Danh sách cựu sinh viên theo các khóa

Hồ Huy Bảo

Khóa: 1998

Điện thoại: 0918.041.177

Đơn vị công tác: Cty TNHH - XD Quốc tế Thành Nhân

Lê Minh Bảo

Khóa: 1998

Điện thoại:

Đơn vị công tác:

Thái Đức

Khóa: 1998

Điện thoại: 0918.749.930

Đơn vị công tác:

Nguyễn Phương Hiền

Khóa: 1998

Điện thoại: 0988.577.456

Đơn vị công tác: Cty CP XD TV đầu tư Bình Dương (Biconsi)

Trương Thị Thanh Lan

Khóa: 1998

Điện thoại: 0918.789.552

Đơn vị công tác: Cty TNHH Thiết kế - Xây dựng LDC

Lê Trần Hoàng Nguyên

Khóa: 1998

Điện thoại: 074.899.093

Đơn vị công tác:

Nguyễn Cửu Phong

Khóa: 1998

Điện thoại: 0906.733.051

Đơn vị công tác:

Nguyễn Thanh Sơn

Khóa: 1998

Điện thoại: 0918.508.482

Đơn vị công tác:

Đoàn Tấn Thịnh

Khóa: 1998

Điện thoại: 0982.797.482

Đơn vị công tác:

Nguyễn Văn Tới

Khóa: 1998

Điện thoại: 0908.586.460

Đơn vị công tác:

Nguyễn Quốc Trung

Khóa: 1998

Điện thoại: 08.411.440

Đơn vị công tác:

Tsằn Schống Vềnh

Khóa: 1998

Điện thoại: 0127.398.2008

Đơn vị công tác: An Thịnh Automation Ltd.