Giảng viên: TS. Trần Thanh Danh

U-member-1

TS. Trần Thanh Danh

Giảng viên cơ hữu – Trưởng bộ môn Địa Kỹ Thuật

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: TRẦN THANH DANH                        Giới tính: Nam

Năm sinh: 1986                   

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                               Năm, nước nhận học vị: 2014, Cộng hòa Pháp

Chức danh khoa học cao nhất:                   Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Xây Dựng, Trường Đại học Mở Tp HCM.

Điện thoại liên hệ:  CQ:                               NR:                        DĐ:

Fax:                                                            Email: danh.tt@ou.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy        

Nơi đào tạo: Đại Học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh

Ngành học: Xây dựng (chuyên ngành Thủy lợi - Thủy điện - Cấp thoát nước )

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2009

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2.Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Địa kỹ thuật (Mécanique des sols, des roches et des ouvrages dans leur environnement)

      Năm cấp bằng: 2010     

      Nơi đào tạo: Đại học Cầu đường Paris (Ecole des Ponts ParisTech), Cộng hòa Pháp

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Địa kỹ thuật                 Năm cấp bằng: 2014

      Nơi đào tạo: Đại học Mỏ Paris (Ecole des Mines ParisTech), Cộng hòa Pháp

  • Tên luận án: Rôle de la microstructure des sols argileux dans les processus de retrait-gonflement : de l’échelle de l’éprouvette à l’échelle de la chambre environnementale.

 

 

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

2. Tiếng Pháp

Mức độ sử dụng: B2 (Khung châu Âu)

Mức độ sử dụng: B2 (Khung châu Âu)

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/2010 - 1/2014

Centre de Géosciences des

MINES ParisTech

Nghiên cứu sinh dự án ARGIC 2

07/2014 - nay

Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Mở Tp HCM

Giảng viên cơ hữu

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi phụt vữa thành biên công trình nhà nhiều tầng tại Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

2018 - 2020

Trường

Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Analyse des rôles de la microstructure et de la composition minéralogique de trois sols argileux du bassin de Paris sur leur sensibilité au retrait - gonflement

2012

Revue Française de Géotechnique

2

Rôles de la microstructure et de la composition minéralogique de sols argileux du bassin de Paris sur leur sensibilité au retrait-gonflement

2012

JNGG 07-2012, Bordeaux

3

Experimental study of the sensitivity to shrink/swell behaviour of clayey soils in the Paris Basin

2012

10th SGM, 11-2012, Bern

4

Etude comparée de la microstructure de sols argileux par analyse porosimétrique et observation au microscope électronique à balayage

2013

CIGOS, 04-2013, Lyon

5

Effets du traitement à la chaux sur la microstructure et la conductivité hydraulique de l’argile d’Héricourt

2013

Colloque TerDOUEST 06-2013, Marne la Vallée

6

Phénomènes de vieillissement rhéologique de sols argileux du bassin de Paris soumis à des cycles hydriques accélérés

2013

Journées GFHN, 11-2013, Poitiers

7

Rôle de la microstructure des sols argileux dans les processus de retrait-gonflement : de l’échelle de l’éprouvette à l’échelle de la chambre environnementale

2013

Seminar, Geoscience Center – MINES ParisTech, 12-2013, Fontainebleau

8

Synthèse des résultats des caractérisations minéralogique, géotechnique, micro-structurale et mécanique des Argiles Plastiques du Sparnacien du bassin de Paris et d’une argile du Lias de l’Est de la France (argile d’Héricourt). Comparaison avec les résultats obtenus sur les Argiles Vertes de Romainville et les Marnes Bleues d’Argenteuil. Analyse du rôle de la microstructure des sols argileux dans les phénomènes de retrait-gonflement

2013

ARGIC 2 Project

9

Effects of lime treatment on the microstructure and the hydraulic conductivity of Héricourt clay

2014

Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering

10

Experimental study on water evaporation from sand using environmental chamber

2014

Canadian Geotechnical Journal

11

Rôle de la microstructure des sols argileux dans les processus de retrait-gonflement : de l’échelle de l’éprouvette à l’échelle de la chambre environnementale.

2014

Thesis, Ecole des Mines ParisTech

12

Rôle de la microstructure des sols argileux dans les processus de retrait-gonflement. Evolution de différentes microstructures argileuse soumis à l’humidification et/ou le séchage

2015

CIGOS 05-2015, Paris

13

Phân tích lựa chọn thông số độ cứng đất nền cho bài toán mô phỏng chuyển vị tường vây hố đào công trình khu vực Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh

2018

Tạp chí xây dựng Việt Nam

14

Tương quan giữa các thông số sức chống cắt hữu hiệu được xác định từ thí nghiệm ba trục CU & CD của đất loại sét tại Tp.HCM

2019

Tạp chí xây dựng Việt Nam

15

Nghiên cứu thông số độ cứng đất nền trong mô hình Hardening Soil cho bài toán mô phỏng chuyển vị tường vây hố đào

2019

Tạp chí xây dựng Việt Nam

16

Mô phỏng tính toán chuyển vị ngang của tường vây hố đào sâu, ứng dụng cho công trình tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh

2019

Tạp chí xây dựng Việt Nam

17

Phân tích chuyển vị của tường vây và lún nền công trình lân cận khi thi công hố đào sâu bằng mô phỏng Plaxis 2D

2019

Tạp chí xây dựng Việt Nam

18

Phân tích nội lực sàn tầng hầm trong quá trình thi công tầng hầm bằng phương pháp top-down

2019

Tạp chí xây dựng Việt Nam

19

Kết hợp mạng thần kinh nhân tạo và mô phỏng Monte carlo đánh giá độ tin cậy bài toán sức chịu tải cọc khoan nhồi

2020

Tạp chí xây dựng Việt Nam

20

Nghiên cứu đề xuất công thức tính toán sức kháng ma sát đơn vị cho cọc khoan nhồi phụt vữa thành biên tại một công trình ở thành phố Hồ Chí Minh

2020

Tạp chí xây dựng Việt Nam