Danh sách lớp sinh viên

LỚP DH14QX01

Khóa: 2014

CVHT: Đỗ Hoàng Hải

Lớp trưởng: Nguyễn Văn Có

Số điện thoại lớp trưởng: 0922.502.456

Email lớp trưởng: vancoqlxd@gmail.com

LỚP DH14QX02

Khóa: 2014

CVHT: Đỗ Hoàng Hải

Lớp trưởng: Bùi Văn Điền

Số điện thoại lớp trưởng: 0968.312.164

Email lớp trưởng: 1451042069dien@ou.edu.vn

LỚP DH14XD01

Khóa: 2014

CVHT: Trần Thanh Danh

Lớp trưởng: Nguyễn Trung Điền

Số điện thoại lớp trưởng: 0969.479.772

Email lớp trưởng: 1451020028dien@ou.edu.vn

LỚP DH14XD02

Khóa: 2014

CVHT: Trần Thanh Danh

Lớp trưởng: Võ Minh Thoại

Số điện thoại lớp trưởng: 0168.841.2119

Email lớp trưởng: vpminh.thoai1@gmail.com

LỚP DH14XD03

Khóa: 2014

CVHT: Lê Thanh Cường

Lớp trưởng: Nguyễn Ngọc Đại

Số điện thoại lớp trưởng: 0972.691.657

Email lớp trưởng: sick63@yahoo.com

LỚP DH14XD04

Khóa: 2014

CVHT: Lê Thanh Cường

Lớp trưởng: Đỗ Duy Thành

Số điện thoại lớp trưởng: 0166.421.1660

Email lớp trưởng: duythanhxd04@gmail.com