Danh sách cựu sinh viên theo các khóa

Nguyễn Phúc Ấn

Khóa: 1996

Điện thoại: 0903.650.087

Đơn vị công tác: Trường ĐH Mở Tp. HCM

Đặng Minh Hoàng

Khóa: 1996

Điện thoại: 088.996.681

Đơn vị công tác:

Nguyễn Chí Phương

Khóa: 1996

Điện thoại: 0903.616.055

Đơn vị công tác: Trường ĐH Mở Tp. HCM

Nguyễn Chí Phương

Khóa: 1996

Điện thoại: 0903.616.055

Đơn vị công tác: Trường ĐH Mở Tp. HCM