THÔNG BÁO

v/v kế hoạch thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp Học kỳ 2/2020-2021

 

Khoa Xây dựng thông báo sinh viên khoá 2017 và các khóa trả nợ học kỳ 2 năm 2020 - 2021 về quy trình và thời gian thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp HK2/2020-2021, cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên thực hiện Đồ án môn học
  2. Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 20/03/2021
  3. Thời gian nhận đề tài từ ngày 18/03/2021 sau khi nhận đề tài và gặp giảng viên hướng dẫn kết cấu sinh viên có thể nhờ giảng viên hướng dẫn kết cấu đề xuất điều chỉnh đề tài cho phù hợp, thời gian điều chỉnh đến hết 25/03/2021
  4. Thời gian thực hiện (15 tuần): từ ngày 20/03/2021 đến hết ngày 08/07/2021 (Thời gian thực hiện phần kết cấu: từ ngày 20/03/2021 đến hết ngày 08/05/2021; Thời gian thực hiện phần nền móng: từ ngày 09/05/2021 đến hết ngày 08/07/2021, lưu ý thời gian thực hiện nêu trên đã trừ lịch nghỉ 30/4; 1/5
  5.  Thời gian nộp Đồ Án: ngày 17/07/2021, SV nộp theo nhóm và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Bảng thuyết minh + đĩa CD), nén toàn bộ file thuyết minh, bản vẽ thành file PDF và gửi về mail: loan.ntk@ou.edu.vn trước ngày 17/07/2021.
  6. Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 18/07/2021 đến ngày 24/07/2021
  7. Từ ngày 25/07/2021 đến ngày 28/07/2021 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng
  8. Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 30/07/2021
  9. Đề cương, biểu mẫu áp dụng trong quá trình thực hiện môn học

Danh sách giảng viên hướng dẫn và trưởng Nhóm (Cập nhật vào ngày 15-16/3/2021)

Lưu ý:

1/ Mọi thông tin phản hồi về kế hoạch thực hiện sinh viên gửi về email:loan.ntk@ou.edu.vn trước ngày 11 giờ ngày 15/3/2021, ngoài ra danh sách thực hiện nêu tại mục 1 trên đã cập nhật các thông tin phản hồi của sinh viên theo thông báo “THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT THỰC HIỆN MÔN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020 – 2021”;

2/ Từ ngày 16/3/2021 sinh viên thực hiện đóng học phí theo quy định hiện hành.