Khoa Xây dựng và Điện thông báo sinh viên có nhu cầu đăng ký môn học tra nợ trong HK3/2011-2012, cụ thể như sau:

Sinh viên đăng ký tại đây (hết hạn đăng ký)

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký Khoa sẽ đề nghị mở lớp ôn tập trả nợ.

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2012.

Sau thời gian trên sinh viên xem thông báo tổ chức lớp ngày 15/07/2012.

VP.KHOA XD&Đ