công

CM2102

 Nguyễn Khắc Quân

 quan.nk@ou.edu.vn

20

13

Đồ án tổ chức và quản lý thi công

CM2103

 Võ Đăng Khoa

 khoa.vd@ou.edu.vn

20

14

Đồ án tổ chức và quản lý thi công

CM2104

 Võ Đăng Khoa

 khoa.vd@ou.edu.vn

20

15

Đồ án tổ chức và quản lý thi công

CM2105

 Võ Đăng Khoa

 khoa.vd@ou.edu.vn

20

16

Đồ án tổ chức và quản lý thi công

CM2106

 Võ Đăng Khoa

 khoa.vd@ou.edu.vn

19

17 Đồ án Nền móng CLC Nguyễn Trọng Nghĩa nghia.nt@ou.edu.vn 10

 

Lưu ý:  - Để được công nhận điểm thực hiện môn sinh viên cần đi đúng nhóm hướng dẫn và mỗi nhóm cử 1 bạn liên hệ GVHD mà Khoa đã bố trí 

             -  Mọi thông tin liên quan đến thông báo này sinh viên liên hệ Cô Loan để được hỗ trợ