Giảng viên: TS. Trần Thanh Danh

U-member-1

TS. Trần Thanh Danh

Giảng viên cơ hữu – Trưởng bộ môn Địa Kỹ Thuật

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: TRẦN THANH DANH              Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/04/1986

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến sĩ                                               Năm đạt học vị: 2014

Email: danh.tt@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu – Phó bộ môn Địa Kỹ Thuật

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng và Điện, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Địa kỹ thuật

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2009

Thủy lợi - Thủy điện - Cấp thoát nước

Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2010

Cơ học đất, đá và công trình xây dựng

Đại học Cầu đường Paris (Ecole des Ponts ParisTech)

CH Pháp

Tiến sĩ

2014

Địa kỹ thuật

Đại học Mỏ Paris (Ecole des Mines ParisTech)

CH Pháp

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

07/2014 - nay

Khoa Xây Dựng & Điện - Trường Đại học Mở Tp HCM

Giảng viên

IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Các môn giảng dạy:

  • Môn 1: Cơ Học Đất
  • Môn 2: Nền Móng
  • Môn 3: Địa Chất Công Trình
  • Môn 4: Hố Đào Sâu
  • Môn 5: Xử Lý và Gia Cố Nền Đất Yếu
  • Môn 6: Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng

2. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách

  1. Các bài báo đã công bố:

Stt

Tên bài báo

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tháng năm xuất bản

Ghi chú

1

Rôle de la microstructure des sols argileux dans les processus de retrait-gonflement : de l’échelle de l’éprouvette à l’échelle de la chambre environnementale.

Thesis, Ecole des Mines ParisTech

2014

 

2

Analyse des rôles de la microstructure et de la composition minéralogique de trois sols argileux du bassin de Paris sur leur sensibilité au retrait - gonflement

Revue Française de Géotechnique

2012

 

3

Effects of lime treatment on the microstructure and the hydraulic conductivity of Héricourt clay

Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering

2014

 

4

Experimental study on water evaporation from sand using environmental chamber

Canadian Geotechnical Journal

2014

 

5

Rôle de la microstructure des sols argileux dans les processus de retrait-gonflement. Evolution de différentes microstructures argileuse soumis à l’humidification et/ou le séchage

CIGOS 05-2015, Paris

2015

 

6

Rôles de la microstructure et de la composition minéralogique de sols argileux du bassin de Paris sur leur sensibilité au retrait-gonflement

JNGG 07-2012, Bordeaux

2012

 

7

Experimental study of the sensitivity to shrink/swell behaviour of clayey soils in the Paris Basin

10th SGM, 11-2012, Bern

2012

 

8

Etude comparée de la microstructure de sols argileux par analyse porosimétrique et observation au microscope électronique à balayage

CIGOS, 04-2013, Lyon

2013

 

9

Effets du traitement à la chaux sur la microstructure et la conductivité hydraulique de l’argile d’Héricourt

Colloque TerDOUEST 06-2013, Marne la Vallée

2013

 

10

Phénomènes de vieillissement rhéologique de sols argileux du bassin de Paris soumis à des cycles hydriques accélérés

Journées GFHN, 11-2013, Poitiers

2013

 

11

Rôle de la microstructure des sols argileux dans les processus de retrait-gonflement : de l’échelle de l’éprouvette à l’échelle de la chambre environnementale

Seminar, Geoscience Center – MINES ParisTech, 12-2013, Fontainebleau

2013

 

12

Synthèse des résultats des caractérisations minéralogique, géotechnique, micro-structurale et mécanique des Argiles Plastiques du Sparnacien du bassin de Paris et d’une argile du Lias de l’Est de la France (argile d’Héricourt). Comparaison avec les résultats obtenus sur les Argiles Vertes de Romainville et les Marnes Bleues d’Argenteuil. Analyse du rôle de la microstructure des sols argileux dans les phénomènes de retrait-gonflement

ARGIC 2 Project

2013