Cựu sinh viên: Trần Ngọc Tiểu Long

U-member-1

Trần Ngọc Tiểu Long

Mssv:

Ngày sinh :
Nơi sinh :
Khóa học :
Ngành học :
Năm tốt ngiệp :
Điện thoại : 0979.049.490
Email : long.tran@dhlcon.vn
Địa chỉ liên hệ :
Đơn vị công tác :
Công tác chuyên môn: Phó chủ nhiệm