Khoa Xây dựng và Điện thông báo sinh viên khoá 2009 ngành Xây dựng về qui trình và thời gian thực hiện môn Thực tập tốt nghiệp HK3/2012-2013, cụ thể như sau:

  1. Sinh viên xem danh sách nhóm tại lớp hoặc website: http://www.ou.edu.vn/xdvd

-        Giáo viên hướng dẫn sẽ phân nơi thực tập và phổ biến qui trình thực hiện cụ thể của từng nhóm.

-        Trường hợp sinh viên đã tìm được nơi thực tập phải báo với giáo viên hướng dẫn để được hướng dẫn cụ thể.

  1. Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ 29/07/2013 đến 31/07/2013 (xem chi tiết theo danh sách nhóm)
  2. Thời gian cấp giấy giới thiệu: từ ngày 01/08/2013 đến ngày 05/08/2013, cấp theo nhóm thực tập/công ty (SV phải xuất trình biên lai đóng học phí môn Thực tập tốt nghiệp), có thể đại diện nhóm đến nhận giấy giới thiệu. Nhận tại VP.Khoa XD&Đ.
  3. Thời gian thực hiện (2 tháng): từ  ngày 05/08/2013 đến hết ngày 05/10/2013, trong thời gian thực hiện hàng tuần sinh viên phải nộp báo cáo kết quả thực hiện về cho giảng viên hướng dẫn.
  4. Thời gian nộp báo cáo thực tập: từ ngày 07/10/2013 đến ngày 10/10/2013, nộp theo nhóm và nộp trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn.
  • Lưu ý: trường hợp sinh viên đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách nhóm, mang theo biên lai đóng học phí liên hệ VP.Khoa từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/07/2013.

DANH SÁCH NHÓM CHI TIẾT

 

STT Tên giảng viên Lớp/Nhóm
1 Trần Trung Dũng XD91 - nhóm 1
2 Đỗ Hoàng Hải XD91 - nhóm 2
3 Nguyễn Đăng Khoa XD91 - nhóm 3
4 Bùi Anh Kiệt XD92 - nhóm 1
5 Lâm Ngọc Trà My XD92 - nhóm 2
6 Nguyễn Hoài Nghĩa XD92 - nhóm 3
7 Nguyễn Trọng Nghĩa XD93 - nhóm 1
8 Đồng Tâm Võ Thanh Sơn XD93 - nhóm 2
9 Trần Thúc Tài XD93 - nhóm 3
10 Dương Hồng Thẩm XD94 - nhóm 1
11 Lưu Trường Văn XD94 - nhóm 2

 

 

 

VP.KHOA XD&Đ