Khoa Xây dựng và Điện hướng dẫn sinh viên từ đăng ký môn học trả nợ HK1/2012-2013 theo bảng môn học như sau:

1. LỚP HỌC GHÉP (đăng ký học chung các lớp Khóa 2011): sinh viên đăng ký Mã môn học còn nợ

TT

Mã MH nợ

 

Tên môn học nợ

Số

ĐVHT

 

Lớp học ghép

1

CH2406

Cơ học kết cấu 1

4

Môn Cơ học kết cấu: Sinh viên nợ 2 trong 3 học phần đăng ký trả nợ theo Mã môn học mới(CENG2502)

2

CH2308

Cơ học kết cấu 2

3

3

XD2043

Bài tập lớn cơ kết cấu

0.5

4

XD2325

Kết cấu thép 1

3

5

XD2044

Bài tập lớn kết cấu thép 1

1

 

6

VL0301

Vật lý đại cương (A1)

3

SV nợ 2 trong 3 học phần đăng ký trả nợ theo Mã môn học mới (PHYS1601)

VL0302

Vật lý đại cương (A2)

3

VL0101

Thực hành vật lý đại cương

1

2. MỞ LỚP THI TRẢ NỢ: dành cho sinh viên ngành Công nghiệp (sinh viên tự ôn tập)

Số TT

Mã MH

Tên môn học

Số ĐVHT

Học phí

 
 

1

COMP2401

Cơ sở lập trình C++

3

60.000đ/1 môn học/1SV

 

2

COMP3301

Giải tích mạch trên máy tính

2

 

3

EENG2203

Đồ án điện tử

(sau  khi đăng ký

 SV liên hệ VP.Khoa nhận ĐA)

1

 

3. MỞ LỚP HỌC TRẢ NỢ: dành cho sinh viên ngành Xây dựng từ khóa 2010 trở về trước

Số TT

Mã MH

Tên môn học nợ

Số ĐVHT

Thời khóa biểu

1

CENG2202

Điện kỹ thuật

2

Sáng thứ ba

Thời gian đăng ký: theo kế hoạch đăng ký trực tuyến của P.QLĐT.   

VP.KHOA XD&Đ