Khoa Xây dựng và Điện thông báo về việc đăng ký môn Tiếng Anh nâng cao 4 – GENG2318 (3TC) HK2/2011-2012, cụ thể như sau:

1. Dành cho sinh viên từ khóa 2008 trở về trước:

TT

Môn học cũ

Môn học thay thế

1

Tiếng Anh CN Công nghiệp 2 (TA2332) - 3TC

Tiếng Anh nâng cao 4 (GENG2318) - 3 tín chỉ

2

Tiếng Anh CN Xây dựng 2 (TA2322) - 3TC

2. Dành cho sinh viên từ khóa 2009 trở đi:

Sinh viên hoàn tất chương trình đào tạo ngoại ngữ không chuyên – tiếng Anh, khi đã đạt điểm Tiếng Anh nâng cao 4 (từ 5 điểm trở lên), xem như đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương trình độ tiếng Anh TOEFL 450.

Sinh viên xem lịch học và đăng ký tại Website: http://dkmh.ou.edu.vn/

 

VP.KHOA XD&Đ