Thông báo về Học bổng khuyến khích học tập HK3 năm học 2021 - 2022

Văn phòng khoa thông báo đến các bạn danh sách Sinh viên dự kiến được xét học bổng khuyến khích học tập HK3, NH 2021-2022: Xem chi tiết tại đây

Các sinh viên có tên trong danh sách vui lòng cập nhật số tài khoản cho Khoa qua link trước ngày 10/01/2023: Xem chi tiết tại đây