Thông Tin Đoàn - Hội (HoChiMinh Communist Youth Union Information)

Giới thiệu Đoàn thanh niên Khoa Xây dựng và Điện

Đoàn thanh niên Khoa Xây dựng và Điện là cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với quá trình hoạt động và phát triển của Đoàn thanh niên trường ...

By Quản trị viên | Đăng ngày 12-05-2016
Xem chi tiết

Giới thiệu Hội Sinh Viên Khoa Xây dựng và Điện

Liên Chi Hội Khoa Xây dựng và Điện là cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MInh, là tổ chức tập hợp sinh viên trong Khoa ...

By Quản trị viên | Đăng ngày 12-05-2016
Xem chi tiết