Giảng viên: TS. Trần Thanh Danh

U-member-1

TS. Trần Thanh Danh

Giảng viên cơ hữu – Trưởng bộ môn Địa Kỹ Thuật

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: TRẦN THANH DANH                        Giới tính: Nam

Năm sinh: 1986                   

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                               Năm, nước nhận học vị: 2014, Cộng hòa Pháp

Chức danh khoa học cao nhất:                   Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Xây Dựng, Trường Đại học Mở Tp HCM.

Điện thoại liên hệ:  CQ:                               NR:                        DĐ:

Fax:                                                            Email: danh.tt@ou.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy        

Nơi đào tạo: Đại Học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh

Ngành học: Xây dựng (chuyên ngành Thủy lợi - Thủy điện - Cấp thoát nước )

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2009

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2.Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Địa kỹ thuật (Mécanique des sols, des roches et des ouvrages dans leur environnement)

      Năm cấp bằng: 2010     

      Nơi đào tạo: Đại học Cầu đường Paris (Ecole des Ponts ParisTech), Cộng hòa Pháp

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Địa kỹ thuật                 Năm cấp bằng: 2014

      Nơi đào tạo: Đại học Mỏ Paris (Ecole des Mines ParisTech), Cộng hòa Pháp

  • Tên luận án: Rôle de la microstructure des sols argileux dans les processus de retrait-gonflement : de l’échelle de l’éprouvette à l’échelle de la chambre environnementale.

 

 

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

2. Tiếng Pháp

Mức độ sử dụng: B2 (Khung châu Âu)

Mức độ sử dụng: B2 (Khung châu Âu)

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

(Xem chi tiết tại đây)