Giảng viên: TS. Ngô Trần Công Luận

U-member-1

TS. Ngô Trần Công Luận

Giảng viên

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: NGÔ TRẦN CÔNG LUẬN      Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/09/1969

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến sĩ                                               Năm đạt học vị: 1997

Email:

Chức vụ: Giảng viên bán cơ hữu

Cơ quan làm việc: Trường đại học Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu:

I.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

1991

Xây Dựng

Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

Việt Nam

Tiến sĩ

1997

Xây Dựng

Đại học OXFORD

Anh Quốc

II.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

08/1991 – 08/1993

Saigon Shipyard

Kỹ sư dự án

01/0997 – 01/1999

Công ty Sơn ICI

Trưởng phòng Marketing

01/2007 - Nay

Trường ĐH Mở TP.HCM

Giảng viên bán cơ hữu